Διαχείριση Τεχνικών Έργων (MSc)

Εκτύπωση

Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει και να προετοιμάσει διπλωματούχους μηχανικούς, για να καταλάβουν υπεύθυνες θέσεις διοίκησης σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού και κατασκευής τεχνικών έργων.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος «Διαχείριση Τεχνικών Έργων» είναι να εκπαιδεύσει και να προετοιμάσει διπλωματούχους μηχανικούς, για να καταλάβουν υπεύθυνες θέσεις διοίκησης σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού και κατασκευής τεχνικών έργων. Για την επίτευξη του στόχου αυτού θα πρέπει οι μεταπτ. φοιτητές/τριες να κατανοήσουν τις ακόλουθες Θεματικές Ενότητες: ΔΧΤ50 - Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Έργων, ΔΧΤ51 - Τεχνική της Κατασκευής, ΔΧΤ60 - Νομοθεσία και Ασφάλεια Τεχνικών Έργων και ΔΧΤ61 - Οικονομικά Τεχνικών Έργων. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ ΔΧΤ50, οι μεταπτ. φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν σε βάθος και να εφαρμόζουν τις αρχές διοίκησης επιχειρήσεων, πως οργανώνεται και διοικείται ένα εργοτάξιο ενώ θα έχουν εις βάθος γνώση των πληροφοριακών συστημάτων στη διαχείριση τεχνικών έργων. Η επιτυχής ολοκλήρωση της ΘΕ ΔΧΤ51 οδηγεί τους μεταπτ. φοιτητές/τριες να γνωρίζουν και να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις αρχές που διέπουν την ανάλυση και τον σχεδιασμό των κατασκευών, τις αρχές τεχνολογίας κατασκευών ενώ έχουν εις βάθος γνώση για τα δομικά υλικά και εξοπλισμός κατασκευής τεχνικών έργων. Η ΘΕ ΔΧΤ60 στοχεύει στην κατανόηση της νομοθεσίας εκτέλεσης τεχνικών έργων, της ασφάλειας εκτέλεσης έργων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και εργοταξίων. Τέλος, με την ΘΕ ΔΧΤ61, οι μεταπτ. φοιτητές/τριες θα γνωρίζουν εις βάθος τις αρχές της οικονομικής των τεχνικών έργων, τον οικονομικό σχεδιασμό και εκτίμηση έργων καθώς και τον χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό έργων.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120
Από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 2 έτη.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco:
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 52 Engineering and engineering trades
- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco:
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0732 Bulding and civil engineering

 


Η διάρθρωση για φοιτητές με έτος εισαγωγής από 2013

Η διάρθρωση για φοιτητές με έτος εισαγωγής έως και 2012

 

 


 

Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

Προσφερόμενες θέσεις: 420

Γίνονται δεκτοί/ές:

Α) Απόφοιτοι Πανεπιστημίων των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών ή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Αεροναυπηγών Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή Χημικών Μηχανικών ή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών ή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ή Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης ή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ή Μηχανικών Περιβάλλοντος ή Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης ή Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή Μηχανικοί απόφοιτοι Στρατιωτικών Σχολών ή απόφοιτοι ΤΕΙ του τμήματος Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης ή Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας ή Γεωλογίας ή Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος ή άλλων συναφών τμημάτων.

Β) Απόφοιτοι ΤΕΙ των Τμημάτων Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Ενεργειακής Τεχνικής ή Μηχανικών Αυτοματισμού ή Μηχανικών Πληροφορικής ή Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ή Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών ή Πολιτικών Δομικών Έργων ή Πολιτικών Έργων Υποδομής ή Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικής ή Ενεργειακής Τεχνολογίας ή Τοπογραφίας ή Ναυπηγών ή Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων ή Εκπαιδευτικού Τεχνολόγου Πολιτικού Μηχανικού ή Εκπαιδευτικού Τεχνολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Εκπαιδευτικού Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ με κατεύθυνση Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος ή Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή άλλων συναφών τμημάτων.

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να έχουν πιστοποιημένη επάρκεια της Ελληνικής Γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Γ1. Επίσης, απαιτείται από όλους τους φοιτητές η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Σημείωση:

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων: ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή οι έχοντες ισότιμους και συναφείς τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ως άνω τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».

 


 

Εσωτερικός Κανονισμός αντιγραφής/λογοκλοπής στο ΠΜΣ ΔΧΤ

 


 

Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών: Χατζηγεωργίου Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΑΠ

 

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών: Ουρανία Αθανασοπούλου

τηλ: 2610 367318 - fax: 2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών: Ντονάδος Αντώνιος

τηλ: 2610 367661 - fax: 2610 367110 - email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες

τηλ: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.