ΔΠΜ51: Πολιτιστική Πολιτική και Διοίκηση

Κωδικός ΘΕ: ΔΠΜ51

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 24

Τύπος της ΘΕ: Yποχρεωτική

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΖΙΑΣ, email:ggantzias[at]yahoo.gr

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Σκοπός της ΘΕ είναι,
- Να παρουσιάσει τις βασικές έννοιες της διαχείρισης, της στρατηγικής, της οργάνωσης  και της διοίκησης των πολιτισμικών μονάδων στο περιβάλλον των πολιτιστικών βιομηχανιών. 
- Να διερευνήσει τους τρόπους, με τους οποίους η πολιτιστική πολιτική και η  πολιτιστική διαχείριση συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη των πολιτισμικών μονάδων στο τοπίο των πολιτιστικών βιομηχανιών.
- Να αναφερθεί στη δομή της πολιτιστικής πολιτικής και πολιτιστικής διαχείρισης των πολιτισμικών μονάδων.
- Να εξετάσει το θεσμικό πλαίσιο για την πολιτιστική διαχείριση και την πολιτιστική πολιτική των πολιτισμικών μονάδων στο τοπίο των πολιτιστικών βιομηχανιών.
- Να διερευνήσει τη συμβολή των διευθυντικών στελεχών στην ανάπτυξη και διαμόρφωση στρατηγικών και πολιτικών για τις πολιτισμικές μονάδες.
- Να εισάγει συνοπτικά σημαντικούς προβληματισμούς για τους θεσμούς, τη ρύθμιση και το δημόσιο συμφέρον για την ανάπτυξη της πολιτιστικής πολιτικής στην εποχή της ψηφιακής επικοινωνίας.
- Να εξετάσει και να αναλύσει την ανάπτυξη των πολιτικών για τον πολιτισμό, την πολιτιστική διαχείριση και την διοίκηση των πολιτισμικών μονάδων στο τοπίο των πολιτιστικών βιομηχανιών στον 21ον αιώνα.

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Μαθησιακοί στόχοι της Θεματικής Ενότητας «Πολιτιστική Πολιτική και Διοίκηση» (ΔΠΜ51) είναι,

-Να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές έννοιες της πολιτιστικής διαχείρισης και διοίκησης, της πολιτιστικής πολιτικής στην εποχή της ψηφιο-επικοινωνιακής παγκοσμιοποίησης.
-Να διερευνήσουν τους τρόπους με τους οποίους οι επιστημονικές έρευνες για τη πολιτιστική πολιτική και διοίκηση επηρεάζουν τηv ανάπτυξη των συστημάτων οργάνωσης, διαχείρισης και προώθησης των πολιτισμικών μονάδων στο ελληνικό, ευρωπαϊκό και  παγκόσμιο γίγνεσθαι των πολιτιστικών αγαθών.
-Να εξετάσουν τα συστήματα οργάνωσης και διοίκησης των πολιτισμικών μονάδων, το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών (προϊόντα και υπηρεσίες) και τα πολιτισμικά πλαίσια ανάπτυξης των πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης.
-Να αναλύσουν τις νέες τάσεις για την πολιτιστική πολιτική, διαχείριση και διοίκηση των πολιτισμικών μονάδων, τις αρχές του γενικού (δημόσιου) συμφέροντος των αγαθών και την παραγωγή και διαχείριση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
-Να αναπτύξουν τις ερευνητικές τους ικανότητες και την κριτική τους σκέψη για την πολιτιστική πολιτική και διοίκηση των οργανισμών, των ιδρυμάτων και των φορέων παραγωγής και διαχείρισης πολιτισμού.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ (έτος εισαγωγής από 2018-19):

  1. Πολιτιστική Πολιτική και Διοίκηση των Πολιτισμικών Μονάδων
  2. Πολιτιστική Διαχείριση και Μοντέλα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων
  3. Στρατηγικές Πολιτιστικής Πολιτικής και Προστασία Πολιτιστικών Αγαθών

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ (έτος εισαγωγής έως το 2017-18): 

  1. Πολιτιστική διαχείριση
  2. Διαχείριση ενός οργανισμού

Διδακτικό Υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ!

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την ΘΕ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.  Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Χρήσιμες συνδέσεις:

Discussion papers
Links
Συνέδρια/Σεμινάρια/Εκδηλώσεις

Main Menu