Αντιπρόεδρος Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Πατρών

Γεώργιος Σκρουμπής

Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής

Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης έχει αρμοδιότητες που αφορούν την εποπτεία του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων, τα θέματα, που συνδέονται άμεσα, ή έμμεσα με τα περιουσιακά στοιχεία (κινητά, ακίνητα και άυλα) του Ιδρύματος, καθώς και για τα θέματα δωρεών ή κληροδοτημάτων προς το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο όπως επίσης και τα θέματα που αφορούν τον προγραμματισμό και την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων, δικτύων υποδομής, αιθουσών διδασκαλίας, εξοπλισμών, καθώς και των τεχνικών έργων και μελετών που συνδέονται με τα ανωτέρω. Κάθε θέμα, που συνδέεται με το σχεδιασμό της μηχανοργάνωσης όλων των διοικητικών και ακαδημαϊκών μονάδων και υπηρεσιών του Ιδρύματος, καθώς και τη σχεδίαση και υλοποίηση υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων για την υποστήριξη του πάσης φύσεως διοικητικού, εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου. Επιπλέον έχει υπό την ευθύνη του την εποπτεία της οργάνωσης και λειτουργίας όλων των τεχνικών υπηρεσιών, των υπηρεσιών μηχανοργάνωσης, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης επικοινωνιών, δικτύων, καθώς και κάθε θέμα που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τα Συστήματα Ποιότητας (ISO) του Ε.Α.Π., την επικαιροποίηση, συνεχή βελτίωση και αποτελεσματική εφαρμογή τους, την παρακολούθηση της επίδοσης και των ανασκοπήσεών τους, την επικοινωνία με Δημόσιες ή Δημοτικές Αρχές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και με την ευαισθητοποίηση όλων των στελεχών και απασχολουμένων στο Ίδρυμα για την τήρηση των κανονιστικών απαιτήσεων και των προτύπων ISO.

Γραμματεία

Σκόνδρα Φωτεινή 
email: fskondra@eap.gr
τηλ. 2610 367349