Η διάρθρωση για φοιτητές με έτος εισαγωγής έως και 2012

1o έτος σπουδών

ΣΜΑ50 Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών

ΣΜΑ51 Τεχνική Σεισμολογία και Εδαφοδυναμική 


2o έτος σπουδών

ΣΜΑ60 Σχεδιασμός Αντισεισμικών Κατασκευών

ΣΜΑ61 Σεισμικές Βλάβες, Επισκευές και Ενισχύσεις


3o έτος σπουδών 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (24 ECTS) 


Ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει υποχρεωτικά πρώτα τη ΘΕ ΣΜΑ50, έπειτα τη ΘΕ ΣΜΑ51 (ή και τις δύο παράλληλα) και από τις ΘΕ του δεύτερου έτους πρέπει να παρακολουθήσει υποχρεωτικά πρώτα τη ΘΕ ΣΜΑ60 και έπειτα τη ΘΕ ΣΜΑ61 (ή και τις δύο παράλληλα). 

Προκειμένου να επιλέξει κανείς τη ΘΕ ΣΜΑ60, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη ΘΕ ΣΜΑ50. Μπορεί όμως ο φοιτητής να επιλέξει ταυτόχρονα τη ΘΕ ΣΜΑ51 και τη ΘΕ ΣΜΑ60.

Προκειμένου να επιλέξει κανείς τη ΘΕ ΣΜΑ61, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς και τις δύο ΘΕ του πρώτου έτους.

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους.

Δίνεται δυνατότητα εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας παράλληλα με την τελευταία Θεματική Ενότητα του προγράμματος σπουδών σε φοιτητές με έτος εισαγωγής έως και 2012. Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των ΘΕ του Προγράμματος Σπουδών ΣΜΑ.

Για την απόκτηση του ΜΔΕ είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση και των τεσσάρων ΘΕ καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Main Menu