Η διάρθρωση για φοιτητές με έτος εισαγωγής από 2013

1ο έτος σπουδών

ΠΣΦ50 Προχωρημένες Σπουδές στην Κλασική Φυσική

ΠΣΦ51 Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής 

ΠΣΦ60 Προχωρημένες Σπουδές στην Κβαντική Φυσική

2ο έτος σπουδών

ΠΣΦ61 Δομή της Ύλης και του Σύμπαντος

ΠΣΦ62 Επιστήμη Υλικών και Διατάξεων

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (40 ECTS)

Κατά το πρώτο έτος σπουδών οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν από μία έως τρεις Θ.Ε., τις ΠΣΦ50, ΠΣΦ51 και ΠΣΦ60. Εάν επιλέξει μία Θ.Ε. τότε αυτή θα πρέπει να είναι είτε η ΠΣΦ50 είτε η ΠΣΦ51.Εάν επιλέξει δύο Θ.Ε. αυτές θα πρέπει να είναι οι ΠΣΦ50 και ΠΣΦ51. Από τις Θ.Ε. του δεύτερου έτους ο φοιτητής πρέπει να επιλέξει μία από τις Θ.Ε. ΠΣΦ61 ή ΠΣΦ62. Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία είτε με ταυτόχρονη παρακολούθηση της τελευταίας Θ.Ε. είτε μετά την ολοκλήρωση των τεσσάρων Θ.Ε. του προγράμματος.
Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους.
Διευκρινίζεται ότι, προκειμένου να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σε δύο ακαδημαϊκά έτη, ο φοιτητής θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς κατά το πρώτο έτος σπουδών τρεις Θ.Ε. (σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες) και κατά το δεύτερο έτος την τελευταία Θ.Ε. παράλληλα με τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.
Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. του Προγράμματος Σπουδών ΠΣΦ.

Για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς γνωστικού αντικειμένου, επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση τεσσάρων τουλάχιστον Θεματικών Ενοτήτων και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, η διαδικασία εκπόνησης της οποίας ορίζεται από τον Γενικό Κανονισμό Εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών.

Main Menu