Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα ΜΑ έτος εισαγωγής έως το 2017-2018

Σκοπός - Περιγραφή

Σκοπός του προγράμματος:

Σκοπός του προγράμματος σπουδών είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στο ευρύτερο επιστημονικό και σύγχρονο γνωστικό αντικείμενο της Τεχνολογίας των Γραφικών Τεχνών και των Πολυμέσων.

Το πρόγραμμα σπουδών συνδυάζει αρμονικά γνώσεις: α) στο πεδίο της οπτικής επικοινωνίας και της εικαστικής δημιουργίας, του σχεδιασμού επικοινωνίας και του δημιουργικού σχεδιασμού για έντυπα και ψηφιακά μέσα β) στο ευρύτερο επιστημονικό και τεχνολογικό πεδίο των γραφικών τεχνών, των εκδόσεων, των εκτυπώσεων, της τυπογραφίας και της συσκευασίας, και γ) του πεδίου σχεδιασμού πολυμεσικών εφαρμογών, διαδραστικού σχεδιασμού και του σχεδιασμού διεπιφανειών.

Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα στους φοιτητές να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους και να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στο δημιουργικό σχεδιασμό τόσο των εντύπων όσο και των ψηφιακών μέσων. Ειδικότερα στοχεύει στο να αναπτύξουν δεξιότητες και γνώσεις στις διοικητικές, διαχειριστικές, τεχνολογικές και παραγωγικές διαδικασίες των γραφικών τεχνών, των εκδόσεων, των εκτυπώσεων, του σχεδιασμού και παραγωγής συσκευασιών, καθώς επίσης στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη πολυμέσων, διαδραστικών ψηφιακών εφαρμογών και διεπιφανειών. Στην διάρκεια των σπουδών τους οι φοιτητές αναπτύσσουν τόσο δεξιότητες κριτικές-ερμηνευτικές όσο και αναλυτικές-συνθετικές αποκτώντας έτσι ένα διαθεματικό τρόπο προσέγγισης για την επίλυση προβλημάτων. Ως εκ τούτου είναι σε θέση να λειτουργήσουν εξαιρετικά σε διαθεματικές ομάδες εργασίας, κατανοώντας πλήρως τις διαδικασίες και τις δεξιότητες που εμπλέκονται στις διάφορες μορφές θεμάτων σχεδίασης στον τομέα των πολυμέσων και γραφικών τεχνών.

 


Οι πτυχιούχοι του Μεταπτυχιακού προγράμματος, ανάλογα με την εμπειρία και την εξειδίκευση τους μπορούν να εργασθούν στους ακόλουθους τομείς:
Α) Επίπεδο Δημιουργικού (Creative design), γραφιστικής και σχεδιασμού επικοινωνίας
Δημιουργικός σχεδιασμός και σχεδίαση οπτικής επικοινωνίας για έντυπα και ψηφιακά μέσα. Καλλιτεχνική Επιμέλεια Σχεδίασης για Ψηφιακά ή έντυπα μέσα (art directiοn). Γραφιστική σχεδίαση και τυπογραφία. Σχεδίαση γραφικού περιβάλλοντος διεπαφής, σχεδίαση εμπειρίας χρήσης.
Β) Επίπεδο Μηχανικού (Engineering) Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών

Διοικητικές θέσεις υψηλής εξειδίκευσης σε προεκτύπωση και εκτυπώσεις, Επιμέλεια εκδόσεων σχεδιασμού και παραγωγής εντύπων, Συστήματα διοίκησης και διαχείρισης παραγωγής εντύπων, Συστήματα MIS,JDF, JMF, Printalk, Τεχνολογίες Cross-media pυblishing, Τεχνολογίες Premedia Εξειδικευμένη κοστολόγηση Ποιοτικός έλεγχος, Εφαρμογές ποιοτικών ελέγχων για την πιστοποιημένη εκτύπωση κατά ISO-12647, Οργάνωση και προγραμματισμός παραγωγής, Μάνατζμεντ, μάρκετινγκ, Πωλήσεις (σε αντιπροσωπείες μηχανών και εξοπλισμού), Διαχείριση δικτύων γραφικών τεχνών, Χρωματική διαχείριση, Διαχείριση χρωματικών χώρων CIELAB CΙELCH, Μέτρηση, πιστοποίηση, και προσδιορισμός χρωματικής διαφοράς - ΔΕ, έκδοση συνταγής μελάνης για εκτυπώσεις συσκευασίας και ειδικών χρωμάτων αναμείξεως, Διαχείριση ψηφιακών αρχείων στην προεκτύπωση, Σχεδιασμός συσκευασίας, Θέσεις Τεχνικού Ασφαλείας, Εφαρμογές εξειδικευμένου λογισμικού γραφικών τεχνών, Ολιστικός σχεδιασμός συσκευασίας, Εξειδικευμένη προεκτύπωση συσκευασίας.
Γ) Επίπεδα Τεχνολογιών και σχεδιασμού πολυμέσων
Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακών, πολυμεσικών, και αλληλεπιδραστικών εφαρμογών, Μελέτη διάδρασης. Σχεδιασμός επικοινωνίας χρήστη-υπολογιστή (ΗCI - Human Computer Interactίon). Ανάπτυξη ειδικών τύπων εφαρμογών.

 


Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την παρακολούθηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα, ο φοιτητής θα μπορεί να,
- διαθέτει δημιουργικές ικανότητες που αφορούν την σύλληψη ιδέας και σύνθεση ενός εικαστικού project
- κατανοεί τη οπτική γλώσσα και τον ρόλο της στην επικοινωνία και είναι σε θέση να αναλύει σημειολογικά μία εικόνα
- γνωρίσει τις θεωρίες και διαδικασίες σχεδιασμού, θεωρίες επικοινωνίας, σημειωτικής, και Ιστορία της Τέχνης.
- κρίνει και αξιολογεί κάποια σχεδιαστική πρόταση ως προς το συνολικό αισθητικό και επικοινωνιακό της αποτέλεσμα.
- αξιολογεί από άποψη ευχρηστίας μία ψηφιακή εφαρμογή
- σχεδιάζει για οπτική επικοινωνία, για έντυπα και ψηφιακά μέσα
- κατανοεί τον ρόλο του μέσου, και τις προδιαγραφές που θέτει το κάθε μέσο για την σχεδίαση.
- οργανώνει και να προγραμματίζει μία εκτυπωτική παραγωγή, γνωρίζοντας τις  διαδικασίες προεκτύπωσης και μοντάζ καθώς και τις διαφορετικές εκτυπωτικές μεθόδους
- κατέχει δεξιότητες στο σχεδιασμό και στην παραγωγή πολυμεσικών εφαρμογών


 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120
Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 3 ακαδημαϊκά έτη.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco:
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 21 Arts
- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco:
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0219 - History of the Art, Communication, Design, Printing, Multimedia not elsewhere classified

 

Διάρθρωση

1o έτος σπουδών

ΓΤΠ 50 Η Τέχνη και η Επικοινωνία στις γραφικές τέχνες

ΓΤΠ 51 Γραφιστική 

2o έτος σπουδών

ΓΤΠ 60 Τεχνολογία Γραφικών Τεχνών

ΓΤΠ 61 Πληροφορική - Πολυμέσα 

3o έτος σπουδών

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

 


Για την απόκτηση του ΜΔΕ είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση και των τεσσάρων ΘΕ, καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας. Κατά το πρώτο έτος σπουδών, συνιστάται οι φοιτητές (εάν διαθέτουν τον απαιτούμενο χρόνο) να επιλέξουν και τις δύο ΘΕ, ΓΤΠ 50 και ΓΤΠ 51. Εάν επιλέξουν μία ΘΕ, τότε πρέπει να επιλέξουν την ΓΤΠ50. Υπενθυμίζουμε ότι μπορούν να επιλέξουν από μία έως και δύο ΘΕ ανά ακαδημαϊκό έτος. Κατά το δεύτερο έτος σπουδών, οι φοιτητές, προκειμένου να επιλέξουν τη ΘΕ ΓΤΠ61, θα πρέπει ή να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τη ΘΕ ΓΤΠ60 ή να την επιλέξουν παράλληλα με τη ΘΕ ΓΤΠ60.

 

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ του προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ του επόμενου έτους. Για παράδειγμα, αν κάποιος μεταπτυχιακός φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 1 ΘΕ από το πρώτο έτος και θέλει να επιλέξει για το επόμενο έτος 2 ΘΕ, πρέπει απαραιτήτως να δηλώσει τη δεύτερη ΘΕ του πρώτου έτους και μία από το επόμενο έτος κ.ο.κ. Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι μπορείτε να δηλώσετε συνολικά έως δύο ΘΕ.

Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και των τεσσάρων ΘΕ του προγράμματος.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 

Προσφερόμενες θέσεις: 70

Γίνονται δεκτοί:

Α) Απόφοιτοι Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ), απόφοιτοι Πανεπιστημίων των Tμημάτων Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ή Πληροφορικής ή Πληροφορικής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης ή Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ή Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων ή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ή Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής ή Τεχνών Ήχου και Εικόνας ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Β) Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. Tμημάτων Τεχνολογίας Γραφικών Tεχνών ή Γραφιστικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή Πληροφορικής ή Φωτογραφίας ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία.

Για την επιτυχέστερη παρακολούθηση του προγράμματος, οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεξιότητες εικαστικής αντίληψης και καλλιτεχνικής δραστηριότητας, εμπειρία σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές (κυρίως σε προγράμματα λογισμικού σχετικά με το αντικείμενο του προγράμματος) καθώς και χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαδικτύου θα είναι απολύτως χρήσιμα.

Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της Αγγλικής, αποδεικνυόμενη με την υποβολή ανάλογων δικαιολογητικών, είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του προγράμματος.

Σημείωση:

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα. 

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα. 

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

 

Επικοινωνία

Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών: ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ 

 

Για πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών επικοινωνήστε με:

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών: Ευαγγελία Κωνσταντίνου
τηλ: 2610 367315 - fax: 2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες:

τηλ: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Main Menu