Πληροφορίες Σύντομου Προγράμματος «Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας»

 

 

Στόχος

 Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεωνκαι την εξοικείωση των αποφοίτων σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων τεχνολογιών στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή. Ειδικότερα, το πρόγραμμα παρέχει βασικές γνώσεις εφαρμογών Γεωργίας Ακριβείας (ΓΑ) με έμφαση την ορθολογικότερη διαχείριση των συντελεστών παραγωγής (αρδευτικό νερό, λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα κ.α ) την μείωση του κόστους παραγωγής και τελικά την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της γεωργικής παραγωγής. Οι συμμετέχοντες αναμένεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος:

Α) να κατέχουν σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο τις βασικές αρχές της Γεωργίας ακριβείας

Β) να κατανοούν, επιλέγουν και εφαρμόζουν εργαλεία και μεθόδους της Γεωργίας ακριβείας στα διαφορετικά καλλιεργητικά συστήματα

Γ) να συλλέγουν διαχειρίζονται και ερμηνεύουν, έχοντας αναπτύξει τεχνικές ικανότητες, δεδομένα εργαλείων Γεωργίας ακριβείας προς παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κατά την παραγωγική διαδικασία

Δ) να υπολογίζουν και να επικοινωνούν τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη που επιβάλλουν την υιοθέτηση πρακτικών Γεωργίας ακριβείας σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

 

Περιεχόμενο

 

Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Γεωργία Ακριβείας.

Συνολική διάρκεια Ενότητας: 3 Εβδομάδες

Συνολικός φόρτος μελέτης Ενότητας: 50 ώρες

Περιεχόμενο Ενότητας: Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιαστούν οι βασικές αρχές της γεωργίας ακριβείας, τα κύρια συστήματα που την απαρτίζουν, στοιχεία υιοθέτησης σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και εφαρμογές σε διαφορετικές καλλιέργειες.

Αναμενόμενα αποτελέσματα Ενότητας: Οι φοιτητές θα έχουν την ικανότητα να κατανοήσουν τη σημαντικότητα της Γεωργίας Ακριβείας, τα πλεονεκτήματα, την τεχνολογία που απαιτείται για την εφαρμογή της, καθώς και τις μεθόδους δημιουργίας ζωνών διαχείρισης.

 

Ενότητα 2: Εργαλεία Γεωργίας Ακριβείας.

Συνολική διάρκεια Ενότητας: 3 Εβδομάδες

Συνολικός φόρτος μελέτης Ενότητας: 50 ώρες

Περιεχόμενο Ενότητας: Το μάθημα καλύπτει τα εργαλεία, την τεχνολογία και τις μεθόδους για την εφαρμογή της χωρικά διαφοροποιημένης καλλιέργειας στα συνήθη συστήματα παραγωγής. Στα εργαλεία περιλαμβάνονται: παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού γεωγραφικής θέσης (GPS) με εφαρμογές στην πλοήγηση των γεωργικών οχημάτων και τη δειγματοληψία, εφαρμογές τηλεπισκόπησης (δορυφορική και UAV)  για την καταγραφή ιδιοτήτων των καλλιεργειών, συρόμενοι αισθητήρες για την καταγραφή ιδιοτήτων των εδαφών, αισθητήρες για χαρτογράφηση της παραγωγής, μετεωρολογικοί σταθμοί, GIS για χωρική παρεμβολή σημειακών μετρήσεων, και μηχανήματα μεταβλητής δόσης εισροών.

Αναμενόμενα αποτελέσματα Ενότητας: Οι φοιτητές θα γνωρίσουν  τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη Γεωργία Ακριβείας και θα αποκτήσουν βασικές γνώσεις χειρισμού τους.

 

Ενότητα 3: Χρήση τεχνολογίας Γεωργίας Ακριβείας στην διαχείριση αρδευτικού νερού και λιπασμάτων.

Συνολική διάρκεια Ενότητας: 3 Εβδομάδες

Συνολικός φόρτος μελέτης Ενότητας: 50 ώρες

Περιεχόμενο Ενότητας: Επιδιώκεται η εξοικείωση των φοιτητών στην διαχείριση αρδευτικού νερού και λιπασμάτων σε καλλιέργειες με χρήση εργαλείων Γεωργίας Ακριβείας. Σε πρώτο στάδιο, παρέχονται βασικές γνώσεις που αφορούν την κίνηση και διαθεσιμότητα του νερού και θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος, την απορρόφησή από τα φυτά καθώς και τον ρόλο τους στις φυσιολογικές  διεργασίες. Ακολούθως περιγράφεται και αναλύεται μεγάλο εύρος εφαρμογών και μεθοδολογιών ακριβούς χρονο-ποσοτικού προσδιορισμού των αναγκών άρδευσης και λίπανσης  βασιζομένων είτε σε μετρήσεις αισθητήρων ή/και λογισμικών  μοντέλων.

Αναμενόμενα αποτελέσματα Ενότητας: Οι φοιτητές μαθαίνουν να επιλέγουν και να εφαρμόζουν τις καταλληλότερες μεθόδους προσδιορισμού αρδευτικών αναγκών προσαρμοσμένες σε κάθε περίπτωση, κι αποκτούν εμπειρία και γνώση στη λήψη και ερμηνεία δεδομένων αισθητήρων προς παροχή συμβουλών άρδευσης-λίπανσης.

 

Ενότητα 4: Χρήση τεχνολογίας Γεωργίας Ακριβείας στηφυτοπροστασία.

Συνολική διάρκεια Ενότητας: 3 Εβδομάδες

Συνολικός φόρτος μελέτης Ενότητας: 50 ώρες

Περιεχόμενο Ενότητας: Το μάθημα καλύπτει την χρήση καινοτόμων μεθόδων για την πρόγνωση και καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών των φυτών. Σκοπός του μαθήματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στην ανάπτυξη και χρήση λογισμικών μοντέλων πρόγνωσης για εμφάνιση και καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών που προσβάλουν τις σημαντικότερες καλλιέργειες. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικές με την κατάρτιση  προγραμμάτων φυτοπροστασίας των καλλιεργειών τα οποία θα βασίζονται στα κλιματικά δεδομένα με στόχο τον περιορισμό των άσκοπων και άκαιρων ψεκασμών.

Αναμενόμενα αποτελέσματα Ενότητας: Οι φοιτητές θα γνωρίσουν και θα εξοικειωθούν με τα διαφορετικά είδη λογισμικού που χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση προγραμμάτων φυτοπροστασίας.

 

Ενότητα 5: Οικονομική Ανάλυση της Γεωργίας Ακριβείας.

Συνολική διάρκεια Ενότητας: 3 Εβδομάδες

Συνολικός φόρτος μελέτης Ενότητας: 50 ώρες

Περιεχόμενο Ενότητας: Το μάθημα καλύπτει βασικές και προχωρημένες έννοιες που σχετίζονται με τα οικονομικά της αγροτικής παραγωγής και στοχεύει στο να παρουσιάσει τη μεθοδολογία που απαιτείται για την ανάλυση, διαχείριση και αποδοχή της Γεωργίας Ακριβείας (ΓΑ) αλλά και των νέων τεχνολογιών στον αγροτικό χώρο. Στο πλαίσιο αυτό αναλύονται οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων, οι μέθοδοι σχεδιασμού, οργάνωσης (και αναδιοργάνωσης) και οικονομικού προγραμματισμού των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Γίνεται παρουσίαση της μεθοδολογίας εκπόνησης επενδυτικών σχεδίων σε συνδυασμό με το κόστος παραγωγής των γεωργικών προϊόντων.

Αναμενόμενα αποτελέσματα Ενότητας: Οι φοιτητές θα  είναι σε θέση να μπορούν να πάρουν αποφάσεις σχετικά με τη Γεωργία ακριβείας βασιζόμενοι σε οικονομικά δεδομένα και χρησιμοποιώντας διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

 

Ενότητα 6: Εξετάσεις Πιστοποίησης.

 

Διάρθρωση - Οργάνωση

«Το Πρόγραμμα προσφέρεται με μορφή e-learningενώ προβλέπεται και μία‘διά ζώσης’ συνάντηση των εκπαιδευτών με τους συμμετέχοντες. Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σεπέντε (5)θεματικές ενότητες που λειτουργούν συμπληρωματικά.

Οι συμμετέχοντες καλούνται να μελετήσουν το υλικό των Ενοτήτων βάσει χρονοδιαγράμματος και να παρακολουθήσουν μια ‘εξ αποστάσεως’ ηλεκτρονική συνάντηση ανά ενότητα. Επιπρόσθετα, στη συνολική διάρκεια του Προγράμματος οι συμμετέχοντες εκπονούν 5 (μία ανά ενότητα εργασίας) μικρές εργασίες υπό μορφή είτε α) ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής είτε β) Μελέτης περιπτώσεων είτεγ) Ανάπτυξηςθέματοςείτε δ) Βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Την αξιολόγηση των εργασιών και την ανατροφοδότηση αναλαμβάνουν από κοινού ο Επιστημονικός Υπεύθυνος και οι επιστημονικοί συνεργάτες του προγράμματος».

Στο τέλος του Προγράμματος οι επιμορφωνόμενοι υποβάλλονταισε τελικές γραπτές εξετάσεις, (με δυνατότητα επαναληπτικής εξέτασης σε περίπτωση αποτυχίας), η οποία όπως και οι εργασίες των επιμέρους ενοτήτων έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα, προκειμένου οι συμμετέχοντες να λάβουν το Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης.

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

Πτυχιούχους από ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων (Γεωτεχνικοί, Επιστήμες της Πληροφορικής, Προγραμματιστές Η/Υ, Ηλεκτρονικoί, Μηχανολόγοι, Τοπογράφοι κ.α.) που δραστηριοποιούνται ήδη ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε τομείς εφαρμογής νέων τεχνολογιών στη πρωτογενή παραγωγή. Ο ρυθμός επέκτασης και διείσδυσης των νέων αυτών τεχνολογιών στην Γεωργική παραγωγή εμφανίζεται αλματώδης, συμβάλλοντας στην ραγδαία αύξηση ζήτησης επιστημόνων με εξειδίκευση στο εν λόγω τομέα.

Κριτήρια και διαδικασία επιλογής:

Αίτηση και σειρά προτεραιότητας εφόσον υπάρχουν τα παρακάτω κριτήρια (σε παρένθεση τα μόρια που αντιστοιχούν στα κριτήρια με μέγιστο το 100) :

1) Ύπαρξη Αναγνωρισμένου πτυχίου τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Οn/Off)

2) Συνάφεια Πτυχίου

  • Πτυχίο ΑΕΙ Γεωτεχνικής Κατεύθυνσης  (70)
  • Πτυχίο ΑΕΙ                                        (65)
  • Πτυχίο ΤΕΙ  Γεωτεχνικής Κατεύθυνσης (60)
  • Πτυχίο ΤΕΙ                                        (55)

3) Βαθμός Πτυχίου

  • Άριστα                                                (15)
  • Λίαν Καλώς                                          (10)
  • Καλώς                                                 (05)

4) Ύπαρξη Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών

  • Ναι                                                     (10)

5) Γνώση Αγγλικών

  • Καλή γνώση (και άνω)                     (05)

Η διαδικασία επιλογής των υποψήφιων θα βασιστεί στη συνάφεια των προπτυχιακών σπουδών τους, με αυτή την λογική προηγούνται απόφοιτοι των Γεωπονικών - Δασολογικών Σχολών των Πανεπιστημίων (ΑΕΙ) ακολουθούν απόφοιτοι άλλων σχολών των ΑΕΙ. Στη κατάταξη ακολουθούν απόφοιτοι ΤΕΙ με την ίδια σειρά προτίμησης. Συμπληρωματικό κριτήριο στην κατάταξη των υποψηφίων αποτελεί ο βαθμός του πτυχίου.  Σε περίπτωση ισοβαθμίας τηρείται η παραπάνω σειρά προτεραιότητας. 

 

Επιστημονική Ομάδα

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Άγγελος Πατάκας (Πανεπιστήμιο Πατρών)

Επιστημονικοί Συνεργάτες: Θωμάς Αλεξανδρίδης (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη), Αχιλλέας Κοντογεώργος (Πανεπιστήμιο Πατρών), Νικόλαος Παπαδόπουλος (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), Σπύρος Φουντάς (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

 

 

Main Menu