Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης (ΜΕΑΕ) του ΕΑΠ

 

Η Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης (ΜΕΑΕ) του ΕΑΠ ιδρύθηκε με το Ν.2552/97 & λειτουργεί σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό της, που συνέταξε η Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος.

Πληροφορίες σχετικά με τη Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης θα βρείτε στην ιστοσελίδα της μονάδας http://meae.eap.gr