Η διάρθρωση του προγράμματος με την επιλογή της ΘΕ ΔΙΠ40

 

Για τις/τους πτυχιούχους πανεπιστημίου, οι οποίοι δεν έχουν παρακολουθήσει τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα μαθηματικών και τις/τους πτυχιούχους ΤΕΙ, απαιτείται η παρακολούθηση της Θ.Ε. ΔΙΠ40

 

1o έτος σπουδών
ΔΙΠ40 Μαθηματικά και Μηχανολογική Σχεδίαση για τη Διασφάλιση Ποιότητας (Προπτυχιακή ΘΕ)
ΔΙΠ51 Προγραμματισμός για την Ποιότητα

Οι πτυχιούχοι πανεπιστημίου, οι οποίοι δεν έχουν παρακολουθήσει τέσσερα (4) εξαμηνιαία μαθήματα μαθηματικών και οι πτυχιούχοι ΤΕΙ υποχρεούνται να εγγραφούν στο πρώτο μάθημα της ΔΙΠ 40 (Μαθηματικά για τη Διασφάλιση Ποιότητας) κατά το πρώτο έτος σπουδών τους. Παράλληλα, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να εγγραφούν κατά το πρώτο έτος στο δεύτερο μάθημα της ΘΕ ΔΙΠ 40, καθώς και στη ΘΕ ΔΙΠ51 αλλά σε καμία άλλη ΘΕ του Προγράμματος Σπουδών. Αν δεν ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρώτο μάθημα της ΘΕ ΔΙΠ40, δε θα έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν σε άλλη ΘΕ του προγράμματος σπουδών σε επόμενα έτη.

2o έτος σπουδών
ΔΙΠ50 Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας
ΔΙΠ61 Ειδικά Θέματα για την Ποιότητα

Για την επιλογή της ΘΕ ΔΙΠ50 απαιτείται η προηγούμενη επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου μαθήματος της ΘΕ ΔΙΠ40 (Μαθηματικά για τη Διασφάλιση Ποιότητας).

Η ΘΕ ΔΙΠ61 μπορεί να επιλεγεί είτε όταν έχουν αποπερατωθεί επιτυχώς οι ΘΕ ΔΙΠ50 και ΔΙΠ51 είτε όταν έχει αποπερατωθεί επιτυχώς η μία από αυτές και έχει γίνει ταυτόχρονη εγγραφή στην άλλη στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

3o έτος σπουδών
ΔΙΠ60 Προηγμένα Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (20 ECTS)

Η ΘΕ ΔΙΠ60 μπορεί να επιλεγεί μόνο όταν έχει αποπερατωθεί επιτυχώς η ΘΕ ΔΙΠ50 σε προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος. Πέραν της επιτυχούς ολοκλήρωσης της ΔΙΠ50, για να μπορεί να επιλεγεί η ΔΙΠ60, πρέπει είτε να έχει αποπερατωθεί επιτυχώς η ΘΕ ΔΙΠ51 σε προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος είτε να έχει γίνει ταυτόχρονη εγγραφή στις ΘΕ  ΔΙΠ51 και ΔΙΠ60 στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία μπορεί να επιλεγεί όταν έχουν αποπερατωθεί επιτυχώς οι ΘΕ ΔΙΠ50 και ΔΙΠ51 ή οι ΘΕ ΔΙΠ50, ΔΙΠ60 και ΔΙΠ61 και, επιπλέον έχει γίνει εγγραφή στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος σε όλες τις ΘΕ που δεν έχουν αποπερατωθεί επιτυχώς σε προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη. Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των ΘΕ του Προγράμματος Σπουδών.

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους.

Για την απόκτηση του ΜΔΕ είναι υποχρεωτική η επιτυχής ολοκλήρωση των ΘΕ ΔΙΠ 50, ΔΙΠ 51, ΔΙΠ 60, ΔΙΠ 61 και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Main Menu