ΠΔΕ02 Διδακτική Οικονομικών και Διοίκησης και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση (Υ, 15 ECTS)

Κωδικός ΘΕ: ΠΔΕ02

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Συντονιστής ΘΕ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γνωστικά αντικείμενα της Θ.Ε.:

1. Διδακτική Οικονομικών (Βασικές μέθοδοι διδασκαλίας, projects, άλλες μέθοδοι)

2. Αξιολόγηση (Μέθοδοι, εργαλεία, μοντέλα)

Σκοπός της ΘΕ:

Σκοπός της Θ.Ε. είναι οι φοιτητές να γνωρίσουν τις σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας μαθημάτων σχετικών με τις κατευθύνσεις που άπτονται των αντικειμένων της Οικονομίας και Διοίκησης, καθώς και των θεμάτων που αφορούν στην εκπαιδευτική αξιολόγηση αυτών.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

- Να γνωρίζουν τα αναλυτικά προγράμματα στα γνωστικά αντικείμενα των Οικονομικών-Διοίκησης-Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης,

- Να αναπτύσσουν την μέθοδο Project στο γνωστικό αντικείμενο Οικονομικών-Διοίκησης-Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης,

- Να κατανοούν τις βασικές αρχές διδακτικής με εφαρμογή στο γνωστικό αντικείμενο των Οικονομικών-Διοίκησης-Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης,

- Να σχεδιάζουν ένα σχέδιο μαθήματος στο γνωστικό αντικείμενο των Οικονομικών-Διοίκησης-Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης,

- Να υιοθετούν καινοτόμες και διεπιστημονικές μεθόδους διδασκαλίας κατά το σχεδιασμό της διδασκαλίας των Οικονομικών-Διοίκησης-Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης,

- Να χρησιμοποιούν ομαδοσυνεργατικές και βιωματικές μεθόδους διδασκαλίας κατά το σχεδιασμό της διδασκαλίας στα γνωστικά αντικείμενα των Οικονομικών-Διοίκησης-Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης,

- Να περιγράφουν τα διάφορα είδη αξιολόγησης της επίδοσης και του διδακτικού έργου που λαμβάνουν χώρα κατά τη διδακτική πράξη,

- Να αναπτύσσουν τόσο περιγραφικά όσο και αντικειμενικά κριτήρια και μεθόδους αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών,

- Να αναπτύσσουν έγκυρα και αξιόπιστα εργαλεία αξιολόγησης,

- Να αναπτύσσουν κατάλληλες και προσαρμοσμένες τεχνικές αξιολόγησης,

- Να αξιοποιούν τις κατάλληλες τεχνικές αξιολόγησης στο γνωστικό αντικείμενο των Οικονομικών-Διοίκησης-Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης.

Γνωστικά αντικείμενα της Θ.Ε.:

- Διδακτική Οικονομικών (Βασικές μέθοδοι διδασκαλίας, projects, άλλες μέθοδοι)

- Αξιολόγηση (Μέθοδοι, εργαλεία, μοντέλα)

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3. Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Κωδικός Θ.Ε.

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

ΧΧ 10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu