Η διάρθρωση του προγράμματος ειδικά για τους φοιτητές που κατά το 2001-2002 ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη ΘΕ Κλασική Φυσική ΙΙ

1ο έτος σπουδών

ΦΥΕ 10 Γενικά Μαθηματικά Ι

ΦΥΕ 12 Γενική και Aνόργανη Xημεία

ΦΥΕ 24 Kλασική Φυσική Ι

 


2ο έτος σπουδών

ΦΥΕ 20 Γενικά Mαθηματικά IΙ

ΦΥΕ 22 Φυσικοχημεία

ΦΥΕ 34 Κλασική Φυσική ΙΙ

Εργαστήρια Φυσικής Ι

Εργαστήρια Χημείας Ι

 


3ο έτος σπουδών

ΦΥΕ 30 Οργανική Χημεία

ΦΥΕ 31 Δομή και Λειτουργία του Κυττάρου

ΦΥΕ 43 Γενετική

Εργαστήρια Χημείας ΙI

Εργαστήρια Βιολογίας Ι

 


4ο έτος σπουδών

ΦΥΕ 40 Κβαντική Φυσική

ΦΥΕ 41 Η Εξέλιξη των Ιδεών στις Φυσικές Επιστήμες

ΦΥΕ 42 Πλανήτης Γη

ΕΚΠ 63 Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

ΠΛΗ 10 Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εργαστήρια Φυσικής ΙI

Εργαστήρια Βιολογίας ΙΙ

 

Εκτός από τις παραπάνω ΘΕ του προγράμματος, οι φοιτητές οι οποίοι έχουν αφήσει για πολύ χρόνο τις εγκύκλιες σπουδές τους, μπορούν κατά το πρώτο έτος των σπουδών τους να παρακολουθούν επιπλέον τη ΘΕ "ΦΥΕ 14: Εισαγωγή στις Φυσικές Επιστήμες" ως μόνη ΘΕ ή σε συνδυασμό με μία ή δύο άλλες ΘΕ.

 

Τα εργαστήρια είναι όλα υποχρεωτικά και θα γίνουν αποκλειστικά στην Πάτρα. Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών για κάθε ένα από τα 3 εργαστήρια: Φυσικής (Ι & ΙΙ), Χημείας (Ι & ΙΙ) & Βιολογίας  (Ι & ΙΙ), αντιστοιχεί σε μια Θεματική Ενότητα του προγράμματος.

 

Οδηγίες για την επιλογή ΘΕ
 
- Για να εγγραφεί ο/η φοιτητής/ήτρια στη ΘΕ ΦΥΕ 20, πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη ΘΕ ΦΥΕ 10.

- Για να εγγραφεί ο/η φοιτητής/τιρια στη ΘΕ ΦΥΕ 40, πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη ΘΕ ΦΥΕ 34.

Συνιστάται εντόνως ο/η φοιτητής/ήτρια να παρακολουθήσει τη ΘΕ ΦΥΕ 30 πρώτα από ή παράλληλα με τη ΘΕ ΦΥΕ 31, γιατί αλλιώς θα συναντήσει δυσκολία στο μάθημα της Βιοχημείας (ΦΥΕ 31/2).

Οι ΘΕ των τριών πρώτων ετών είναι υποχρεωτικές.

Από τις ΘΕ του τέταρτου έτους ο/η φοιτητής/ήτρια πρέπει να παρακολουθήσει υποχρεωτικά τη ΦΥΕ 40 και να επιλέξει δύο ακόμα από τις ΘΕ του τέταρτου έτους.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 , επιτρέπεται στους/στις φοιτητές/ήτριες του ΠΣ ΦΥΕ στους/στις οποίους/ες απομένουν μόνο δύο (2) Θ.Ε., ακόμα και αν η μία (1) είναι προαπαιτούμενη της άλλης, να μπορούν να τις δηλώνουν ταυτόχρονα.

Επίσης, σε όσες/σους  φοιτήτριες/φοιτητές απομένουν μόνο τρεις (3) ΘΕ για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, μπορούν να δηλώνουν και τις τρεις (3) ΘΕ ταυτόχρονα ακόμα και αν η μία ΘΕ είναι προαπαιτούμενη μιας άλλης. 

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους.

Μετά την αποφοίτησή του/της ο/η φοιτητής/ήτρια μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του/της σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας.

 

Main Menu