Πολιτική Ποιότητας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - Ε.A.Π.Από την ίδρυσή του, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο βασίζεται σε μία φιλοσοφία ευρύτερης ποιότητας που θα μπορούσε να περιγραφεί ως προσήλωση στις θεμελιώδεις αξίες

- της βέλτιστης ικανοποίησης των απαιτήσεων των φοιτητών του, αλλά και ευρύτερα των αναγκών όσων χρησιμοποιούν ή επηρεάζονται από τις υπηρεσίες του,
- της βέλτιστης δυνατής κάλυψης των αναγκών των συνεργατών του, του προσωπικού του, αλλά και οποιουδήποτε άλλου επηρεάζεται άμεσα ή έμμεσα από την δραστηριότητά του,
- της πλήρους συμμόρφωσης με τις νομοθετικές ή ρυθμιστικές υποχρεώσεις και τα πρότυπα που το αφορούν, αλλά και τα ακαδημαϊκά ήθη,
της τεχνικής και επιστημονικής αρτιότητας και της καινοτομίας, και
- της κοινωνικής ευθύνης όσον αφορά στο έργο του και τα αποτελέσματά του.

Η συμβολή στην εφαρμογή αυτών των αξιών στην πράξη συνιστά το αντικείμενο αυτής της Πολιτικής Ποιότητας και την αποστολή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που ανέπτυξε και εφαρμόζει το Ίδρυμα, το οποίο και διέπει τη δομή, την οργάνωση και τη λειτουργία του.

Η Διοίκηση του Ε.Α.Π., δεσμεύεται έναντι των φοιτητών, του εκπαιδευτικού προσωπικού, των συνεργατών και του προσωπικού του, για την εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, καθώς και για τη διάθεση όλων των οικονομικών, τεχνικών και ανθρώπινων πόρων που απαιτούνται γι' αυτό.

Μέτρο της επιτυχίας της πολιτικής αυτής και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, είναι η ικανοποίηση των φοιτητών και στελεχών (ακαδημαϊκού και διοικητικού) του Ε.Α.Π., η οποία επιτυγχάνεται μέσα από τη στενή και αποδοτική συνεργασία με βασικό γνώμονα

- τη συνεχή διερεύνηση, καταγραφή, ανάλυση και αναθεώρηση των αναγκών τους με στόχο τη βέλτιστη ικανοποίησή τους,
- την αξιοποίηση της εμπειρίας του Ιδρύματος και των στελεχών του σε νέες τεχνολογίες εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης,
- το συνεχή έλεγχο της κάλυψης των συμφωνηθέντων απαιτήσεών τους καθ' όλη τη διάρκειας συνεργασίας,
- την έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων και
- τη συνεχή αξιολόγηση της ικανοποίησής τους.

Αυτή η εξατομικευμένη προσέγγιση, βρίσκεται στη βάση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Ε.Α.Π. και υπαγορεύει τόσο την εσωτερική δομή και την οργάνωσή του Ιδρύματος, όσο και τη διαχείριση και τον έλεγχο όλης της λειτουργίας του.

Οι ανωτέρω κατευθύνσεις, εξειδικεύονται για κάθε μία από τις βασικές Διεργασίες του Ιδρύματος (προσφορές, υλοποίηση έργων, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και υποδομής, διοίκηση, παροχή εκπαιδευτικού έργου, κ.α.), οι οποίες αξιολογούνται τακτικά, ώστε να ανταποκρίνονται στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον όπου δραστηριοποιείται το Ίδρυμα, ενώ η επίτευξή τους αξιολογείται βάσει προκαθορισμένων δεικτών, που ορίζονται από το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και αξιολογούνται για την επίτευξή τους κατά την Ανασκόπηση της Διοίκησης.

Main Menu