Η διάρθρωση του προγράμματος χωρίς την επιλογή της ΘΕ ΔΙΠ40

 

Για τις/τους πτυχιούχους πανεπιστημίου, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα μαθηματικών, δεν απαιτείται η παρακολούθηση της Θ.Ε. ΔΙΠ40.

Η παρακολούθηση αυτών των μαθημάτων τεκμηριώνεται από αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας ή σχετικής βεβαίωσης.

 

1o έτος σπουδών

ΔΙΠ50 Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας

ΔΙΠ51 Προγραμματισμός για την Ποιότητα

ΔΙΠ40 Μαθηματικά και Μηχανολογική Σχεδίαση για τη Διασφάλιση Ποιότητας (Προπτυχιακή ΘΕ)

Η ΘΕ ΔΙΠ40 είναι προπτυχιακού επιπέδου και προαιρετική. Αποτελείται από δύο ανεξάρτητα μαθήματα, τα οποία επιλέγει ο φοιτητής (είτε το ένα είτε και τα δύο μαθήματα) παράλληλα με την / τις ΘΕ του πρώτου έτους και επιπλέον από τις 4 υποχρεωτικές ΘΕ του προγράμματος, όταν κρίνει ότι υπάρχει ανάγκη συμπλήρωσης των γνώσεών του. Σε καμία περίπτωση όμως, η ΘΕ ΔΙΠ 40 δεν μπορεί να αντικαταστήσει κάποια από τις υπόλοιπες τέσσερις ΘΕ του προγράμματος σπουδών.


2o έτος σπουδών

ΔΙΠ60 Προηγμένα Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας

ΔΙΠ61 Ειδικά Θέματα για την Ποιότητα

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (20 ECTS)

 

Οδηγίες δήλωσης Θ.Ε.

Η ΘΕ ΔΙΠ60 μπορεί να επιλεγεί μόνο όταν έχει αποπερατωθεί επιτυχώς η ΘΕ ΔΙΠ50 σε προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος. Πέραν της επιτυχούς ολοκλήρωσης της ΔΙΠ50, για να μπορεί να επιλεγεί η ΔΙΠ60, πρέπει είτε να έχει αποπερατωθεί επιτυχώς η ΘΕ ΔΙΠ51 σε προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος είτε να έχει γίνει ταυτόχρονη εγγραφή στις ΘΕ  ΔΙΠ51 και ΔΙΠ60 στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Η ΘΕ ΔΙΠ61 μπορεί να επιλεγεί είτε όταν έχουν αποπερατωθεί επιτυχώς οι ΘΕ ΔΙΠ50 και ΔΙΠ51 είτε όταν έχει αποπερατωθεί επιτυχώς η μία από αυτές και έχει γίνει ταυτόχρονη εγγραφή στην άλλη στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία μπορεί να επιλεγεί όταν έχουν αποπερατωθεί επιτυχώς οι ΘΕ ΔΙΠ50 και ΔΙΠ51 ή οι ΘΕ ΔΙΠ50, ΔΙΠ60 και ΔΙΠ61 και, επιπλέον έχει γίνει εγγραφή στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος σε όλες τις ΘΕ που δεν έχουν αποπερατωθεί επιτυχώς σε προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη. Επιπλέον, για να μπορεί να γίνει παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι ΘΕ ΔΙΠ50, ΔΙΠ51, ΔΙΠ60 και ΔΙΠ61.

Διευκρινίζεται ότι, προκειμένου να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σε δύο ακαδημαϊκά έτη, ο φοιτητής θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς κατά το πρώτο έτος σπουδών δύο Θ.Ε. (σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες) και κατά το δεύτερο έτος τις δύο τελευταίες ΘΕ παράλληλα με τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους.

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των ΘΕ του Προγράμματος Σπουδών.

Για την απόκτηση του ΜΔΕ είναι υποχρεωτική η επιτυχής ολοκλήρωση των ΘΕ ΔΙΠ50, ΔΙΠ51, ΔΙΠ60, ΔΙΠ61 και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Main Menu