Η διάρθρωση για φοιτητές με έτος εισαγωγής από 2013

1ο έτος σπουδών

ΜΒΑ50 Οικονομική για Διοικητικά Στελέχη (Economics for Managers)

ΜΒΑ60 Προχωρημένες Ποσοτικές Μέθοδοι για Διοικητικά Στελέχη (Advanced Quantitative Methods for Managers)

ΜΒΑ51 Χρηματοοικονομική Διοίκηση & Λογιστική (Financial Management & Accounting)

ΜΒΑ61 Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών (Management of People & Organisations)

 

2ο έτος σπουδών

ΜΒΑ51 Χρηματοοικονομική Διοίκηση & Λογιστική (Financial Management & Accounting)

ΜΒΑ61 Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών (Management of People & Organisations) 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (40 ECTS)

 

Κατά το πρώτο έτος σπουδών οι φοιτητές μπορούν να δηλώνουν μέχρι 3 ΘΕ ως εξής: την ΘΕ ΜΒΑ50 (εάν επιθυμούν να δηλώσουν 1 ΘΕ), είτε τις ΘΕ ΜΒΑ50 και ΜΒΑ60 (εάν επιθυμούν να δηλώσουν 2 ΘΕ), είτε τις ΘΕ ΜΒΑ50 και ΜΒΑ60 και κατ'επιλογή μία εκ των ΜΒΑ51 ή ΜΒΑ61 (εάν επιθυμούν να δηλώσουν 3 ΘΕ). Η Διπλωματική Εργασία μπορεί να δηλώνεται παράλληλα με τις ΘΕ ΜΒΑ51 ή ΜΒΑ61.

Έτσι το Πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί σε δύο ακαδημαϊκά έτη.
Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των ΘΕ του Προγράμματος Σπουδών MBA.

Για την απόκτηση του ΜΔΕ είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση και των τεσσάρων ΘΕ καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

 

Main Menu