Η διάρθρωση για φοιτητές με έτος εισαγωγής έως και 2012

1ο έτος σπουδών

ΠΣΦ50 Προχωρημένες Σπουδές στην Κλασική Φυσική

ΠΣΦ51 Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής

 
2ο έτος σπουδών

ΠΣΦ60 Προχωρημένες Σπουδές στην Κβαντική Φυσική

ΠΣΦ61 Δομή της Ύλης και του Σύμπαντος

ΠΣΦ62 Επιστήμη Υλικών και Διατάξεων

 
3ο έτος σπουδών

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (24 ECTS)

 

Ο φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει υποχρεωτικά τις Θ.Ε. του 1ου έτους σπουδών, καθώς και τη Θ.Ε. ΠΣΦ 60 και να επιλέξει μία ακόμη από τις Θ.Ε. ΠΣΦ 61 και ΠΣΦ 62.

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους.

 

Δίνεται δυνατότητα εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας παράλληλα με την τελευταία Θεματική Ενότητα του προγράμματος σπουδών σε φοιτητές με έτος εισαγωγής έως και 2012. Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. του Προγράμματος Σπουδών ΠΣΦ.

 

Για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς γνωστικού αντικειμένου, επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση τεσσάρων τουλάχιστον Θεματικών Ενοτήτων και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, η διαδικασία εκπόνησης της οποίας ορίζεται από τον Γενικό Κανονισμό Εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών.

Main Menu