ΑΓΓ22: Η Αξιολόγηση στην Εκμάθηση της Γλώσσας

Εκτύπωση

 

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΓΓ22

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο ) και Τρίτο (3ο ) στην Α΄ Διάρθρωση

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο ), Τρίτο (3ο ) & Τέταρτο (4ο ) στην Β΄ Διάρθρωση

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική

 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η ΘΕ εστιάζει στην καταγραφή των αρχών της αξιολόγησης της γλωσσομάθειας, με αναφορά σε διαφορετικές μεθόδους και τεχνικές και στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών αγγλικής ως προς τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση εργαλείων και εφαρμογών για όλες τις ανάγκες και πλευρές της αξιολόγησης της γλωσσομάθειας των μαθητών τους.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

-        Αρχές και στοχοθεσία της αξιολόγησης της αγγλικής γλώσσας.

-        Τυπολογία και τεχνικές ελέγχου της γλώσσας: διαγνωστική αξιολόγηση, διαμορφωτικού τύπου αξιολόγηση και τελική αξιολόγηση επίτευξης.

-        Χαρακτηριστικά της κατασκευής δοκιμασιών για τις δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου: εγκυρότητα, αξιοπιστία, αντικειμενικότητα.

-        Εναλλακτικές τεχνικές αξιολόγησης (αυθεντικού τύπου αξιολόγηση, συνεχής αξιολόγηση): κατασκευή εργαλείων εναλλακτικής αξιολόγησης για δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου (πορτφόλιο, παρατήρηση, ημερολόγιο, project, κλίμακες περιγραφικής αξιολόγησης).

-        Συσχέτιση των δοκιμασιών αξιολόγησης με τις αρχές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες/φοιτητές αναμένεται να:

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι΄αυτή τη Θ.Ε.