Η διάρθρωση για φοιτητές με έτος εισαγωγής από 2013

1o έτος σπουδών

ΠΣΕ 50 Εισαγωγή στο Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον

ΠΣΕ 51 Σχεδιασμός, Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις και Μέθοδοι Εκτίμησής τους

ΠΣΕ 60 Σχεδιασμός Έργων υποδομής και Προστασία του Περιβάλλοντος

ΠΣΕ 61 Τεχνολογία Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

 

2o έτος σπουδών

ΠΣΕ 60 Σχεδιασμός Έργων υποδομής και Προστασία του Περιβάλλοντος

ΠΣΕ 61 Τεχνολογία Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (40 ECTS)

 

Οδηγίες δήλωσης ΘΕ

Το πρώτο έτος σπουδών ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει από μία έως τρεις Θ.Ε.: Υποχρεωτικά τις ΠΣE50 και ΠΣE51 και μία από τις ΠΣΕ60 ή ΠΣE61. Αν ο φοιτητής επιθυμεί να επιλέξει λιγότερες ΘΕ, θα πρέπει να επιλέξει αρχικά την ΠΣΕ50, στη συνέχεια την ΠΣΕ51 (ή και τις δύο μαζί).

Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία είτε με ταυτόχρονη παρακολούθηση της Θ.Ε. ΠΣΕ60 ή της ΠΣΕ61 (που δεν επέλεξε στο 1ο έτος), είτε μετά την ολοκλήρωση των τεσσάρων Θ.Ε. του προγράμματος.

Διευκρινίζεται ότι, προκειμένου να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σε δύο ακαδημαϊκά έτη, ο φοιτητής θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς κατά το πρώτο έτος σπουδών τρεις Θ.Ε. (σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες) και κατά το δεύτερο έτος την τελευταία Θ.Ε. παράλληλα με τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.
Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους.

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. του Προγράμματος Σπουδών ΠΣΕ.

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση και των τεσσάρων Θ.Ε., καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακή Διπλωματικής Εργασίας.

Main Menu