Διοίκηση Μονάδων Υγείας (MSc) (έτος εισαγωγής από το 2018-2019)

Σκοπός - Περιγραφή

 

Ο κύριος σκοπός του Π.Μ.Σ. Διοίκησης Μονάδων Υγείας είναι η προετοιμασία στελεχών με γνώσεις και ικανότητες ώστε να διοικήσουν αποτελεσματικά μονάδες υγείας. Μέσω της εκπαίδευσης οι απόφοιτοι θα αποκτήσουν τις αναγκαίες δεξιότητες ώστε να μπορούν να διαμορφώνουν και να λαμβάνουν αποφάσεις ορθολογικά θεμελιωμένες και κοινωνικοπολιτιστικά αποδεκτές. Πρόσθετος σκοπός του ΠΜΣ είναι η προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας στον χώρο της υγείας και των υπηρεσιών υγείας και η καλλιέργεια διεπιστημονικής προσέγγισης στα θέματα αυτά. 

Γνωστικό Αντικείμενο του ΠΣ είναι:

η σύγχρονη Διοίκηση Μονάδων Υγείας και συγκεκριμένα η διεπιστημονικότητα στη θεώρηση της υγείας και της ασθένειας, προκειμένου να συνεκτιμώνται οι διοικητικές, οικονομικές και ψυχοκοινωνικές πτυχές της παροχής υπηρεσιών υγείας .

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν την ιδιαιτερότητα της άσκησης της διοίκησης σε ένα χώρο που οι επαγγελματίες της υγείας παράγουν-προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, επιχειρώντας να αποκαταστήσουν την υγεία των ανθρώπων.
 • Κατανοούν το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο οι αρχές της διοίκησης ασκούνται για την επίτευξη αποδεκτών λύσεων που μεγιστοποιούν το κοινωνικό όφελος.
 • Διακρίνουν την αναγκαιότητα της δημόσιας παρέμβασης στον χώρο της οργάνωσης και διοίκησης των υπηρεσιών υγείας.
 • Αντιλαμβάνονται την πολιτική υγείας ως ένα υποσύνολο της κοινωνικής πολιτικής.
 • Κατανοούν με επάρκεια την ιστορική εξέλιξη του ΕΣΥ, τα προβλήματα και τις προοπτικές του σε σχέση με το οικονομικό, κοινωνικό και υγειονομικό περιβάλλον της χώρας μας.
 • Γνωρίζουν ότι το επίπεδο υγείας του πληθυσμού είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων και όχι μόνο των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας ή του τρόπου οργάνωσης των υπηρεσιών υγείας.
 • Αντιλαμβάνονται ότι δημόσιοι οικονομικοί πόροι θα πρέπει να διατίθενται με σκοπό την μεγιστοποίηση του υγειονομικού αποτελέσματος της κοινωνίας.
 • Γνωρίζουν τις μεθόδους και τεχνικές οικονομικής αξιολόγησης και κατανομής των πόρων με σκοπό την ισότητα, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα στο σύστημα υγείας.
 • Γνωρίζουν τις μεθόδους αποτελεσματικής χρηματοδότησης του συστήματος υγείας και των προμηθευτών του.
 • Εφαρμόζουν τεχνικές χρηματο-οικονομικής ανάλυσης και διαχείρισης των νοσοκομειακών μονάδων.
 • Κατανοούν τα διαφορετικά υποδείγματα συμπεριφοράς χρήσης των υπηρεσιών υγείας, ως επίσης και τα υποδείγματα της σχέσης γιατρού-ασθενούς που αναπτύσσεται μέσα στο σύστημα υγείας.
 • Εφαρμόζουν διαφορετικά μοντέλα μελέτης και κατανόησης της συμπεριφοράς σε θέματα πρόληψης των ασθενειών
 • Σχεδιάζουν αποτελεσματικές παρεμβάσεις που στοχεύουν στη μείωση της επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout) στο χώρο της υγείας
 • Χρησιμοποιούν βασικές έννοιες για τη μελέτη της δυναμικής των ομάδων
 • Περιγράφουν τον τρόπο που το πολιτιστικό μόρφωμα (culture) επηρεάζει τη χρήση των υπηρεσιών υγείας
 • Κατανοούν την εμπειρία της χρόνιας ασθένειας και τις απώλειες που τη συνοδεύουν.
 • Σχεδιάζουν παρεμβάσεις για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και την ικανοποίηση των χρηστών.
 • Γνωρίζουν τις αρχές της επιστημονικής μεθοδολογίας έρευνας και επιλέγουν την κατάλληλη κάθε φορά ερευνητική μέθοδο.

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 2 ακαδημαϊκά έτη.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco: 
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 31 Social and Behavioral Sciences
- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7
Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0311 - Social and Behavioural Sciences/Econommics

Διάρθρωση - Οδηγίες Δήλωσης ΘΕ

Το Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» διαρθρώνεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά έτη, τα οποία περιλαμβάνουν τέσσερις (4) θεματικές ενότητες και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Για την απόκτηση του ΜΔΕ είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων θεματικών ενοτήτων καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι δύο (2) έτη. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 120 ECTS.

H διάρθρωση του προγράμματος

1ο Έτος

ΔΜΥ50 Βασικές Αρχές Διοίκησης (Μάνατζμεντ) Υπηρεσιών Υγείας (Υ, 20 ECTS)

ΔΜΥ51 Υπηρεσίες Υγείας/ Νοσοκομείο: Ιδιοτυπίες και προκλήσεις (Υ, 20 ECTS)

ΔΜΥ60 Οικονομική και Χρηματοδοτική Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας (Υ, 20 ECTS) 

2ο Έτος

ΔΜΥ61 Κοινωνιολογική και Ψυχολογική προσέγγιση της Υγείας και των Υπηρεσιών Υγείας (Υ, 20 ECTS)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υ, 40 ECTS)

 

Υ: Υποχρεωτική

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΘΕ

Στο πρώτο έτος σπουδών, αν επιλέξετε μία ΘΕ πρέπει να επιλέξετε την ΔΜΥ50, ενώ αν επιλέξετε δύο ΘΕ επιλέγετε τις ΔΜΥ50 και ΔΜΥ51. Aν επιλέξετε τρεις (3) ΘΕ, επιλέγετε και τη ΘΕ ΔΜΥ60.

Στο δεύτερο έτος σπουδών, αν επιλέξετε μία ΘΕ πρέπει να επιλέξετε τη ΘΕ ΔΜΥ61, ενώ αν επιλέξετε δύο ΘΕ επιλέγετε την ΔΜΥ61 και τη ΜΔΕ.

Η παρουσίαση και εξέταση  της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ) γίνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και των τεσσάρων ΘΕ του προγράμματος σπουδών.

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους.

Προκειμένου να ολοκληρώσετε το πρόγραμμα σε δύο ακαδημαϊκά έτη, θα πρέπει να ολοκληρώσετε επιτυχώς κατά το πρώτο έτος σπουδών τρεις Θ.Ε. και κατά το δεύτερο έτος μία ΘΕ παράλληλα με τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.

 

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

Προσφερόμενες θέσεις: 430

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι συγγενούς γνωστικού αντικειμένου των ΑΕΙ* της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με επάρκεια γνώσης, επιπλέον της γλώσσας διδασκαλίας, της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον B2.

*πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Σημείωση:

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

αποφοίτους ΑΕΙ εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».

 

Επικοινωνία

Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

Για όσους δεν είναι φοιτητές του ΕΑΠ και ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για το ΕΑΠ και ειδικότερα για τα προγράμματα της Σχολής, η ενημέρωση μπορεί να δοθεί από το Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες

τηλ: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Για θέματα που αφορούν τις σπουδές τους, οι φοιτητές της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Μητρώου Φοιτητών:

Λία Κανελλοπούλου

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  - Τηλ.: 2610 367430 - Fax: 2610367110

Main Menu