Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες

Σκοπός - Περιγραφή

Σκοπός του προγράμματος σπουδών είναι να καλύψει κατά ενιαίο τρόπο το χώρο των φυσικών επιστημών, δηλαδή τις βασικές γνωστικές περιοχές από τις επιστήμες της Φυσικής, της Xημείας και της Bιολογίας, προβάλλοντας την ενότητα των επιστημών αυτών και αναδεικνύοντας σημαντικές διεπιστημονικές περιοχές τους. Το πρόγραμμα στοχεύει, επίσης, στην κατανόηση αρχών, εννοιών, θεωριών αλλά και των κυριότερων εφαρμογών, καθώς και την ανάπτυξη της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων.

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος ο φοιτητής θα μπορεί να:

 • κατανοεί και να περιγράφει την αναγκαιότητα και το ρόλο των βασικών επιστημονικών κατευθύνσεων των Φυσικών Επιστημών στην ενοποιημένη επιστημονική αντίληψη του κόσμου μας,
 • περιγράφει τις βασικές αρχές, έννοιες, επιστημονικές θεωρίες και νόμους της Φυσικής, της Χημείας και της Βιολογίας, καθώς και την εξέλιξή τους μέχρι τη σύγχρονη εποχή, 
 • κατανοεί τις βασικές μαθηματικές έννοιες και να χρησιμοποιεί τα  θεωρήματα της ανάλυσης και της άλγεβρας του απειροστικού και διανυσματικού λογισμού,  για την επίλυση προβλημάτων φυσικών επιστημών και να περιγράφει τη συμπεριφορά φυσικών και βιολογικών συστημάτων και φαινομένων με μαθηματικούς όρους και εξισώσεις,
 • εφαρμόζει αναλυτικές και προσεγγιστικές  τεχνικές και μεθόδους για την παραγωγή λύσεων των διαφορικών εξισώσεων που περιγράφουν τα φυσικά φαινόμενα και τις βιολογικές και  χημικές διαδικασίες
 • εφαρμόζει τους θεμελιώδεις νόμους της Φυσικής για την επίλυση προβλημάτων Μηχανικής, Ηλεκτρομαγνητισμού, Κυματικής, Θερμοδυναμικής, Κβαντομηχανικής, και Ατομικής Φυσικής.
 • εφαρμόζει τους νόμους της Χημείας για την επίλυση προβλημάτων Γενικής και Ανόργανης Χημείας, Φυσικοχημείας και Οργανικής Χημείας.
 • περιγράφει τις αρχές και τους μηχανισμούς της Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, της Κυτταρικής Λειτουργίας, της Γενετικής, της Φυσιολογίας και της Εξέλιξης των ζωντανών οργανισμών
 • χρησιμοποιεί την Πειραματική Διαδικασία και Μεθοδολογία για τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση πειραματικών δεδομένων και εργαστηριακών μετρήσεων.


Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 240

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco:
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 44 Physical Sciences
- με βάση το επίπεδο σπουδών: 6

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco:

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0538 Physical Sciences

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

Προσφερόμενες θέσεις: 250

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.

Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της Αγγλικής, καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

 

Ειδικός Κανονισμός – Οδηγίες για τις γραπτές εξετάσεις

Σε συνέχεια της απόφασης διαχωρισμού της διδακτέας και εξεταστέας ύλης Θεματικών Ενοτήτων του Προγράμματος «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες», σε δύο μέρη: α΄ και β΄ δίνεται δυνατότητα στους φοιτητές να συμμετάσχουν προαιρετικά σε ενδιάμεση εξέταση, μετά την ολοκλήρωση του α’ μέρους της ύλης. Το β’ μέρος της ύλης θα εξετάζεται μετά την ολοκλήρωσή του, ως συνέχεια της εξεταστικής περιόδου, ενώ η επαναληπτική εξέταση θα προσφέρεται και για τα δύο μέρη, ανεξάρτητα, και θα διεξάγεται σύμφωνα με τα ισχύοντα.

Ο βαθμός της εξέτασης του α΄ μέρους θα προσμετρείται σε ποσοστό:

 • 40% του συνολικού βαθμού της Θ.Ε. ΦΥΕ22,
 • 30% του συνολικού βαθμού της Θ.Ε. ΦΥΕ34 από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές κατά το ακ. έτος 2018-2019 στη ΘΕ ΦΥΕ34 που θα αποτύχουν, θα εξεταστούν την επομένη ακ. χρονιά (2019-2020) με τον ισχύοντα κατά το έτος 2018-2019 καταμερισμό του Α΄ μέρους, ήτοι 35% του συνολικού βαθμού,
 • 35% του συνολικού βαθμού στις υπόλοιπες Θ.Ε. που διεξάγεται ενδιάμεση εξέταση.

με αντίστοιχη κατοχύρωσή του και για το επόμενο έτος, εφόσον ο φοιτητής έχει συγκεντρώσει τον απαραίτητο βαθμό στο σύνολο των γραπτών εργασιών, ανάλογα με τις απαιτήσεις της Θ.Ε. ή Ε.Θ.Ε., σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών.

Σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν επιτύχει (ελάχιστη βαθμολογία 5) στην εξέταση του α΄ μέρους, η φοίτησή του στη Θ.Ε. ή Ε.Θ.Ε. συνεχίζεται κανονικά. Οι αποτυχόντες στην εξέταση αυτή, θα μπορούν να συμμετέχουν μόνο στην επαναληπτική εξέταση του α' μέρους, η οποία διεξάγεται στα τέλη της ακαδημαϊκής χρονιάς.

Όσοι φοιτητές δεν προσέλθουν στην ενδιάμεση εξέταση του α’ μέρους, συμμετέχουν κανονικά, στην τελική εξέταση του α’ μέρους που διεξάγεται την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου.

Η εξέταση για το β΄ μέρος της ύλης, διεξάγεται την περίοδο Μαΐου-Ιουλίου μετά την ολοκλήρωση του β΄ μέρους της ύλης.

Ο βαθμός της εξέτασης του β΄ μέρους θα προσμετρείται σε ποσοστό:

 • 30% του συνολικού βαθμού της Θ.Ε. ΦΥΕ22,
 • 40% του συνολικού βαθμού της Θ.Ε. ΦΥΕ34 από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές κατά το ακ. έτος 2018-2019 στη ΘΕ ΦΥΕ34 που θα αποτύχουν, θα εξεταστούν την επομένη ακ. χρονιά (2019-2020) με τον ισχύοντα κατά το έτος 2018-2019 καταμερισμό του Β΄ μέρους, ήτοι 35% του συνολικού βαθμού,
 • 35% του συνολικού βαθμού στις υπόλοιπες Θ.Ε. που διεξάγεται ενδιάμεση εξέταση.

με αντίστοιχη κατοχύρωση του και για το επόμενο έτος, εφόσον ο φοιτητής έχει συγκεντρώσει τον απαραίτητο βαθμό στις γραπτές εργασίες, ανάλογα με τις απαιτήσεις της Θ.Ε. ή Ε.Θ.Ε., σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών.

Οι αποτυχόντες είτε του α’ είτε του β’ μέρους των τελικών εξετάσεων συμμετέχουν στην αντίστοιχη επαναληπτική εξέταση.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση κάθε μέρους της εξέτασης - βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του πέντε (5).

Η ενδιάμεση εξέταση εφαρμόζεται για τις Θ.Ε.: ΦΥΕ10, ΦΥΕ12, ΦΥΕ14, ΦΥΕ20, ΦΥΕ22, ΦΥΕ24, ΦΥΕ30, ΦΥΕ31, ΦΥΕ34, ΦΥΕ40, ΦΥΕ42 και ΦΥΕ43.

Επίσης, η ενδιάμεση εξέταση εφαρμόζεται και στη ΘΕ ΠΛΗ21 (για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο πρόγραμμα σπουδών έως το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018) σύμφωνα με τα ισχύοντα στην εν λόγω Θεματική Ενότητα και στο Πρόγραμμα Σπουδών «Πληροφορική»


 

Επαγγελματικά Δικαιώματα αποφοίτων

 

Για να ενημερωθείτε για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των αποφοίτων του Προγράμματος πιέστε εδώ.

 

Επικοινωνία

Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών: Χατζηνικολάου Μαρία Καθηγήτρια Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών: Διονύσιος Στυλιανέσης, Τσαμπασιάν Ναζέλα

τηλ: 2610 367338, 2610 367320 - fax: 2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες

Τηλ: 2610 367300 - Fax: 2610 367110 - E-Mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Main Menu