Η διάρθρωση για φοιτητές με έτος εισαγωγής από 2013

1ο έτος σπουδών

ΚΠΠ50 Κατάλυση

ΚΠΠ51 Καταλυτικές Επιφάνειες

ΚΠΠ60 Ρύπανση - Ενέργεια και Τεχνολογίες Αντιρρύπανσης

2ο έτος σπουδών

ΚΠΠ61 Περιβαλλοντική Κατάλυση

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (40 ECTS)

 

Κατά το πρώτο έτος σπουδών ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει και τις τρεις ΘΕ ΚΠΠ50, ΚΠΠ51 και ΚΠΠ60. Εάν ο φοιτητής δεν διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο θα πρέπει να επιλέξει πρώτα τη ΘΕ ΚΠΠ50 ή τις ΘΕ ΚΠΠ50 και ΚΠΠ51.
Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους.
Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία παράλληλα με την τελευταία ΘΕ, εφόσον έχει επιτυχώς ολοκληρώσει τις τρεις θεματικές ενότητες.
Διευκρινίζεται ότι, προκειμένου να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σε δύο ακαδημαϊκά έτη, ο φοιτητής θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς κατά το πρώτο έτος σπουδών τρεις ΘΕ (σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες) και κατά το δεύτερο έτος την τελευταία Θ.Ε. παράλληλα με τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.
Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πάντως θα πραγματοποιείται μόνο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των ΘΕ του προγράμματος σπουδών.

Για την απόκτηση του ΜΔΕ είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση και των τεσσάρων ΘΕ, καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Main Menu