Η διάρθρωση για φοιτητές με έτος εισαγωγής από 2013

1o έτος σπουδών

ΔΧΤ50 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Έργων

ΔΧΤ51 Τεχνική της Κατασκευής

ΔΧΤ60 Νομοθεσία και Ασφάλεια Τεχνικών Έργων

ΔΧΤ61 Οικονομικά Τεχνικών Έργων


2o έτος σπουδών

ΔΧΤ60 Νομοθεσία και Ασφάλεια Τεχνικών Έργων

ΔΧΤ61 Οικονομικά Τεχνικών Έργων

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (40 ECTS)

 

Στο πρώτο έτος σπουδών πρέπει να επιλέγονται πρώτα οι Θ.Ε. ΔΧΤ50 ή/και ΔΧΤ51 ενώ, αν επιλεγεί και τρίτη Θ.Ε., αυτή μπορεί να είναι είτε η ΔΧΤ60 ή η ΔΧΤ61. Οι φοιτητές δε μπορούν να επιλέξουν και τις δύο Θ.Ε. ΔΧΤ60 και ΔΧΤ61 παρά μόνο αν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον μία από τις Θ.Ε. ΔΧΤ50 και ΔΧΤ51. Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πραγματοποιείται είτε μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. ή παράλληλα με την παρακολούθηση της τελευταίας Θ.Ε. του προγράμματος σπουδών (ΔΧΤ60 ή ΔΧΤ61).
Διευκρινίζεται ότι, προκειμένου να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σε δύο ακαδημαϊκά έτη, ο φοιτητής θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς κατά το πρώτο έτος σπουδών τρεις Θ.Ε. (σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες) και κατά το δεύτερο έτος την τελευταία Θ.Ε. παράλληλα με τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.
Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους.
Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πάντως θα πραγματοποιείται μόνο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. του προγράμματος σπουδών.

 

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση και των τεσσάρων Θεματικών Ενοτήτων (Θ.Ε.) του προγράμματος σπουδών καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Main Menu