ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ


Σκοπός - Περιγραφή

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία» (Α.Σ.Κ.) στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένης γνώσης αναφορικά με ζητήματα κοινωνικής και πολιτισμικής ιστορίας, κοινωνιολογίας, ανθρωπολογίας και πολιτισμικών σπουδών του αθλητισμού και των σπορ, μέσω της διασύνδεσης θεωρητικής γνώσης και ερευνητικής πρακτικής.

Πιο συγκεκριμένα, το προτεινόμενο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στοχεύει στην κατάρτιση επιστημόνων ερευνητών στον χώρο των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών και της Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, μέσα από τη θεωρητική αλλά και εμπειρική/ερευνητική κοινωνιολογική, ιστορική και ανθρωπολογική προσέγγιση του αθλητισμού και των σπορ. Στο τέλος των σπουδών τους, οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα έχουν αποκτήσει το θεωρητικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο, καθώς και τις απαραίτητες δεξιότητες για την διεπιστημονική κοινωνική και πολιτισμική διερεύνηση του αθλητισμού.

Παράλληλα προς την ερευνητική αποστολή του, το Πρόγραμμα αποβλέπει στην εξειδίκευση στελεχών του αθλητισμού, του αθλητικού τύπου και της εκπαίδευσης, φέρνοντάς τους σε επαφή με τις νέες θεωρητικές και μεθοδολογικές τάσεις στο χώρο των κοινωνικών, ιστορικών και πολιτισμικών σπουδών του αθλητισμού. Στόχος είναι η διάχυση μιας νέας κουλτούρας γύρω από τις κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις του αθλητισμού και των σπορ, έτσι ώστε μέσω της κριτικής σύνδεσης τους με τις ευρύτερες κοινωνικές και πολιτισμικές δομές και διαδικασίες να επιτευχθεί αφενός η υπέρβαση κυριάρχων στερεοτύπων και προκαταλήψεων γύρω από αυτά στο δημόσιο λόγο και τις αντίστοιχες πρακτικές και, αφετέρου, η παιδαγωγική αξιοποίησή τους ως μέσο κοινωνικοποίησης, κοινωνικής ένταξης και δια-πολιτισμικού αναστοχασμού.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να:

 • Να κατανοούν τις βασικές έννοιες, θεωρίες και μεθόδους, καθώς και τα ερευνητικά πεδία (topics) της ιστορίας, κοινωνιολογίας, ανθρωπολογίας και πολιτισμικών σπουδών του αθλητισμού

 • Να αντιλαμβάνονται τις σύνθετες ιστορικές, κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις των σύγχρονων σπορ

 • Να διερευνήσουν κριτικά τις ιστορικές και κοινωνικές διαδικασίες παραγωγής και κατανάλωσης των αθλητικών πρακτικών, του αθλητικού θεάματος και των αθλητικών προϊόντων

 • Να γνωρίζουν τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες, αλλά και τις επιστημονικές εξελίξεις της ύστερης νεωτερικότητας που συνέβαλαν στην επαναδιαπραγμάτευση του σώματος και του κοινωνικού φύλου

 • Να κατανοούν τη σημασία της φυσικής αγωγής στη διαμόρφωση της αθλητικής κουλτούρας, των αθλητικών ταυτοτήτων και των κοινωνικών χρήσεων του αθλητισμού και των σπορ

 • Να περιγράφουν τις νέες τάσεις της αθλητικής βιομηχανίας στο πλαίσιο της επαγγελματοποίησης και παγκοσμιοποίησης των σπορ

 • Να εξετάζουν κριτικά τη δομή, οργάνωση και λειτουργία, καθώς και τον ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισμικό ρόλο των αθλητικών θεσμών και πρακτικών, αλλά και των φίλαθλων κοινοτήτων

 • Να γνωρίζουν τις διαφορετικές μορφές, τα σύνθετα αίτια και τις πολλαπλές συνέπειες της παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς και του κοινωνικού ελέγχου στους αθλητικούς χώρους

 • Να αξιολογούν κριτικά το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας και τις πολιτικές που εφαρμόζονται στο χώρο του αθλητισμού

 • Να γνωρίζουν τους κύριους άξονες του θεωρητικού προβληματισμού και την αντίστοιχη ερευνητική ατζέντα των κοινωνικών επιστημών για το σώμα και το κοινωνικό φύλο, με βάση τη σχετική ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία

 • Να γνωρίζουν εθνογραφικά και μικροκοινωνιολογικά παραδείγματα που καταδεικνύουν τις πολλαπλές και σύνθετες κοινωνικές και πολιτισμικές σημασιοδοτήσεις (έμφυλες, ταξικές, εθνο-πολιτισμικές, φυλετικές) που συνδέονται με το σώμα και το κοινωνικό φύλο, τις επιτελέσεις και τις μεταμορφώσεις τους

 • Να γνωρίζουν εθνογραφικά και μικροκοινωνιολογικά παραδείγματα που καταδεικνύουν το σώμα και το κοινωνικό φύλο ως πεδία πολιτικών διεκδικήσεων και συγκρούσεων

 • Να αξιολογούν τη σημασία της φυσικής αγωγής στο πλαίσιο της εκπαίδευσης

 • Να κατανοούν το ρόλο, την επιρροή και τη σημασία του αθλητισμού στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία και εκπαίδευση

 • Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν εμπειρικές κοινωνικές έρευνες στο χώρο του αθλητισμού και της φυσικής αγωγής

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120

Διάρκεια φοίτησης: η ελάχιστη διάρκεια είναι δύο (2) ακαδημαϊκά έτη.

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική  Συνέντευξη


Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

Προσφερόμενες θέσεις για το εαρινό εξάμηνο: 150

Γίνονται δεκτοί:

- απόφοιτοι ΑΕΙ των Τμημάτων Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (συμπεριλαμβάνονται οι απόφοιτοι των Προγραμμάτων Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών», «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό», «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό», «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου)

- απόφοιτοι ΑΕΙ των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής  

- απόφοιτοι άλλων συναφών με τα αντικείμενα και τους σκοπούς του ΠΜΣ τμημάτων των ΑΕΙ

- πτυχιούχοι αντίστοιχων, συναφών με τα αντικείμενα και τους σκοπούς του ΠΜΣ τμημάτων ΤΕΙ.

Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος σπουδών είναι η ελληνική. Απαραίτητη ωστόσο είναι η επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας καθώς μέρος της πρόσθετης βιβλιογραφίας θα προσφέρεται σε αυτήν.

Για την επιτυχή παρακολούθηση της/των ΘΕ απαιτείται η καλή γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο Β2.

Σημείωση:

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

α. Αποφοίτους/πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, εννοούνται οι απόφοιτοι τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ και οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ αντίστοιχα. 

β. Αποφοίτους/πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, εννοούνται οι απόφοιτοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ  ή το ΙΤΕ αντίστοιχα. 

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. 


Διάρθρωση

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία» (ΑΣΚΙΑ) διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν εννέα (9) θεματικές ενότητες και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης είναι δύο (2) έτη και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών είναι 120 ECTS (30 ECTS ανά εξάμηνο). Αναλυτικά, η διάρθρωση του ΜΠΣ είναι η ακόλουθη:  

Η Διάρθρωση του προγράμματος

1ο Εξάμηνο

ΑΣΚ50 Κοινωνική και πολιτισμική ιστορία του αθλητισμού και των σπορ (Y, 10 ECTS) 

ΑΣΚ51 Κοινωνιολογία και ανθρωπολογία του αθλητισμού και των σπορ: θεωρία και μέθοδος (Y, 10 ECTS)

ΑΣΚ52 Ιστορία της Φυσικής Αγωγής (Y, 10 ECTS)

 

2ο  Εξάμηνο

ΑΣΚ53 Κοινωνικές  και πολιτικές λειτουργίες της Φυσικής Αγωγής (Y, 10 ECTS)

ΑΣΚ54 Οι φίλαθλοι και οι κόσμοι τους I: η κοινωνική οργάνωση και  εξέλιξη των κοινοτήτων οπαδών (Y, 10 ECTS)

ΑΣΚ55 «Παραβατικότητα» και «βία» στους αθλητικούς χώρους (Y, 10 ECTS)

 

3ο  Εξάμηνο

ΑΣΚ60 Οι φίλαθλοι και οι κόσμοι τους II: οπαδικές ταυτότητες και κουλτούρα (Y, 10)

ΑΣΚ61 Ζητήματα κοινωνικού ελέγχου στους αθλητικούς χώρους (Y, 10 ECTS)

ΑΣΚ62 Κοινωνιολογία και ανθρωπολογία του σώματος και του φύλου (Y, 10 ECTS)

 

4ο Εξάμηνο

ΑΣΚ63 Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Y, 30 ECTS)

  

Μέθοδος διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του Ε.Α.Π. και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 


Οδηγίες Επιλογής ΘΕ

Μπορείτε να επιλέγετε από μία (1) έως τρεις (3) Θ.Ε. το εξάμηνο.

Κατά τη διαδικασία δήλωσης Θ.Ε. πρέπει να εξαντλείτε πρώτα τις ΘΕ προηγούμενου εξαμήνου και κατόπιν να δηλώνετε τις ΘΕ επόμενου εξαμήνου ή να επιλέγετε ταυτόχρονα όσες σας έχουν απομείνει (από το προηγούμενο εξάμηνο).

Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. του προγράμματος.

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι απαραίτητη η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. και η επιτυχής εκπόνηση και παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Το θέμα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πρέπει να αφορά ζητήματα σχετικά με τις Θεματικές Ενότητες και τους επιμέρους άξονες που τις συγκροτούν. Η διπλωματική εργασία μπορεί να στηρίζεται σε πρωτογενή εμπειρική έρευνα ή σε πρωτότυπη κριτική ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας.

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση του ΠΜΣ είναι δύο (2) ακαδημαϊκά έτη.


Επιτροπή ακαδημαϊκής εποπτείας

Βαφέας Νικόλαος, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΣΕΠ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Ζαϊμάκης Γιάννης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΣΕΠ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Κοταρίδης Νικόλαος, Πάντειο Πανεπιστήμιο, ΣΕΠ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου


Επικοινωνία

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε: ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών:

Τηλ: 2610 367316 - fax: 2610 367110 - e-mail: ask@eap.gr

 

Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες

Τηλ: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail: info@eap.gr