ΔΤΕ60 Διοίκηση Τουρισμού και Τουριστικών Επιχειρήσεων

 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Έτος στο οποίο προσφέρεται: 1o και 2ο

Συντονιστής ΘΕ: 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε. (έτος εισαγωγής από το 2018-19):

  • Βασικές αρχές και Λειτουργίες του Τουριστικού Μάνατζμεντ
  • Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
  • Διοίκηση Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού και Αναψυχής

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Οι στόχοι αυτής της θεματικής ενότητας είναι:

- Να αποκτήσουν οι φοιτητές επαρκείς γνώσεις για την ιδιαίτερη φύση και τις κύριες λειτουργίες του Τουριστικού Μάνατζμεντ. 
- Να γνωρίσουν οι φοιτητές την οικονομική, διαχειριστική και οργανωτική διάσταση του Μάνατζμεντ του Τουρισμού σε Ξενοδοχεία, Επιχειρήσεις Εστίασης και Αναψυχής, Πρακτορεία, Φορείς και Οργανισμούς, Επιχειρήσεις, Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού. 
- Να κατανοήσουν τις διαδικασίες οργάνωσης μεγάλων αθλητικών γεγονότων και ειδικότερα των Ολυμπιακών Αγώνων με ιδιαίτερη αναφορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα.

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της Θεματικής Ενότητας, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

- Καθορίζουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών.
- Αξιολογούν ευκαιρίες και απειλές στο επιχειρησιακό περιβάλλον.
- Αναπτύσσουν και εφαρμόζουν κατάλληλες διοικητικές στρατηγικές για διαφορετικού τύπου τουριστικές επιχειρήσεις και οργανισμούς.
- Καθορίζουν το ρόλο της διοίκησης ανθρώπινων πόρων στη διαχείριση σημαντικών δεικτών απόδοσης των τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών.
- Επιλέγουν και εφαρμόζουν κατάλληλα αναλυτικά πλαίσια εργασίας και θεωρίες για την επιτυχημένη διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών. 
- Αναγνωρίζουν και προβλέπουν τις μεταβολές που συντελούνται στη τουριστική βιομηχανία.
- Χρησιμοποιούν κατάλληλα μοντέλα για τη διοίκηση αλλαγής και την ανάπτυξη νέων ανταγωνιστικών τουριστικών υπηρεσιών/προϊόντων.
- Εφαρμόζουν αναλυτικά πλαίσια εργασίας και θεωρίες για τη διαχείριση κρίσεων στην τουριστική βιομηχανία.
- Καθορίζουν και αναλύουν τις προϋποθέσεις για την αειφόρο διοίκηση και ανάπτυξη του τουρισμού.  
- Κατανοούν τον δυναμικά μεταβαλλόμενό ρόλο και τις υπηρεσίες των μεσαζόντων στη λειτουργία και στη δομή της τουριστικής βιομηχανίας. 
- Αναλύουν το ρόλο, την οργανωτική δομή και τις υπηρεσίες των οργανισμών διοίκησης τουριστικών προορισμών. 
- Κατανοούν και εφαρμόζουν τη διαδικασία προσφοροδότησης και οργάνωσης εκδηλώσεων μεγάλης κλίμακας (mega events).

Διδακτικό Υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Main Menu