ΣΔΣ62 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

 

Κωδικός: ΣΔΣ62 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Οι φοιτητές προτείνουν το θέμα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής τους Εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη έναν ειδικά διαμορφωμένο κατάλογο θεμάτων (με αναλυτική περιγραφή) που καταρτίζουν οι Συντονιστές των Θ.Ε. Ο κατάλογος αυτός διαμορφώνεται με βάση το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών ΣΔΣ, καθώς και τις εξειδικευμένες γνωστικές περιοχές θεματικές των έξι θεματικών ενοτήτων. Η τελική διατύπωση και περιγραφή του θέματος της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής τους Εργασίας γίνεται σε συνεργασία με τον καθηγητή-σύμβουλο του εκάστοτε φοιτητή.

Με την ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ) η φοιτήτρια/ο φοιτητής αναμένεται να:

  • είναι σε θέση να διεξάγει πρωτότυπη δημοσιογραφική έρευνα σε μια ποικιλία ζωτικών περιοχών δημοσίου ενδιαφέροντος,
  • είναι σε θέση να αναζητά, συλλέγει, επαληθεύει, επεξεργάζεται κριτικά-συνθετικά πληροφορίες και τις παρουσιάζει αποτελεσματικά
  • τηρεί σχολαστικά τις αρχές και τους κανόνες της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας
  • έχει επίγνωση της δημόσιας αποστολής και κοινωνικής ευθύνης του δημοσιογράφου 
  • αξιοποιεί αποτελεσματικά και δημιουργικά τα διαδικτυακά/ψηφιακά εργαλεία/μέσα για τη σύνταξη/επεξεργασία/διακίνηση των κειμένων τους
  • χειρίζεται κριτικά και υπεύθυνα τόσο τις πρωτογενείς όσο και τις δευτερογενείς πηγές

Προαπαιτούμενα: Οι Θ.Ε. των τριών (3) πρώτων εξαμήνων

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών των ΠΜΣ της ΣΚΕ (Ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020)

Για ζητήματα που δεν προβλέπονται στον Κανονισμό ΜΔΕ της ΣΚΕ, μπορείτε να μεταβείτε στον Γενικό Κανονισμό Εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών σε ΠΜΣ με Θ.Ε. εξαμηνιαίας διάρκειας.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις Προδιαγραφές - Χρήσιμο Υλικό για συγγραφή Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών και ανάρτηση Διπλωματικής Εργασίας στο Αποθετήριο του ΕΑΠ, μπορείτε να μεταβείτε στον Ψηφιακό Χώρο Εκπαίδευσης http://courses.eap.gr και δη στην ενότητα Πρόγραμμα Σπουδών.

Main Menu