Αντιπρόεδρος Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Κωνσταντίνος Καραμάνης

Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικής των Επιχειρήσεων και των Εργασιακών Σχέσεων

Ο Αντιπρόεδρος Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης έχει αρμοδιότητες που αφορούν την Προεδρία της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Επιτροπή Ερευνών του Ε.Α.Π.), την εκπροσώπηση του Ιδρύματος στη σύναψη συμβάσεων χρηματοδότησης με τρίτους για την εκτέλεση έργων και δραστηριοτήτων του Ειδικού Λογαριασμού, καθώς επίσης και όλα τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Επιπλέον, έχει υπό την ευθύνη του τα θέματα που αφορούν το Γραφείο Διασύνδεσης, τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑ.ΣΤΑ.) της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (Μ.Κ.Ε.) και τις Δημόσιες Σχέσεις του Ιδρύματος.

Γραμματεία 

Μαρία Καλαντζή 
e-mail: mkalantzi@eap.gr
τηλ.: 2610 367621