Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών «Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια» της ΣΚΕ

Εκτύπωση

Σκοπός του Ειδικού Προγράμματος Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας είναι οι απόφοιτοι των Π.Σ. της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών να αποκτήσουν τις απαραίτητες παιδαγωγικές και διδακτικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες για να σχεδιάζουν και να υλοποιούν με επιτυχία εκπαιδευτικό έργο.

Πληροφορίες

Η επιτυχής παρακολούθηση των δύο (2) Θ.Ε. που προσφέρονται στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, θα οδηγήσει σε βεβαίωση που θα απονέμεται από τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και με την οποία θα πιστοποιείται η απόκτηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.

Η μεμονωμένη ολοκλήρωση των Θ.Ε. οδηγεί ύστερα από αίτηση του/της ενδιαφερομένου/ης και με την προϋπόθεση επιτυχούς εξέτασης σε μία Θ.Ε., σε πιστοποιητικό παρακολούθησης Θ.Ε.. Για την απονομή του πιστοποιητικού παρακολούθησης πρέπει ο φοιτητής να δηλώνει εγγράφως ότι δεν επιθυμεί να ολοκληρώσει το Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΔΕ στο οποίο φοιτά.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 30

Ελάχιστη διάρκεια φοίτησης: ένα (1) ακαδημαϊκό έτος

Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η ελληνική.


Το Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας ξεκινάει τη λειτουργία του από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.


Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

 

Προσφερόμενες θέσεις για το ακ. έτος  2020-2021: 600 (300 ανά εξάμηνο)*

Γίνονται δεκτοί:
(1) Απόφοιτοι τμημάτων των οποίων ο τίτλος σπουδών αποτελεί τυπικό προσόν κατάταξης και διορισμού του κλάδου ΠΕ80 και συγκεκριμένα:

Πτυχίο Δημόσιας Διοίκησης με Κατεύθυνση “Δημόσια Οικονομική” του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, οι οποίοι εισήχθησαν για πρώτη φορά από το ακαδημαϊκό έτος 1997-1998 και εφεξής ή Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών - Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Χρηματοοικο νομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (πρώην Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, μετονομασία με το π.δ. 162/1998 άρθρο 1) ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ (μετονομάστηκε σε Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας με το ν. 3027/2002, άρθρο 3 παρ.1δ. αα.) ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής, μετονομασία με το π.δ. 113/2002) Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές, μετονομασία με το π.δ. 60/2008) ή Στατιστικής και Αναλογιστικών -Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (πρώην Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης, μετονομασία με το π.δ. 24/2005 άρθρο 1) ή Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του καταργηθέντος Παν/μίου Στερεάς Ελλάδος, ή Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (όλες οι κατευθύνσεις) ή πτυχίο Οικονομικών του Πανεπιστημίου της Κύπρου ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ε.Α.Π ή πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ή Γραμματέων, Στελεχών Διοίκησης, Στελεχών Εμπορίου και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων ΚΑΤΕΕ ή Στελεχών Διοίκησης ΚΑΤΕΕ ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού των ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας των ΤΕΙ Αθήνας και Πελοποννήσου, ή Λογιστικής ΤΕΙ ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ΤΕΙ ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ΤΕΙ ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ ή Στελεχών Λογιστηρίου, Στελεχών Εμπορίου και Βιομηχ. Επιχειρήσεων (κατευθ. Λογιστηρίου) ΚΑΤΕΕ ή Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ΤΕΙ ή Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων, Σχολής Στελεχών Επιχειρήσεων (τμήμα Στελεχών Τουριστικών Επιχειρήσεων) ΚΑΤΕΕ ή Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ. ή Α.Σ.Τ.Ε.Κ.) πτυχία μέχρι 10-02-2003, ή Εμπορίας και Διαφήμισης (ΜARKETING) ΤΕΙ ή Στελεχών Επιχειρήσεων (Κατεύθυνση Εμπορίας και Διαφήμισης Προϊόντων) ΚΑΤΕΕ ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

Επίσης, Πτυχίο Οικιακής Οικονομίας ή Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή πτυχίο της πρώην Ανώτατης Σχολής Οικιακής Οικονομίας ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

(2) Απόφοιτοι των προπτυχιακών προγραμμάτων ‘Διοίκηση Τουρισμού΄ και ‘Δημόσια Διοίκηση΄ του Ε.Α.Π

(3) Υποψήφιοι σύμφωνα  με το ν. 4653/2020 (αρ. 50) εφόσον προσκομίσουν απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων βάσει του π.δ. 38/2010 (Α΄78) ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή τίτλο σπουδών για κλάδο εκπαιδευτικού ΠΕ80.

(4) Φοιτητές των αναφερόμενων στις ανωτέρω κατηγορίες (1) και (2) τμημάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι τα μαθήματα ή οι Θεματικές Ενότητες που υπολείπονται για τη λήψη του τίτλου σπουδών τους δεν υπερβαίνουν τα 60 ECTS.  

(*) Οι υποψήφιοι της κατηγορίας (1), (2) και (3) καταλαμβάνουν διακόσιες πενήντα (250) θέσεις, ενώ της κατηγορίας (4) καταλαμβάνουν πενήντα (50) θέσεις.

Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος σπουδών είναι η ελληνική.
Για την επιτυχή παρακολούθηση των ΘΕ απαιτείται, επιπλέον της γλώσσας διδασκαλίας, η γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο Β2.

Η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

Εάν οι προσφερόμενες θέσεις από τη μία κατηγορία υποψηφίων δεν καλυφθούν, υπάρχει η δυνατότητα να καλυφθούν από επιλαχόντες υποψήφιους της άλλης κατηγορίας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής.
 
Σημείωση:
Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων: ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ως άνω τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

 

 


Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε ένα (1) ακαδημαϊκό έτος αποτελούμενο από δύο (2) Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) εξαμηνιαίας διάρκειας, ως εξής:

 

1ο εξάμηνο

ΠΔΕ01 Παιδαγωγική και Διδακτική (Υ, 15 ECTS)

2ο εξάμηνο

ΠΔΕ02 Διδακτική Οικονομικών και Διοίκησης και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση (Υ, 15 ECTS)

 

Οδηγίες Δήλωσης Θεματικών Ενοτήτων

Ο/η φοιτητής/ήτρια στο α’ εξάμηνο επιλέγει υποχρεωτικά μία (1) μόνο ΘΕ και συγκεκριμένα τη ΘΕ ΠΔΕ01.

Μετά από επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ ΠΔΕ01 ή την κατοχύρωση δικαιώματος συμμετοχής στις εξετάσεις της ΘΕ ΠΔΕ01, ο/η φοιτητής/ήτρια έχει δικαίωμα να επιλέξει, στο β΄ εξάμηνο, τη δεύτερη ΘΕ του προγράμματος, την ΠΔΕ02.

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης στο πρόγραμμα είναι ένα ακαδημαϊκό (1) έτος.

Για την απόκτηση της βεβαίωσης ο/η φοιτητής/ήτρια πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς τις δύο (2) Θ.Ε. τουπρογράμματος.


Χρήστος Τσούμας, Επίκουρος Καθηγητής Σ.Κ.Ε. του Ε.Α.Π.

Ελένη Σφακιανάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σ.Κ.Ε. του Ε.Α.Π.

Βασιλική Μπρίνια, ΕΔΙΠ τμήμα Πληροφορικής, Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Για θέματα που αφορούν τις σπουδές τους, οι φοιτητές/ήτριες μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Μητρώου Φοιτητών:

Τερέζα Βόσνα, τηλ.: 2610 367305

Ζδέτση Φιλαρέτη, τηλ.: 2610 367302

fax: 2610 367110, email:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

(2) Απόφοιτοι των προπτυχιακών προγραμμάτων ‘Διοίκηση Τουρισμού΄ και ‘Δημόσια Διοίκηση΄ του Ε.Α.Π

(3) Υποψήφιοι σύμφωνα  με το ν. 4653/2020 (αρ. 50) εφόσον προσκομίσουν απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων βάσει του π.δ. 38/2010 (Α΄78) ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή τίτλο σπουδών για κλάδο εκπαιδευτικού ΠΕ80.

(4) Φοιτητές των αναφερόμενων στις ανωτέρω κατηγορίες (1) και (2) τμημάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι τα μαθήματα ή οι Θεματικές Ενότητες που υπολείπονται για τη λήψη του τίτλου σπουδών τους δεν υπερβαίνουν τα 60 ECTS.