Ολοκληρωμένες Διδακτορικές Διατριβές Σχολής Κοινωνικών Επιστημών

(κατά σειρά καθομολόγησης)

 • Ανεξαρτησία Ορκωτού Ελεγκτή, Ελεγκτικές Αμοιβές και Ποιότητα Λογιστικού Ελέγχου (Auditor Independence, Audit Fees and Audit Quality), Κυριάκου Μαρία, 2017
 • The Determinants of Real Estate Investment Trusts: An Econometric Approach (Οι Προσδιοριστικοί παράγοντες των Εταιριών Επενδύσεων Ακίνητης περιουσίας: Μια Οικονομετρική προσέγγιση), Μπεγιάζη Κυριακή, 2015
 • Λήψη Βέλτιστων Αποφάσεων για τη Διασφάλιση της Ποιότητας των Οικονομικών Καταστάσεων: Εφαρμογές σε Λογιστικούς και Φορολογικούς Ελέγχους, Αναστασόπουλος Νικόλαος, 2014
 • Investigating the Contribution of Culture to city brand equity: A modelling Approach with reference to Athens, Istanbul and Rome, ΚλάδουΣτυλιανή, 2013 
 • Απόδοση χαρτοφυλακίου: αναζήτηση του σωστού μέσου για τον υπολογισμό της, Μησιακούλης  Σπυρίδωνας, 2012
 • Οικονομικές επιδράσεις των μεταβολών χρήσεων γης, εξαιτίας της τουριστικής ανάπτυξης και άλλων παράλληλων ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, Κωνσταντίνος Μαρινάκος, 2012
 • Η χρησιμότητα των λογιστικών πληροφοριών και η επίδρασή τους στις αποδόσεις των μετοχών: μια εμπειρική έρευνα στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, Παναγιώτης Δημητρόπουλος, 2012
 • Πολιτιστικές και κοινωνικές διαφοροποιήσεις για την υγεία και τις υπηρεσίες υγείας σε κατοίκους αστικών - αγροτικών περιοχών και μεταναστών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, Ελένη Καραΐσκου-Λαχανά, 2011
 • Διοικητική των κρίσεων στο ελληνικό σύστημα δευτεροβάθμιων εκπαιδευτικών οργανισμών, Σωκράτης Σαβελίδης, 2011
 • Άμεσες ξένες επενδύσεις: προσδιοριστικοί παράγοντες, συναλλαγματικές ισοτιμίες και πολυεθνικές επιχειρήσεις, Καλλιρόη Παπαθωμά, 2011
 • Οι επιπτώσεις της εκπαίδευσης στις οικονομικές επιδόσεις επιχειρήσεων και στην εθνική ανταγωνιστικότητα: θεωρητική και εμπειρική διερεύνηση για την ελληνική οικονομία, Αναστάσιος Μαγκούτας, 2011
 • Διαχείριση γνώσης στον τομέα των υπηρεσιών (knowledge management within the service sector), Αλεξία-Μαίρη Τζωρτζάκη, 2010
 • Διερεύνηση και εκτίμηση των παραγόντων παρακίνησης των εργαζομένων στα Ελληνικά Νοσοκομεία, Βικτωρία Παλαιολόγου, 2010
 • Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας συγκεκριμένων κανόνων της τεχνικής ανάλυσης σε δείκτες μετοχών του χρηματιστηρίου Αθηνών (τομέας χρηματοοικονομικών), Σπυρίδων Παπαθανασίου, 2009
 • Χρηματοοικονομικοί παράγοντες και λογιστική αποτύπωση της μερισματικής πολιτικής: εμπειρική διερεύνηση στις ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις (τομέας χρηματοοικονομικά-λογιστική), Ευάγγελος Πούτος, 2009
 • Διερεύνηση της ισότητας στη χρήση υπηρεσιών υγείας: το παράδειγμα της περιφέρειας πρωτευούσης, Ευαγγελία Δ. Παππά, 2007 
 • Μέτρηση αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας στις υπηρεσίες υγείας: εφαρμογή στον τομέα της νεφροπάθειας στην Ελλάδα, Νικόλαος Δ. Κοντοδημόπουλος, 2006

Main Menu