Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Ε.Α.Π.

 

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου αποτελεί συντονιστικό όργανο για την υλοποίηση των διαδικασιών Αξιολόγησης και Διασφάλισης της Ποιότητας, σε πλήρη εναρμόνιση και συμφωνία με τις απαιτήσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Πληροφορίες σχετικά με τη ΜΟ.ΔΙ.Π. θα βρείτε στην ιστοσελίδα http://modip.eap.gr

 

 

Για τη διεξαγωγή των διαδικασιών της Εσωτερικής Αξιολόγησης υλοποιήθηκε Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα στο πλαίσιο σχετικού Έργου, πληροφορίες για το οποίο θα βρείτε εδώ

Main Menu