ΠΔΕ01 Παιδαγωγική και Διδακτική (Υ, 15 ECTS)

Κωδικός ΘΕ: ΠΔΕ01

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός της ΘΕ:

Σκοπός της Θ.Ε. είναι οι φοιτητές να μπορούν να κατανοήσουν τις αρχές της Παιδαγωγικής και τους παράγοντες που την επηρεάζουν, να γνωρίσουν και να εφαρμόζουν τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, να γνωρίσουν τις αρχές της ψυχολογίας της μάθησης καθώς επίσης και να μπορούν να διαχειρίζονται φαινόμενα που ανακύπτουν στο σχολικό περιβάλλον. Η Θ.Ε. παρέχει όλες τις απαιτούμενες γνώσεις στον υποψήφιο εκπαιδευτικό για να αποκτήσει την καλύτερη δυνατή και αποτελεσματική γνώση παιδαγωγικής, ψυχολογίας και διδακτικής μεθοδολογίας.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε., οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

- Να περιγράφουν τις βασικές σχολές ψυχολογίας που έχουν αναπτυχθεί σε σχέση με τη μάθηση,

- Να κατανοούν τα βασικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της προσχολικής και της σχολικής ηλικίας,

- Να κατανοούν τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της εφηβικής ηλικίας και να τα συσχετίζουν με τη διαδικασία της μάθησης,

- Να κατανοούν τις βασικές αρχές και έννοιες της παιδαγωγικής επιστήμης καθώς και τους τρόπους αξιοποίησής τους στη διδασκαλία,

- Να κατανοούν τις βασικές έννοιες και αρχές της διδακτικής,

- Να αναπτύσσουν τα μέρη ενός σχεδίου μαθήματος,

- Να αναπτύσσουν τις τεχνικές διδασκαλίας σε μια ενότητα του κλάδου των οικονομικών ή της διοίκησης επιχειρήσεων

Γνωστικά αντικείμενα της Θ.Ε.:

1. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική

2. Ψυχολογία μάθησης και ανάπτυξης

3. Διδακτική (Γενική Διδακτική με έμφαση στις σύγχρονες τεχνικές διδασκαλίας)

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3. Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Κωδικός Θ.Ε.

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

ΧΧ 10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu