Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση (ΧΒΑ)

Εκτύπωση

 

Σκοπός – Περιγραφή

Το ΠΜΣ "Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση" έχει μία διττή στόχευση. Την θεωρητική αλλά και την πρακτική (εργαστηριακή) εκπαίδευση των φοιτητών στα αντικείμενα της "Χημικής Ανάλυσης" και της "Βιομοριακής Ανάλυσης", τα οποία αποτελούν ένα απαραίτητο εργαλείο σε όλους τους κλάδους των φυσικών επιστημών, αλλά κατέχουν επίσης, κυρίαρχη θέση σε πολλές πτυχές της σύγχρονης κοινωνικής - οικονομικής ζωής. Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για παραγωγή ποιοτικών προϊόντων αλλά και για παροχή υπηρεσιών υψηλής ακρίβειας και αξιοπιστίας καθιστά τη σύγχρονη χημική ανάλυση μια διαδικασία κρίσιμη και

ουσιαστική σε πολλούς εφαρμοσμένους τομείς, όπως η Φυσική, η Βιολογία, η Χημεία, η Χημική Μηχανική, η Φαρμακευτική, η Αρχαιολογία, η Ιατρική, η Εγκληματολογία, η Τέχνη, το Περιβάλλον και η Οικολογία κ.ά. Σε επιχειρήσεις και βιομηχανικές μονάδες που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς, όπως π.χ. η φαρμακοβιομηχανία, η πετροχημική βιομηχανία, η βιομηχανία τροφίμων και πολλές άλλες, η χημική ανάλυση έχει πρωτεύοντα ρόλο στη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων αλλά και στην αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αφετέρου, οι βιομοριακές αναλύσεις βασίζονται σήμερα, κυρίως, στη χρήση προηγμένων τεχνικών Μοριακής Βιολογίας, οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή σε τομείς της υγείας, των τροφίμων, της βιομηχανίας κτλ. Οι τρέχουσες πειραματικές τεχνικές δίνουν αποτελέσματα με μεγάλη ακρίβεια, υποστηρίζουν μεγάλο όγκο αναλύσεων, ενώ παράλληλα έχουν συμβάλει στη μείωση του κόστους κάθε ανάλυσης.

Οι σύγχρονες βιομοριακές αναλύσεις έχουν γίνει πιο προσιτές στο ευρύ κοινό και στην καθημερινή χρήση, οδηγώντας παράλληλα τις εξελίξεις στον χώρο της Υγείας και της Βιοτεχνολογίας.

Στόχος

Στόχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση" (ΧΒΑ), είναι:

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοί του θα είναι σε θέση να:

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών «Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση» είναι 90 ECTS (30 ECTS ανά εξάμηνο).

Χαρακτηρισμός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Master of Science (MSc)

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της UNESCO

-με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0512 - Biochemistry

-με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Διάρκεια φοίτησης

Το Π.Μ.Σ. «Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση» (ΧΒΑ) διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν πέντε (5) εξαμηνιαίες θεματικές ενότητες και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (ή/και πρακτικής άσκησης). Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι ενάμιση (1,5) έτος. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 90 ECTS.

Γλώσσα Διδασκαλίας

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική ή η Αγγλική κατόπιν σχετικής έγκρισης της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας.

Μέθοδος Διδασκαλίας

Όλες οι Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) (ΧΒΑ50, ΧΒΑ51, ΧΒΑ52) του Προγράμματος προσφέρονται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Οι Εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες (Ε.Θ.Ε.) (ΧΒΑ53 και ΧΒΑ54), εκτός από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, περιλαμβάνουν και μία πενταήμερη εντατική εργαστηριακή εκπαίδευση στα Εργαστήρια του ΕΑΠ, στην Πάτρα. 

Διδακτικό Υλικό

Το διδακτικό υλικό, στο οποίο βασίζεται το Πρόγραμμα και το οποίο οφείλουν οι φοιτήτριες και φοιτητές να μελετούν σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, αποτελείται από έντυπο υλικό το οποίο τους διανέμεται, καθώς και από υλικό που τίθεται στη διάθεσή τους μέσω του διαδικτύου. Πρόκειται για βασικό και συμπληρωματικό υλικό που αφορά στο περιεχόμενο κάθε Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.).


 

Διάθρωση / Θ.Ε.

1ο  Εξάμηνο
ΧΒΑ50 Σύγχρονη Χημική Ανάλυση (Υ¹, 15 ECTS)
ΧΒΑ51 Σύγχρονα Θέματα Εφαρμοσμένης Μοριακής Βιολογίας (Υ, 15 ECTS)
2ο  Εξάμηνο  
ΧΒΑ52 Ειδικά θέματα Κλινικής και Εφαρμοσμένης Βιοχημείας (Υ, 15 ECTS)
Επιλέγετε μία από τις δύο Ε.Θ.Ε.²  
ΧΒΑ53 Εργαστήριο Χημικής Ανάλυσης (Υ, 15 ECTS)
ΧΒΑ54 Εργαστήριο Βιομοριακής Ανάλυσης (Υ, 15 ECTS)
     

 

3ο  Εξάμηνο  
Επιλέγετε μία από τις δύο Ε.Θ.Ε.  
ΧΒΑ53 Εργαστήριο Χημικής Ανάλυσης (Υ, 15 ECTS)
ΧΒΑ54 Εργαστήριο Βιομοριακής Ανάλυσης (Υ, 15 ECTS)
ΧΒΑΔΕ  Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υ, 15 ECTS)
     

 

Σημειώσεις:
¹Υ = Υποχρεωτική
² Επιλέγετε μία από τις δύο Ε.Θ.Ε. = ΧΒΑ53 ή ΧΒΑ54

Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε.:

Μπορείτε να επιλέγετε από μία (1) έως δύο (2) Θ.Ε. το εξάμηνο.

Στο α’ εξάμηνο, επιλέγετε είτε τη XΒΑ50 είτε τη XΒΑ51, με οποιαδήποτε σειρά επιθυμείτε, είτε και τις δύο Θ.Ε. ταυτόχρονα.

Στο β’ εξάμηνο, επιλέγετε τη ΧΒΑ52 και μία εκ των ΧΒΑ53 ή ΧΒΑ54, με όποια σειρά επιθυμείτε.

Προκειμένου να επιλέξετε την Ε.Θ.Ε. ΧΒΑ53 πρέπει είτε να έχετε ολοκληρώσει τη ΧΒΑ50, είτε να τις δηλώνετε παράλληλα.

Προκειμένου να επιλέξετε την Ε.Θ.Ε. ΧΒΑ54 πρέπει είτε να έχετε ολοκληρώσει τις ΧΒΑ51 και ΧΒΑ52, είτε να επιλέξετε παράλληλα την Ε.Θ.Ε. και μία από τις Θ.Ε.: ΧΒΑ51 ή ΧΒΑ52.

Στο γ’ εξάμηνο,  επιλέγετε την εναπομείνασα Ε.Θ.Ε. (ΧΒΑ53 ή ΧΒΑ54) και την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση των τριών (3) Θ.Ε.: ΧΒΑ50, ΧΒΑ51, ΧΒΑ52 καθώς και μία εκ των Ε.Θ.Ε.: ΧΒΑ53 ή ΧΒΑ54.

Κατά τη διαδικασία δήλωσης Θ.Ε. πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι Θ.Ε. των προηγούμενων εξαμήνων και κατόπιν να αρχίζει η επιλογή Θ.Ε. του επόμενου εξαμήνου. Για παράδειγμα, αν έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς μία (1) Θ.Ε. από το πρώτο εξάμηνο και στο δεύτερο εξάμηνο επιθυμείτε να επιλέξετε δύο (2) Θ.Ε., πρέπει απαραιτήτως να επιλέξετε τη μία (1) εναπομείνασα Θ.Ε. του πρώτου εξαμήνου και μία (1) από το δεύτερο εξάμηνο κ.ο.κ.

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης του προγράμματος είναι το ενάμιση (1 ½ ) έτος. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι υποχρεωτική η επιτυχής ολοκλήρωση των τριών (3) Θεματικών Ενοτήτων, των δύο (2) Εργαστηριακών Θεματικών Ενοτήτων, καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.


 

Κανονισμός Άσκησης στις Εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες (Ε.Θ.Ε.)

 


 Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Προσφερόμενες θέσεις:120 (60 ανά εξάμηνο)

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι συγγενών τμημάτων των ΑΕΙ* της ημεδαπής ή συγγενών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους φοιτητές απαιτείται πιστοποιημένη επάρκεια της Ελληνικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Γ1. Για όλους τους φοιτητές προαπαιτείται η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

*πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Σημείωση:

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

αποφοίτους ΑΕΙ εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».


 

Μπουρίκας Κυριάκος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΑΠ
Σκορίλας Ανδρέας, Καθηγητής ΕΚΠΑ
Σγουρού Αργυρώ, Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΑΠ

 


 

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών: 

Τερέζα Βόσνα, τηλ.: 2610 367305

Ζδέτση Φιλαρέτη, τηλ.: 2610 367302

fax: 2610 367110 - e-mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες:

τηλ: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.