Η διάρθρωση του προγράμματος για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής από το 2018-2019

1ο έτος σπουδών 

ΠΛΗ 10 Εισαγωγή στην Πληροφορική

ΠΛΗ 11 Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού

ΠΛΗ 12 Μαθηματικά για  Πληροφορική Ι 


2ο έτος σπουδών
 

ΠΛΗ 20 Διακριτά Μαθηματικά και Μαθηματική Λογική

ΠΛΗ 21 Ψηφιακά Συστήματα

ΠΛΗ 22 Βασικά ζητήματα Δικτύων Η/Υ 

ΠΛΗΨΙ Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων  


3ο έτος σπουδών
 

ΠΛΗ 24 Σχεδιασμός Λογισμικού

ΠΛΗ 30 Θεμελιώσεις Επιστήμης Η/Υ

ΠΛΗ 31 Τεχνητή Νοημοσύνη - Εφαρμογές 

ΠΛΗΨΙΙ Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων  


4ο έτος σπουδών
 

ΠΛΗ 23 Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία

ΠΛΗ 32 Γραμμικός Προγραμματισμός και Μοντελοποίηση

ΠΛΗ 35 Προστασία και Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών

ΠΛΗ 36 Σύγχρονα Δίκτυα και Υπηρεσίες

ΠΛΗ 37 Πληροφορική και Εκπαίδευση

ΠΛΗ 40 Πρακτική Εξάσκηση σε θέματα Λογισμικού

ΠΛΗ 42 Ειδικά θέματα τεχνολογίας Λογισμικού

ΠΛΗ 44 Σήματα και Επεξεργασία Εικόνας

ΠΛΗ 47 Κατανεμημένα Συστήματα Λογισμικού

 

Για την απόκτηση του πτυχίουείναι απαραίτητη η ολοκλήρωση 12 ΘΕ και της Εργαστηριακής ΘΕ δύο κύκλων.

Οι Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) που προσφέρονται έχουν ως εξής:

Θ.Ε. Κορμού (υποχρεωτικές):

- ΠΛΗ 10 Εισαγωγή στην Πληροφορική
- ΠΛΗ 11 Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού
- ΠΛΗ 12Μαθηματικά για Πληροφορική Ι
- ΠΛΗ 20 Διακριτά Μαθηματικά και Μαθηματική Λογική
- ΠΛΗ 21 Ψηφιακά Συστήματα
- ΠΛΗ 22 Βασικά ζητήματα Δικτύων Η/Υ
- ΠΛΗ 24 Σχεδιασμός Λογισμικού
- ΠΛΗ 30 Θεμελιώσεις Επιστήμης Η/Υ
- ΠΛΗ 31 Τεχνητή Νοημοσύνη - Εφαρμογές


ΘΕ Επιλογής*:

- ΠΛΗ 23 Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία
- ΠΛΗ 32 Γραμμικός Προγραμματισμός και Μοντελοποίηση
- ΠΛΗ 35 Προστασία και Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών
- ΠΛΗ 36 Σύγχρονα Δίκτυα και Υπηρεσίες
- ΠΛΗ 37 Πληροφορική και Εκπαίδευση
- ΠΛΗ 40 Πρακτική Εξάσκηση σε θέματα Λογισμικού
- ΠΛΗ 42 Ειδικά θέματα τεχνολογίας Λογισμικού
- ΠΛΗ 44 Σήματα και Επεξεργασία Εικόνας
- ΠΛΗ 47 Κατανεμημένα Συστήματα Λογισμικού

*Ελάχιστος αριθμός για την υλοποίηση μιας Θ.Ε. είναι οκτώ (8) φοιτητές. Ο αριθμός αυτός δύναται να τροποποιηθεί.


Προαπαιτούμενες ΘΕ - Οδηγίες επιλογής ΘΕ

Κατά το 1ο έτος σπουδών εάν ο/η φοιτητής/ήτρια επιλέξει μία (1) μόνο Θ.Ε., τότε αυτή πρέπει να είναι η ΠΛΗ10 "Εισαγωγή στην Πληροφορική". Εάν επιλέξει δύο (2) ΘΕ συνιστάται να επιλέξει εκτός από την ΠΛΗ10 και την ΠΛΗ12 "Μαθηματικά για Πληροφορική Ι". Εάν διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο και επιθυμεί να επιλέξει τρεις (3) ΘΕ μπορεί να επιλέξει και την ΠΛΗ11 "Αρχές τεχνολογίας Λογισμικού". Δεν μπορεί όμως να παρακολουθήσει την ΠΛΗ11 ή την ΠΛΗ12 εάν δεν παρακολουθεί ταυτόχρονα τη ΘΕ ΠΛΗ10.

Ο/η φοιτητής/ήτρια μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε Θ.Ε. εφόσον έχει ολοκληρώσει όλες τις Θ.Ε. του προηγούμενου έτους ή επιλέγει ταυτόχρονα όσες του/της έχουν απομείνει (από το προηγούμενο έτος).

Στο τέταρτο έτος σπουδών είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση μία εκ των Θ.Ε. ΠΛΗ23, ΠΛΗ40 και ΠΛΗ42.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της ΘΕ ΠΛΗ37 ‘Πληροφορική και Εκπαίδευση’ αποδίδει παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια στους αποφοίτους του προγράμματος.

Η Εργαστηριακή Θεματική Ενότητα (Ε.Θ.Ε.) «Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων» (ΠΛΗΨΙ, ΠΛΗΨΙΙ) είναι υποχρεωτική Ε.Θ.Ε. δύο κύκλων σπουδών, διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους έκαστος. Ο πρώτος κύκλος σπουδών προσφέρεται στο 2ο έτος ενώ ο δεύτερος κύκλος σπουδών στο 3ο έτος. Για την εγγραφή στο δεύτερο κύκλο πρέπει να έχει υποχρεωτικά προηγηθεί εγγραφή στον πρώτο κύκλο σπουδών -σε προηγούμενο ακ. έτος-. Δικαίωμα παρακολούθησης της Ε.Θ.Ε. έχουν όσοι/ες φοιτητές/ήτριες έχουν ολοκληρώσει ή φοιτούν παράλληλα στη Θ.Ε. ΠΛΗ21.

 

Ροές Θ.Ε.

Ορίζεται η παρακάτω ροή (σειρά) προαπαιτούμενων ΘΕ.

ΠΛΗ12 Μαθηματικά για Πληροφορική Ι

ΠΛΗ20 Διακριτά Μαθηματικά και Μαθηματική Λογική

ΠΛΗ30 Θεμελιώσεις Επιστήμης Η/Υ

Οι φοιτητές μπορούν να δηλώνουν μαζί τις Θ.Ε. ΠΛΗ 12 και ΠΛΗ 20 ή ΠΛΗ 20 και ΠΛΗ 30, εφόσον έχουν δηλώσει κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος την ΠΛΗ 12 ή την ΠΛΗ 20 αντίστοιχα και την επαναλαμβάνουν με υποχρέωση μόνο τελικών εξετάσεων.

Η επιλογή της ΘΕ ΠΛΗ40 επιτρέπεται μόνο, εφόσον ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει σε προηγούμενα έτη ή θα ολοκληρώσει στο τρέχον έτος (ταυτόχρονα με αυτή) τουλάχιστον 11 άλλες Θ.Ε..

Main Menu