Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (MSc) (έτος εισαγωγής από το 2018-2019)

Σκοπός - Περιγραφή

Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος της Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων είναι η παροχή των εξειδικευμένων γνώσεων που απαιτούνται για μια διοικητική καριέρα στην τουριστική βιομηχανία. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων οργανώνει και προσφέρει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να επιτρέπει στους φοιτητές να αναπτύσσουν τόσο τις θεωρητικές γνώσεις όσο και τις πρακτικές ικανότητες που απαιτούνται στις διοικητικές θέσεις της τουριστικής βιομηχανίας. Παράλληλα προάγει την ανάπτυξη των ικανοτήτων ανάλυσης και των προσωπικών χαρακτηριστικών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών. Το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διεπιστημονικότητα των στοιχείων της τουριστικής διοίκησης που εξηγούν τη φύση και την ανάπτυξη της σε μικροοικονομικό και μακροοικονομικό επίπεδο. Η προσέγγιση αυτή ενισχύει την εις βάθος κατανόηση και την ικανότητα σύνθεσης των πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και τεχνολογικών παραγόντων που σχετίζονται με τη σύγχρονη τουριστική διοίκηση.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το πρόγραμμα σκοπεύει να προσφέρει στους φοιτητές τις εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτούνται για μια διοικητική καριέρα στην τουριστική βιομηχανία. Στα πλαίσια αυτού του συνολικού στόχου, το πρόγραμμα σκοπεύει να επιτρέψει στους φοιτητές να:  
- Καλλιεργήσουν την ικανότητα σύνθεσης των διεπιστημονικών στοιχείων της τουριστικής διοίκησης που εξηγούν τη φύση και την ανάπτυξη της. 
- Επιδείξουν τη θεωρητική γνώση και να κατέχουν τις πρακτικές ικανότητες που απαιτούνται στις διοικητικές θέσεις της τουριστικής βιομηχανίας. 
- Αναπτύξουν ακαδημαϊκές ικανότητες ανάλυσης και προσωπικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την επίλυση προβλημάτων στην τουριστική διοίκηση.
- Αξιολογούν με κριτική σκέψη τα διαφορετικά στοιχεία που συνθέτουν την τουριστική βιομηχανία. 
- Αναπτύξουν εις βάθος κατανόηση των πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και τεχνολογικών παραγόντων που σχετίζονται με τη διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών.

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 2 ακαδημαϊκά έτη.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco 
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 81 Personal Services
- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7
Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco:
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 1015 Travel, Tourism and Leisure

 

Διάρθρωση - Οδηγίες Δήλωσης ΘΕ

Το Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων» διαρθρώνεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά έτη, τα οποία περιλαμβάνουν τέσσερις (4) θεματικές ενότητες και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Για την απόκτηση του ΜΔΕ είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων θεματικών ενοτήτων καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι δύο (2) έτη. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 120 ECTS.

H διάρθρωση του προγράμματος

1ο Έτος

ΔΤΕ50 Γενικές Αρχές Μάνατζμεντ, Τουριστική Νομοθεσία και Οργάνωση Εργοδοτικών και  Συλλογικών Φορέων Τουρισμού (Υ, 20 ECTS)

ΔΤΕ51 Τουριστικός Τομέας (Υ, 20 ECTS)

ΔΤΕ60 Διοίκηση Τουρισμού και Τουριστικών Επιχειρήσεων (Υ, 20 ECTS)

ΔΤΕ61 Τουριστικό Μάρκετινγκ Φορέων, Οργανώσεων και Επιχειρήσεων  (Υ, 20 ECTS)

 

2ο Έτος

ΔΤΕ60 Διοίκηση Τουρισμού και Τουριστικών Επιχειρήσεων (Υ, 20 ECTS)

ΔΤΕ61 Τουριστικό Μάρκετινγκ Φορέων, Οργανώσεων και Επιχειρήσεων  (Υ, 20 ECTS)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υ, 40 ECTS)

 

Υ: Υποχρεωτική

 

Οδηγίες δήλωσης ΘΕ

Στο πρώτο έτος σπουδών μπορείτε να επιλέξετε μέχρι και τρεις (3) ΘΕ: ΔΤΕ50, ΔΤΕ51 και ΔΤΕ60 ή ΔΤΕ61. Εάν δεν διαθέτετε τον απαιτούμενο χρόνο πρέπει να επιλέξετε κατά σειρά τη ΘΕ ΔΤΕ50 ή τις ΘΕ ΔΤΕ50 και ΔΤΕ51.

Στο δεύτερο έτος, μπορείτε να επιλέξετε τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία παράλληλα με την τελευταία ΘΕ (ΔΤΕ60 ή ΔΤΕ61), εφόσον έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς τις τρεις θεματικές ενότητες.

Η παρουσίαση και εξέταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, θα πραγματοποιείται μόνο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και των τεσσάρων (4) ΘΕ του Προγράμματος Σπουδών.

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους.

Προκειμένου να ολοκληρώσετε το πρόγραμμα σε δύο ακαδημαϊκά έτη, θα πρέπει να ολοκληρώσετε επιτυχώς κατά το πρώτο έτος σπουδών τρεις Θ.Ε. και κατά το δεύτερο έτος μία ΘΕ παράλληλα με τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.

 

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

Προσφερόμενες θέσεις: 390

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι συγγενούς γνωστικού αντικειμένου των ΑΕΙ* της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με επάρκεια γνώσης, επιπλέον της γλώσσας διδασκαλίας, της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2.

*πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Σημείωση:

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

αποφοίτους ΑΕΙ εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».

 

Ειδικός Κανονισμός Σπουδών

 

Στο πρόγραμμα δεν ισχύει Ειδικός Κανονισμός Σπουδών, και όλα τα θέματα σπουδών ρυθμίζονται με βάση τους Κανονισμούς του ΕΑΠ.

 

Περί Λογοκλοπής

Οδηγίες Σπουδών

 

Επικοινωνία

 

Διευθύντρια προγράμματος ΔΤΕ: η κ. Χατζηγεωργίου Χρυσούλα

Για όσους δεν είναι φοιτητές του ΕΑΠ και ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για το ΕΑΠ και ειδικότερα για τα προγράμματα της Σχολής, η ενημέρωση μπορεί να δοθεί από το Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες:

τηλ: 2610 367300 - fax:2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Για θέματα που αφορούν τις σπουδές τους, οι φοιτητές της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Μητρώου Φοιτητών:

Ιωάννα Μπουζάκη
τηλ: 2610 367317- fax: 2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  

Main Menu