ΔΠΜ60: Οικονομία του Πολιτισμού

 

Κωδικός ΘΕ: ΔΠΜ60

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 24

Τύπος της ΘΕ: Yποχρεωτική

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Σκοπός της ΘΕ είναι,

- Να παρουσιάσει τις βασικές έννοιες της πολιτιστικής και οικονομικής διαχείρισης των πολιτισμικών μονάδων στο περιβάλλον των πολιτιστικών βιομηχανιών. 
- Να διερευνήσει τις μεθόδους και τα ζητήματα πολιτιστικού και οικονομικού σχεδιασμού και προγραμματισμού.
- Να αναφερθεί στη δομή της οικονομικής και πολιτιστικής διαχείρισης των πολιτισμικών μονάδων.
- Να εξετάσει το θεσμικό πλαίσιο για την πολιτιστική οικονομία καθώς και τους τρόπους χρηματοδότησης και εξεύρεσης πόρων των πολιτισμικών μονάδων.
- Να διερευνήσει τη συμβολή των διευθυντικών στελεχών για την ανάπτυξη και την διαμόρφωση αποτελεσματικών πολιτικών για την χρηματοδότηση των πολιτισμικών μονάδων.
- Να εισάγει συνοπτικά σημαντικούς προβληματισμούς για τις μορφές χρηματοδότησης των πολιτισμικών μονάδων και το πολιτιστικό μάρκετινγκ στην εποχή της ψηφιακής επικοινωνίας και γνώσης.
- Να εξετάσει και να αναλύσει την ανάπτυξη των στρατηγικών και καινοτόμων μοντέλων για την διαχείριση πόρων, την πολιτιστική αξία και χορηγία στις πολιτισμικές μονάδες.

Mαθησιακά Αποτελέσματα: 

- Να κατανοήσουν οι φοιτητές τo πολιτισμικό και οικονομικό πλαίσιο ανάπτυξης, διαχείρισης και διοίκησης των πολιτισμικών μονάδων.
- Να διερευνήσουν τους τρόπους με τους οποίους οι επιστημονικές έρευνες για τη σχέση του πολιτισμού, της οικονομίας και των πολιτιστικών αγαθών συμβάλλουν στην ανάπτυξη της πολιτιστικής αγοράς στην εποχή της ψηφιο-επικοινωνιακής παγκοσμιοποίησης.
- Να εξετάσουν τα συστήματα οικονομικής διαχείρισης των πολιτισμικών μονάδων και το θεσμικό πλαίσιο χρηματοδότησης των πολιτιστικών αγαθών (π.χ. πολιτιστική χορηγία, επιχορηγήσεις, κ.ά.) στη Ελλάδα και την Ευρώπη.
- Να αναλύσουν τις νέες τάσεις της πολιτιστικής οικονομίας και των πολιτιστικών επενδύσεων στην κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης.
- Να αναπτύξουν τις ερευνητικές τους ικανότητες και την κριτική τους σκέψη για την σχέση πολιτισμού και οικονομίας.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ (έτος εισαγωγής από 2018-19):

  1. Οικονομική Διαχείριση των Πολιτισμικών Μονάδων
  2. Πόροι Πολιτισμικών Μονάδων
  3. Μέθοδοι Χρηματοδότησης Πολιτισμικών Μονάδων

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ (έτος εισαγωγής έως το 2017-18): 

  1. Οικονομική Διαχείριση
  2. Πόροι

Διδακτικό Υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ! 

Προαπαιτούμενα: ΔΠΜ51

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ! 

Χρήσιμες συνδέσεις:

Discussion papers
Links
Συνέδρια/Σεμινάρια/Εκδηλώσεις

Main Menu