ΔΠΜ61: Πολιτιστική Επικοινωνία

Κωδικός ΘΕ: ΔΠΜ61

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 24

Τύπος της ΘΕ: Yποχρεωτική

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΖΗΣ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Σκοπός της ΘΕ είναι,

- Η κατανόηση του ρόλου της επικοινωνίας στην πολιτιστική θεώρηση και πρακτική.
- Η κατανόηση του πολυεπίπεδου ρόλου της επικοινωνίας στην πολιτιστική δραστηριότητα, με στόχο την απόκτηση γνώσεων για την κριτική προσέγγιση των πρακτικώ,ν που καλείται ο καθένας να εφαρμόσει για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με τον πολιτισμό.
- Η κατανόηση της αλληλένδετης σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στον πολιτισμό και την επικοινωνία, μέσα από την αντιμετώπιση του πολιτισμικού φαινομένου ως μιας ευρείας κοινωνικής λειτουργίας, όπου η επικοινωνία ως καθοριστικός μοχλός γέννησης, μετάδοσης αλλά και αναπαραγωγής πολιτιστικών πράξεων εμφανίζεται να κατέχει σημαντική θέση στα πλαίσια της κοινωνικής πραγματικότητας.
- Η εξέταση των μηχανισμών της επικοινωνίας, των θεωρητικών επικοινωνιακών μοντέλων, των στρατηγικών επικοινωνίας, καθώς και των επικοινωνιακών μεθόδων.
- Η εξέταση των μεθόδων και των τεχνικών έρευνας αγοράς και σφυγμομέτρησης της κοινής γνώμης, απαραίτητο εργαλείο για το σχεδιασμό της κατάλληλης στρατηγικής, όπως και για την κατανόηση των αναγκών του κοινού και παράλληλα την ευαισθητοποίηση του σε πολιτιστικές πρακτικές.
- Η κατανόηση της πρακτικής του marketing στον τομέα του πολιτισμού και των τεχνών, όπου αναλύονται ζητήματα σχετικά με την έρευνα και το σχεδιασμό marketing στις πολιτιστικές μονάδες, τη θεώρηση του πολιτιστικού αγαθού ως προϊόντος καθώς και το ζήτημα της διανομής του πολιτιστικού αγαθού.

Mαθησιακά Αποτελέσματα: 

- Να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές έννοιες της πολιτιστικής επικοινωνίας και προβολής των πολιτισμικών μονάδων στην κοινωνία των πληροφοριών και της γνώσης.
- Να διερευνήσουν τους τρόπους με τους οποίους οι επιστημονικές έρευνες για την προβολή, την προώθηση και τα ενδιαφέροντα του κοινού για τις πολιτισμικές μονάδες συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη προβολή των πολιτιστικών οργανισμών.
-  Να εξετάσουν το ρόλο της πολιτιστικής επικοινωνίας στους πολιτιστικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
- Να αναλύσουν τις νέες τάσεις για την πολιτιστική επικοινωνία και την προώθηση των πολιτισμικών μονάδων.
- Να αναπτύξουν τις ερευνητικές τους ικανότητες και την κριτική τους σκέψη για την προβολή και προώθηση των πολιτισμικών μονάδων.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ (έτος εισαγωγής από 2018-19):

  1. Αρχές και Μέθοδοι Επικοινωνίας
  2. Στρατηγικές Πολιτιστικής Επικοινωνίας και Προβολής
  3. Μέσα Προώθησης Πολιτισμικών Μονάδων 

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ (έτος εισαγωγής έως το 2017-18): 

  1. Αρχές και Μέθοδοι Επικοινωνίας
  2. Μέσα επικοινωνίας

Διδακτικό Υλικό: Οι Εκδόσεις του ΕΑΠ για την ΘΕ είναι διαθέσιμες εδώ! 

Προαπαιτούμενα: ΔΠΜ51

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.  Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%. Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ!

Χρήσιμες συνδέσεις:

Discussion papers
Links
Συνέδρια/Σεμινάρια/Εκδηλώσεις

Main Menu