Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (MSc) (έτος εισαγωγής έως το 2017-2018)

Σκοπός - Περιγραφή

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος της Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων είναι η παροχή των εξειδικευμένων γνώσεων που απαιτούνται για μια διοικητική καριέρα στην τουριστική βιομηχανία. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων οργανώνει και προσφέρει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να επιτρέπει στους φοιτητές να αναπτύσσουν τόσο τις θεωρητικές γνώσεις όσο και τις πρακτικές ικανότητες που απαιτούνται στις διοικητικές θέσεις της τουριστικής βιομηχανίας. Παράλληλα προάγει την ανάπτυξη των ικανοτήτων ανάλυσης και των προσωπικών χαρακτηριστικών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών. Το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διεπιστημονικότητα των στοιχείων της τουριστικής διοίκησης που εξηγούν τη φύση και την ανάπτυξη της σε μικροοικονομικό και μακροοικονομικό επίπεδο. Η προσέγγιση αυτή ενισχύει την εις βάθος κατανόηση και την ικανότητα σύνθεσης των πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και τεχνολογικών παραγόντων που σχετίζονται με τη σύγχρονη τουριστική διοίκηση.


Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Το πρόγραμμα σκοπεύει να προσφέρει στους φοιτητές τις εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτούνται για μια διοικητική καριέρα στην τουριστική βιομηχανία. Στα πλαίσια αυτού του συνολικού στόχου, το πρόγραμμα σκοπεύει να επιτρέψει στους φοιτητές να: 
- Καλλιεργήσουν την ικανότητα σύνθεσης των διεπιστημονικών στοιχείων της τουριστικής διοίκησης που εξηγούν τη φύση και την ανάπτυξη της.
- Επιδείξουν τη θεωρητική γνώση και να κατέχουν τις πρακτικές ικανότητες που απαιτούνται στις διοικητικές θέσεις της τουριστικής βιομηχανίας.
- Αναπτύξουν ακαδημαϊκές ικανότητες ανάλυσης και προσωπικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την επίλυση προβλημάτων στην τουριστική διοίκηση.
- Αξιολογούν με κριτική σκέψη τα διαφορετικά στοιχεία που συνθέτουν την τουριστική βιομηχανία.
- Αναπτύξουν εις βάθος κατανόηση των πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και τεχνολογικών παραγόντων που σχετίζονται με τη διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120
Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 3 ακαδημαϊκά έτη.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 81 Personal Services
- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco:
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 1015 Travel, Tourism and Leisure

Ίδρυση

Το πρόγραμμα «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων» ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001 προσφέροντας 4 Θεματικές Ενότητες.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

 

Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

Προσφερόμενες θέσεις: 470

Γίνονται δεκτοί:

α) Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Τμημάτων  Τουρισμού καθώς και αντίστοιχων με τα αναφερόμενα πιο κάτω Τμήματα της αλλοδαπής με ισοτιμία από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε.

β) Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων των Τμημάτων  Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ή Διοίκησης ή  Κοινωνιολογίας ή  Πολιτικών Επιστημών ή  Λογιστικής ή  Χρηματοοικονομικής ή  Μαθηματικών ή  Στατιστικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, ή  Μάρκετινγκ ή  Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή  Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων ή Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών με κατεύθυνση Διαχείριση Πολιτισμικών Πόρων ή  Νομικής ή  Ναυτιλιακών Σπουδών ή  Μετάφρασης ή  Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή  Θεολογίας ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή  Γεωγραφίας ή Γεωργικής Οικονομίας ή  Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή  Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή  Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης ή Πολυτεχνικών Σχολών ή   Ευρωπαϊκού Πολιτισμού ή  Ελληνικού Πολιτισμού ή  Οικονομικών ή  Επικοινωνίας & ΜΜΕ ή  Ψυχολογίας ή  Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή  Πληροφορικής ή  Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης ή Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ή Ξένων Γλωσσών και Φιλολογίας ή Φιλολογίας ή Μεσογειακών Σπουδών ή Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών και Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι Τμημάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων ή  Διοίκησης Επιχειρήσεων ή  Εμπορίας και Διαφήμισης ή  Λογιστικής ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Διεθνούς Εμπορίου ή  Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ή Πολιτικών Δομικών Έργων, ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία, ή Ηλεκτρονικής, ή Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, ή Χρηματοοικονομικής, ή Εφαρμογών ξένων γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο, ή Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, ή Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ή Διπλωματούχοι της σχολής Α.Σ.Τ.Ε. με ισοτιμία Τ.Ε.Ι.

Ενενήντα έξι (96) θέσεις από τις προσφερόμενες καταλαμβάνονται από υποψηφίους που έχουν αποδεδειγμένη δεκαετή επαγγελματική εμπειρία.

Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της Αγγλικής, αποδεικνυόμενη με την υποβολή ανάλογων δικαιολογητικών, είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του προγράμματος.

Σημείωση:

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

α.  Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα. 

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα. 

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

 

Διάρθρωση/Θ.Ε.

1ο έτος σπουδών

ΔΤΕ 50 Γενικές Αρχές Μάνατζμεντ, Τουριστική Νομοθεσία και Οργάνωση Εργοδοτικών και Συλλογικών Φορέων

ΔΤΕ 51 Τουριστικός Τομέας


2ο έτος σπουδών

ΔΤΕ 60 Διοίκηση Τουρισμού και Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΔΤΕ 61 Τουριστικό Μάρκετινγκ Φορέων, Οργανώσεων και Επιχειρήσεων

 

3ο έτος σπουδών

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (24 ECTS)


Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους. 

Από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, μπορείτε να εκπονείτε τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία παράλληλα με την τελευταία Θ.Ε.: ΔΤΕ60 ή ΔΤΕ61. Η παρουσίαση της Μ.Δ.Ε. θα πραγματοποιείται μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. του Προγράμματος Σπουδών.

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων ΘΕ καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

 

Ειδικός Κανονισμός Σπουδών

 

Στο πρόγραμμα δεν ισχύει Ειδικός Κανονισμός Σπουδών, και όλα τα θέματα σπουδών ρυθμίζονται με βάση τους Κανονισμούς του ΕΑΠ.

 

Περί Λογοκλοπής

 

Επικοινωνία


Διευθυντής προγράμματος ΔΤΕ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ

Για όσους δεν είναι φοιτητές του ΕΑΠ και ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για το ΕΑΠ και ειδικότερα για τα προγράμματα της Σχολής, η ενημέρωση μπορεί να δοθεί από το Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες:

τηλ: 2610 367300 - fax:2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Για θέματα που αφορούν τις σπουδές τους, οι φοιτητές της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Μητρώου Φοιτητών:

Ιωάννα Μπουζάκη
τηλ: 2610 367317- fax: 2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Main Menu