Η διάρθρωση του προγράμματος

1ο έτος σπουδών

ΕΛΠ10 Εισαγωγή στον Ελληνικό Πολιτισμό
ΕΛΠ11 Ελληνική Ιστορία
ΕΛΠ12 Τέχνες Ι: Ελληνικές Εικαστικές Τέχνες, Επισκόπηση Ελληνικής Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας

2ο έτος σπουδών


ΕΛΠ20 Δημόσιος και ιδιωτικός Βίος στην Ελλάδα Ι: Από την Αρχαιότητα ως και τα Μεταβυζαντινά χρόνια
ΕΛΠ21 Γράμματα Ι: Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλολογία
ΕΛΠ30 Γράμματα ΙΙ: Νεοελληνική Φιλολογία (19ος και 20ος αιώνας)

3ο έτος σπουδών

ΕΛΠ22 Ελληνική φιλοσοφία και Επιστήμη: Από την Αρχαιότητα ως τον 20ο αιώνα
ΕΛΠ31 Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο
ΕΠΟ20 Η Ιστορία των Τεχνών στην Ευρώπη
ΕΠΟ21 Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας
ΕΠΟ22 Φιλοσοφία στην Ευρώπη

4ο έτος σπουδών

ΕΛΠ40 Τέχνες ΙΙ: Επισκόπηση Ελληνικής Μουσικής και χορού
ΕΛΠ41 Δημόσιος και ιδιωτικός Βίος στην Ελλάδα ΙΙ: Οι νεότεροι χρόνοι
ΕΛΠ42 Αρχαιολογία στον Ελληνικό χώρο
ΕΛΠ43 Ελληνισμός της Διασποράς
ΕΛΠ44 Νεοελληνικό Θέατρο (1600-1940) Κινηματογράφος
ΕΛΠ45  Νεοελληνική Φιλολογία, από τις απαρχές ως το 18ο αιώνα
ΕΠΟ20 Η Ιστορία των Τεχνών στην Ευρώπη
ΕΠΟ21 Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας
ΕΠΟ22 Φιλοσοφία στην Ευρώπη

 

Οδηγίες για την επιλογή ΘΕ

Οι ΘΕ του πρώτου και του δεύτερου έτους είναι υποχρεωτικές.

Κατά το α' έτος σπουδών συνιστάται ο/η φοιτητής/ήτρια να επιλέξει δύο ΘΕ: την ΕΛΠ 11 και την ΕΛΠ 10. Εάν δεν διαθέτει χρόνο, πρέπει να επιλέξει τη ΘΕ ΕΛΠ 11. Εάν διαθέτει χρόνο που του επιτρέπει να επιλέξει πέραν των δύο ΘΕ, τότε εκτός από τις ΘΕ ΕΛΠ 11 και ΕΛΠ 10, μπορεί να δηλώσει και την ΕΛΠ 12.

Από τις ΘΕ του τρίτου έτους, ο/η φοιτητής/ήτρια πρέπει να δηλώσει υποχρεωτικά τις ΘΕ ΕΛΠ 22 και ΕΛΠ 31 και να επιλέξει ακόμα 1 από τις ΘΕ ΕΠΟ 20, ΕΠΟ 21 και ΕΠΟ 22.

Από τις ΘΕ του τέταρτου έτους ο/η φοιτητής/ήτρια πρέπει να παρακολουθήσει υποχρεωτικά 3 από τις ΘΕ που προσφέρονται.

Κατά τη διαδικασία δήλωσης Θ.Ε. πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι Θ.Ε. προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση Θ.Ε. επόμενου έτους. Για παράδειγμα, αν έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς 2 Θ.Ε. από το πρώτο έτος και θέλετε να επιλέξετε για το επόμενο έτος 2 Θ.Ε., πρέπει απαραιτήτως να δηλώσετε τη τρίτη ΘΕ του πρώτου έτους και 1 από το επόμενο έτος κ.ο.κ. Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι μπορείτε να δηλώσετε συνολικά έως τρεις Θ.Ε.

Για την απόκτηση πτυχίου, είναι υποχρεωτική η επιτυχής ολοκλήρωση 12 Θ.Ε..

Main Menu