Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (MSc) (έτος εισαγωγής από το 2018-2019)

Σκοπός - Περιγραφή

Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος της Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων είναι η παροχή των εξειδικευμένων γνώσεων που απαιτούνται για μια διοικητική καριέρα στην τουριστική βιομηχανία. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων οργανώνει και προσφέρει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να επιτρέπει στους φοιτητές να αναπτύσσουν τόσο τις θεωρητικές γνώσεις όσο και τις πρακτικές ικανότητες που απαιτούνται στις διοικητικές θέσεις της τουριστικής βιομηχανίας. Παράλληλα προάγει την ανάπτυξη των ικανοτήτων ανάλυσης και των προσωπικών χαρακτηριστικών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών. Το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διεπιστημονικότητα των στοιχείων της τουριστικής διοίκησης που εξηγούν τη φύση και την ανάπτυξη της σε μικροοικονομικό και μακροοικονομικό επίπεδο. Η προσέγγιση αυτή ενισχύει την εις βάθος κατανόηση και την ικανότητα σύνθεσης των πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και τεχνολογικών παραγόντων που σχετίζονται με τη σύγχρονη τουριστική διοίκηση.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το πρόγραμμα σκοπεύει να προσφέρει στους φοιτητές τις εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτούνται για μια διοικητική καριέρα στην τουριστική βιομηχανία. Στα πλαίσια αυτού του συνολικού στόχου, το πρόγραμμα σκοπεύει να επιτρέψει στους φοιτητές να:  
- Καλλιεργήσουν την ικανότητα σύνθεσης των διεπιστημονικών στοιχείων της τουριστικής διοίκησης που εξηγούν τη φύση και την ανάπτυξη της. 
- Επιδείξουν τη θεωρητική γνώση και να κατέχουν τις πρακτικές ικανότητες που απαιτούνται στις διοικητικές θέσεις της τουριστικής βιομηχανίας. 
- Αναπτύξουν ακαδημαϊκές ικανότητες ανάλυσης και προσωπικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την επίλυση προβλημάτων στην τουριστική διοίκηση.
- Αξιολογούν με κριτική σκέψη τα διαφορετικά στοιχεία που συνθέτουν την τουριστική βιομηχανία. 
- Αναπτύξουν εις βάθος κατανόηση των πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και τεχνολογικών παραγόντων που σχετίζονται με τη διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών.

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 2 ακαδημαϊκά έτη.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco 
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 81 Personal Services
- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7
Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco:
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 1015 Travel, Tourism and Leisure

 

Διάρθρωση - Οδηγίες Δήλωσης ΘΕ

Το Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων» διαρθρώνεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά έτη, τα οποία περιλαμβάνουν τέσσερις (4) θεματικές ενότητες και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Για την απόκτηση του ΜΔΕ είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων θεματικών ενοτήτων καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι δύο (2) έτη. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 120 ECTS.

H διάρθρωση του προγράμματος

1ο Έτος

ΔΤΕ50 Γενικές Αρχές Μάνατζμεντ, Τουριστική Νομοθεσία και Οργάνωση Εργοδοτικών και  Συλλογικών Φορέων Τουρισμού (Υ, 20 ECTS)

ΔΤΕ51 Τουριστικός Τομέας (Υ, 20 ECTS)

ΔΤΕ60 Διοίκηση Τουρισμού και Τουριστικών Επιχειρήσεων (Υ, 20 ECTS)

ΔΤΕ61 Τουριστικό Μάρκετινγκ Φορέων, Οργανώσεων και Επιχειρήσεων  (Υ, 20 ECTS)

 

2ο Έτος

ΔΤΕ60 Διοίκηση Τουρισμού και Τουριστικών Επιχειρήσεων (Υ, 20 ECTS)

ΔΤΕ61 Τουριστικό Μάρκετινγκ Φορέων, Οργανώσεων και Επιχειρήσεων  (Υ, 20 ECTS)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υ, 40 ECTS)

 

Υ: Υποχρεωτική

 

Οδηγίες δήλωσης ΘΕ

Στο πρώτο έτος σπουδών μπορείτε να επιλέξετε μέχρι και τρεις (3) ΘΕ: ΔΤΕ50, ΔΤΕ51 και ΔΤΕ60 ή ΔΤΕ61. Εάν δεν διαθέτετε τον απαιτούμενο χρόνο πρέπει να επιλέξετε κατά σειρά τη ΘΕ ΔΤΕ50 ή τις ΘΕ ΔΤΕ50 και ΔΤΕ51.

Στο δεύτερο έτος, μπορείτε να επιλέξετε τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία παράλληλα με την τελευταία ΘΕ (ΔΤΕ60 ή ΔΤΕ61), εφόσον έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς τις τρεις θεματικές ενότητες.

Η παρουσίαση και εξέταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, θα πραγματοποιείται μόνο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και των τεσσάρων (4) ΘΕ του Προγράμματος Σπουδών.

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους.

Προκειμένου να ολοκληρώσετε το πρόγραμμα σε δύο ακαδημαϊκά έτη, θα πρέπει να ολοκληρώσετε επιτυχώς κατά το πρώτο έτος σπουδών τρεις Θ.Ε. και κατά το δεύτερο έτος μία ΘΕ παράλληλα με τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.

 

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

Προσφερόμενες θέσεις: 390

Γίνονται δεκτοί/ές:

α) Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Τμημάτων Τουρισμού,

β) Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ή Διοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης ή Πολιτικών Επιστημών ή Λογιστικής ή Χρηματοοικονομικής ή Μαθηματικών ή Στατιστικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, ή Μάρκετινγκ ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων ή Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών με κατεύθυνση Διαχείριση Πολιτισμικών Πόρων ή Νομικής ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Μετάφρασης ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Θεολογίας ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Γεωγραφίας ή Γεωργικής Οικονομίας ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης ή Πολυτεχνικών Σχολών ή Ευρωπαϊκού Πολιτισμού ή Ελληνικού Πολιτισμού ή Οικονομικών ή Επικοινωνίας & ΜΜΕ ή Ψυχολογίας ή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή Πληροφορικής ή Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης ή Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ή Ξένων Γλωσσών και Φιλολογίας ή Φιλολογίας ή Μεσογειακών Σπουδών ή Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών Χωρών ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Φιλοσοφίας- Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας ή Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού .

γ) Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι Τμημάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκηση επιχειρήσεων – Παραγωγικών Μονάδων ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Αυτοματισμού ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Λογιστικής ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Διεθνούς Εμπορίου ή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Πολιτικών Δομικών Έργων ή Πολιτικών έργων Υποδομής ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία, ή Ηλεκτρονικής ή Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ή Μηχανικών Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Χρηματοοικονομικής ή Εφαρμογών ξένων γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο ή Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Διπλωματούχοι της σχολής Α.Σ.Τ.Ε. με πτυχίο Τ.Ε.Ι. ή του τμήματος Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης (της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας) ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Μουσειολογίας Μουσειογραφίας και Σχεδιασμού Εκθέσεων ή Πληροφορικής.

Ποσοστό 20% από τις προσφερόμενες θέσεις καταλαμβάνονται από υποψηφίους που έχουν αποδεδειγμένη δεκαετή επαγγελματική εμπειρία. Σε περίπτωση που δεν καλυφτούν οι ανωτέρω θέσεις από υποψηφίους με δεκαετή εμπειρία οι υπολειπόμενες θέσεις δύναται να καλυφθούν από υποψηφίους χωρίς επαγγελματική εμπειρία. Αντίστοιχα, σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις από υποψηφίους χωρίς επαγγελματική εμπειρία οι υπολειπόμενες θέσεις δύναται να καλυφθούν από υποψηφίους με εμπειρία.

Η γλώσσα διδασκαλίας του ΠΜΣ είναι η Ελληνική.

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ είναι απαραίτητη, επιπλέον της γλώσσας διδασκαλίας, η επάρκεια γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2.

Σημείωση:

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων: ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ως άνω τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.  

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».

 

Ειδικός Κανονισμός Σπουδών

 

Στο πρόγραμμα δεν ισχύει Ειδικός Κανονισμός Σπουδών, και όλα τα θέματα σπουδών ρυθμίζονται με βάση τους Κανονισμούς του ΕΑΠ.

 

Περί Λογοκλοπής

 

Επικοινωνία

 

Διευθύντρια προγράμματος ΔΤΕ: η κ. Χατζηγεωργίου Χρυσούλα

Για όσους δεν είναι φοιτητές του ΕΑΠ και ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για το ΕΑΠ και ειδικότερα για τα προγράμματα της Σχολής, η ενημέρωση μπορεί να δοθεί από το Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες:

τηλ: 2610 367300 - fax:2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Για θέματα που αφορούν τις σπουδές τους, οι φοιτητές της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Μητρώου Φοιτητών:

Ιωάννα Μπουζάκη
τηλ: 2610 367317- fax: 2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  

Main Menu