Πολιτική Ποιότητας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - Ε.A.Π.


 

Από την ίδρυσή του, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο βασίζεται σε μία φιλοσοφία ευρύτερης ποιότητας που θα μπορούσε να περιγραφεί ως προσήλωση στις θεμελιώδεις αξίες

- Της δια βίου μάθησης και παροχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, προσφορά σπουδών σε επίπεδο Ανωτάτης Εκπαίδευσης, αποκλειστικά, με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

- Της αφοσίωσης στην πρόοδο της επιστήμης και στη μετάδοση της γνώσης,

- Της βέλτιστης ικανοποίησης των απαιτήσεων των φοιτητών του, αλλά και ευρύτερα των αναγκών όσων χρησιμοποιούν ή και οποιουδήποτε άλλου επηρεάζεται άμεσα ή έμμεσα από τη δραστηριότητά του,

- Της ακαδημαϊκής ελευθερίας στη διδασκαλία και την έρευνα, καθώς και  ελεύθερη έκφραση και διακίνηση ιδεών στο πλαίσιο που ορίζουν το Σύνταγμα, οι Νόμοι του Κράτους ή οι ρυθμιστικές υποχρεώσεις και τα πρότυπα που το αφορούν,

- Του σεβασμού της Αξιοκρατίας και του σεβασμού στην οντότητα του Πανεπιστημίου,

- Της τεχνικής και επιστημονικής αρτιότητας, της καινοτομίας και της αφοσίωσης στην πρόοδο της επιστήμης και στη μετάδοση της γνώσης, και

- Της κοινωνικής ευθύνης όσον αφορά στο έργο του και στα αποτελέσματά του.

Η συμβολή στην εφαρμογή αυτών των αξιών, στην πράξη, συνιστά το αντικείμενο αυτής της Πολιτικής Ποιότητας και την αποστολή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που ανέπτυξε και εφαρμόζει το Ίδρυμα, το οποίο και διέπει τη δομή, την οργάνωση και τη λειτουργία του.

Η Διοίκηση του Ε.Α.Π., δεσμεύεται έναντι των φοιτητών, του εκπαιδευτικού προσωπικού, των συνεργατών και του προσωπικού του, για την εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, καθώς και για τη διάθεση όλων των οικονομικών, τεχνικών και ανθρώπινων πόρων που απαιτούνται γι’ αυτό.

Μέτρο της επιτυχίας της πολιτικής αυτής και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, είναι η ικανοποίηση των φοιτητών και στελεχών (ακαδημαϊκού και διοικητικού) του Ε.Α.Π., η οποία επιτυγχάνεται μέσα από τη στενή και αποδοτική συνεργασία με βασικό γνώμονα

- Τη δημιουργία ενός πρότυπου Ιδρύματος για τη διδασκαλία και την έρευνα.

- Τη συνεχή διερεύνηση, καταγραφή, ανάλυση και αναθεώρηση των αναγκών τους, με στόχο τη βέλτιστη ικανοποίησή τους,

- Την αξιοποίηση της εμπειρίας του Ιδρύματος και των στελεχών του σε νέες τεχνολογίες εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης,

- το συνεχή έλεγχο της κάλυψης των συμφωνηθέντων απαιτήσεών τους καθ’ όλη τη διάρκεια συνεργασίας,

- Τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων για τη διασφάλιση οικονομικής βιωσιμότητας.

- Την έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων και

- Τη συνεχή αξιολόγηση της ικανοποίησής τους.

Αυτή η εξατομικευμένη προσέγγιση, βρίσκεται στη βάση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Ε.Α.Π. και υπαγορεύει τόσο την εσωτερική δομή και την οργάνωση του Ιδρύματος, όσο και τη διαχείριση και τον έλεγχο όλης της λειτουργίας του.

Οι ανωτέρω κατευθύνσεις, εξειδικεύονται για κάθε μία από τις βασικές Διεργασίες του Ιδρύματος (διαγωνισμοί, υλοποίηση έργων, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, αξιολόγηση Διδασκόντων, παροχή εκπαιδευτικού έργου, κ.α.), οι οποίες αξιολογούνται τακτικά, ώστε να ανταποκρίνονται στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον όπου δραστηριοποιείται το Ίδρυμα, ενώ η επίτευξή τους αξιολογείται βάσει προκαθορισμένων δεικτών, που ορίζονται από το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, αξιολογούνται για την επίτευξή τους στις εσωτερικές-εξωτερικές επιθεωρήσεις και αναφέρονται τα αποτελέσματα τους στην Ανασκόπηση της Διοίκησης.                                                                                              

365η Δ.Ε. (11/12/2017)

Main Menu