ΕΑΠ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝΓενικές πληροφορίες

Το κοινό διαπανεπιστημιακό  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» στοχεύει στη διδασκαλία της λογοτεχνικής (πεζογραφία, ποίηση) θεατρικής, σεναριακής γραφής, του δημοσιογραφικού λόγου και της ψηφιακής αφήγησης και στην κατάκτηση, μέσω συγκεκριμένων εκπαιδευτικών πρακτικών και τεχνικών, ακαδημαϊκά κατοχυρωμένων λογοτεχνικών και συγγραφικών δεξιοτήτων. Η «Δημιουργική Γραφή» αποδεικνύεται σήμερα ιδιαίτερα χρήσιμη σε ποικίλα χρηστικά είδη του λόγου, που έχουν περισσότερο πληροφοριακό ή δοκιμιακό χαρακτήρα και συνδέεται με διάφορες μορφές τέχνης. Σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, το πεδίο της Δημιουργικής Γραφής αναπτύσσεται συνεχώς σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ και ως γνωστικό αντικείμενο διδάσκεται πλέον από τις πρώτες μέρες της εκπαίδευσης μέχρι τα υψηλότερα επίπεδα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών. Συχνά, μάλιστα, συνδέεται με πανεπιστημιακά μαθήματα που δεν είναι μαθήματα Δημιουργικής Γραφής, αλλά απολαμβάνουν μία τέτοιου είδους σχέση, όπως η διδασκαλία της Γλώσσας, του Θεατρικού Παιχνιδιού, του Κινηματογράφου, των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, της Μουσικής, της Ψυχολογίας, ακόμα και των ΤΠΕ (Τεχνολογίες των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών). Ένας από τους βασικούς σκοπούς του συγκεκριμένου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι να μυήσει τους φοιτητές στις περιοχές που συνιστούν το corpus της Δημιουργικής Γραφής και της Δημιουργικής Ανάγνωσης και να τους εξοικειώσει με τις διαδικασίες πραγμάτωσής τους, χωρίς να απογοητευτούν από τυχόν περαιτέρω δυσκολίες που θα συναντήσουν.

Τονίζεται πως, χωρίς καμία αμφιβολία, η Δημιουργική Γραφή βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση με το πανεπιστημιακό περιβάλλον, δέχεται επιδράσεις από αυτό, αλλά και η ίδια, ως επιστημονικός κλάδος, επιδρά με τη σειρά της στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Εξάλλου, η διδασκαλία της Δημιουργικής πολύ συχνά εμπλέκει δύο αλληλοσυμπληρούμενα στοιχεία: την πράξη του να γράψεις (δημιουργικά) και την πράξη να σκεφτείς κριτικά την πράξη της γραφής και τα αποτελέσματά της. Η πρακτική πλευρά της Δημιουργικής Γραφής δεν συνιστά, όμως, γνώση επιφανειακή, καθώς προκύπτει από μια επιβεβαιωμένη και σοβαρή εξέταση της τέχνης της γραφής, η οποία αποκτάται μέσα από μια δημιουργική πράξη και μπορεί να συμπεριλαμβάνει όχι μόνο σύγχρονα θεωρητικά και κριτικά μοντέλα, αλλά και σημαντικά έργα της παράδοσης. Σκοπός της γνώσης αυτής είναι να δώσει πρόσβαση σε ιδέες και νέες προσεγγίσεις ως προς τον τρόπο γραφής στον ασκούμενο, είτε ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με τη συγγραφή σε προσωπικό επίπεδο είτε να ενημερωθεί για όλες τις διεθνείς τάσεις και απόψεις ως προς την εισαγωγή της Δημιουργικής Γραφής στην εκπαίδευση και να μεταλαμπαδεύσει τις γνώσεις του στους μαθητές. Έξω από ένα θεσμοποιημένο ακαδημαϊκό πλαίσιο, οι καλλιτέχνες μπορεί να κάνουν κάτι αντίστοιχο σποραδικά ή συστηματικά, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι ενδιαφέρονται για τη διάχυση των ευρημάτων τους και, μάλιστα, με σκοπό διδακτικό. Μέχρι σήμερα, οι χώροι όπου διδασκόταν η Δημιουργική Γραφή δεν ήταν πανεπιστημιακοί ―με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή αδυναμία ή αδιαφορία για τη δημιουργία εργαστηριακών χώρων, σημείων φύλαξης ή συγκέντρωσης υλικού κ.τ.λ. Στον σύντομο χρόνο ακαδημαϊκής ζωής της, η Δημιουργική Γραφή έχει να επιδείξει αξιοθαύμαστη δραστηριότητα, ενώ ταυτόχρονα εξακολουθεί να αντλεί γνώσεις από ένα ευρύτερο πεδίο, καθώς ορισμένα στοιχεία της συνδέονται άμεσα με άλλα πανεπιστημιακά γνωστικά αντικείμενα. 

Θεωρούμε απαραίτητη την ύπαρξη ενός Κοινού Διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Δημιουργικής Γραφής» με τη σύμπραξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έχει την απαραίτητη γνώση και εμπειρία υποστήριξης και διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου της Δημιουργικής Γραφής, ενώ το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο διαθέτει την τεχνογνωσία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και, κυρίως, πολυετή εμπειρία ως προς τη σύνταξη και την επιμέλεια επιστημονικών εργασιών. Θεωρούμε ότι η συνεργασία αυτή έρχεται να καλύψει με τον ιδεωδέστερο τρόπο το κενό των αντίστοιχων σπουδών στον ελληνικό ακαδημαϊκό χώρο, αλλά και να συμπληρώσει μια υστέρηση των ελληνικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στο συγκεκριμένο πεδίο. 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της επιτυχούς παρακολούθησης του Κοινού Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Σπουδών, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις σύγχρονες τάσεις σε επίπεδο ιστορίας, θεωρίας και κριτικής των λογοτεχνικών ειδών της ελληνικής, ευρωπαϊκής και παγκόσμιας λογοτεχνικής παραγωγής, καθώς και σε επίπεδο θεωρίας και επεξεργασίας της Δημιουργικής και της ακαδημαϊκής γραφής. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν σταδιακά ένα θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο στον κλάδο που θα τους αφορά, αλλά και δεξιότητες που θα τους καθιστούν ικανούς να ασχοληθούν με διάφορα επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία που συνδέονται με την εκπαίδευση. Θα μπορούν να εκτιμήσουν με ουσιαστικό τρόπο τον ρόλο της ενεργούς συμμετοχής στην ανάγνωση της λογοτεχνίας και δυνητικά να γίνουν επαρκέστεροι αναγνώστες και ενεργητικοί κριτικά σκεπτόμενοι πολίτες μέσα από τη μελέτη, τη διδασκαλία, αλλά και τη συστηματικά επιστημονική προσέγγιση των λογοτεχνικών κειμένων. Τέλος, θα είναι σε θέση να συγγράψουν δοκίμια ή ακαδημαϊκές εργασίες με τον ενδεδειγμένο τρόπο, αλλά και να πειραματιστούν με την παραγωγή δικών τους λογοτεχνικών κειμένων.

Αντικείμενο / Περιεχόμενο/ Στόχοι

Το Κοινό Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημιουργική Γραφή στοχεύει στην κατάρτιση επιστημόνων ερευνητών στο χώρο των Ανθρωπιστικών Σπουδών και των Επιστημών της Αγωγής, αλλά και ανθρώπων που επιδιώκουν να διδαχθούν τη συγγραφή λογοτεχνικών, θεατρικών, σεναριακών, δημοσιογραφικών κειμένων, αλλά και ψηφιακών εφαρμογών τους μέσα από τη θεωρητική αλλά και την εργαστηριακή προσέγγισή τους. Στο τέλος των σπουδών τους, οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα έχουν αποκτήσει το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο, καθώς και τις δεξιότητες, που θα τους συνδέουν με την εκπαίδευση και με τις ανάγκες μιας ευρύτερης πολιτισμικής αγοράς. Παράλληλα προς την ερευνητική αποστολή του, το Πρόγραμμα αποβλέπει στην εξειδίκευση στελεχών της εκπαίδευσης με σκοπό την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας της λογοτεχνίας, καθώς και δημιουργικής παραγωγής του ελληνικού λόγου. Στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων καλούνται να βρουν τρόπους και να υιοθετήσουν στρατηγικές, προκειμένου να βελτιώσουν και να εξελίξουν τις συνθήκες της διδασκαλίας και της μάθησης. Μέσα από μια συστηματική και εμπεριστατωμένη εξέταση της τέχνης του λόγου, που συνδέεται άμεσα με τη δημιουργική πράξη και μπορεί να συμπεριλάβει όχι μόνο τα σύγχρονα θεωρητικά και κριτικά μοντέλα αλλά και σημαντικά έργα-σταθμούς της λογοτεχνικής παράδοσης, η Δημιουργική Γραφή δύναται να συνεισφέρει τα μέγιστα στον τομέα αυτόν, ενεργοποιώντας τη δημιουργικότητα κάθε ατόμου.

Οι στόχοι σε επίπεδο εκπαίδευσης των μεταπτυχιακών φοιτητών μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

 1. Επιταχύνεται η διαδικασία διάχυσης και εμπέδωσης ειδικών γνώσεων σε πτυχιούχους πανεπιστημιακών τμημάτων, που προσανατολίζονται στο χώρο της Δημιουργικής Γραφής (όχι μόνο λογοτεχνικής, αλλά και ευρύτερα επαγγελματικής), καθώς και της Εκπαίδευσης, παρέχοντας στους αποφοίτους ένα αίσθημα ασφάλειας ως προς την ειδίκευσή τους και την παρεπόμενη αναζήτηση εργασίας.
 2. Προσφέρεται η δυνατότητα ολοκληρωμένων σπουδών υψηλού επιπέδου στον τομέα της Δημιουργικής Γραφής, προς την κατεύθυνση της εκπαιδευτικής πράξης, καθώς και της ερευνητικής ή προσωπικής συγγραφής (ακαδημαϊκής και λογοτεχνικής).
 3. Γενικά, ενισχύεται η διεπιστημονικότητα, τόσο σε ακαδημαϊκό, όσο και σε ερευνητικό ή/και εκπαιδευτικό επίπεδο. 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120 (30 ECTS ανά εξάμηνο). 

Διάρκεια ΠΜΣ: η ελάχιστη διάρκεια του ΠΜΣ είναι δύο (2) έτη και η μέγιστη έξι (6).

Το ΠΜΣ προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα. 


Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018

Προσφερόμενες θέσεις για το εαρινό εξάμηνο: 250

Γίνονται δεκτοί:

- απόφοιτοι ΑΕΙ των Τμημάτων Φιλολογίας

- απόφοιτοι ΑΕΙ άλλων Τμημάτων Φιλοσοφικών Σχολών

- απόφοιτοι ΑΕΙ των Τμημάτων Παιδαγωγικών Σπουδών

- απόφοιτοι ΑΕΙ των Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών

- απόφοιτοι ΑΕΙ της Σχολής Καλών Τεχνών

- απόφοιτοι ΑΕΙ της Σχολής Κινηματογράφου

- απόφοιτοι των Προγραμμάτων Σπουδών «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό», «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό», «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

- απόφοιτοι άλλων τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ ύστερα από εισήγηση της Ακαδημαϊκής Επιτροπής Εποπτείας και απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ.

Για την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος απαιτείται η καλή γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο Β2.

 Σημείωση:

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

α. Αποφοίτους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, εννοούνται οι απόφοιτοι τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ και οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ αντίστοιχα. 

β. Αποφοίτους Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, εννοούνται οι απόφοιτοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ  ή το ΙΤΕ αντίστοιχα. 

 

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.


Διάρθρωση

Η Διάρθρωση του προγράμματος

1o ΕΞΑΜΗΝΟ

 1. ΔΓΡ 50 Θεωρία Λογοτεχνίας και Δημιουργική Γραφή Υ (10)
 2. ΔΓΡ 51 Ρεύματα Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας (18ος - 20ος αιώνας) Υ (10)
 3. ΔΓΡ 52 Νεοελληνική Λογοτεχνία (19ος - 21ος αιώνας) Υ (10)

2o ΕΞΑΜΗΝΟ

 1. ΔΓΡ 53 Πεζός λόγος – Ποιητικός λόγος Υ (10)           
 2. ΔΓΡ 54 Επιμέλεια κειμένων και εκδοτικές πρακτικές Υ (10)
 3. ΔΓΡ 55 Εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής I Υ (10)

3o ΕΞΑΜΗΝΟ

 1. ΔΓΡ 60 Θεατρική Γραφή Ε (10)
 2. ΔΓΡ 61 Κινηματογραφική και τηλεοπτική γραφή Ε (10)    
 3. ΔΓΡ 62 Δημοσιογραφικός λόγος (Μ.Μ.Ε., διαφήμιση) Ε (10)
 4. ΔΓΡ 63 Ψηφιακή Αφήγηση και Εκπαίδευση  Ε (10)

4o ΕΞΑΜΗΝΟ

 1. ΔΓΡ 64  Εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής ΙΙ Υ (10)    
 2. ΔΓΡ 65 Διπλωματική Εργασία ή/και Πρακτική Άσκηση Υ (20)

 

Μέθοδος διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 


Οδηγίες Επιλογής ΘΕ

Μπορείτε να επιλέγετε από μία (1) έως τρεις (3) Θ.Ε. το εξάμηνο.

Στο πρώτο εξάμηνο, εάν επιθυμείτε να επιλέξετε μία (1) Θ.Ε. θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσετε τη ΔΓΡ50. Εάν επιθυμείτε να δηλώσετε και δεύτερη Θ.Ε. μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των Θ.Ε. ΔΓΡ 51 και ΔΓΡ 52.

Στο δεύτερο εξάμηνο, εάν έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς τη Θ.Ε. ΔΓΡ50, μπορείτε να επιλέξετε όποια Θ.Ε. επιθυμείτε από το σύνολο των παρεχομένων Θ.Ε. των δύο πρώτων εξαμήνων. Συνιστάται ιδιαιτέρως ο γόνιμος συνδυασμός θεωρητικών Θ.Ε. των δύο πρώτων εξαμήνων με την εμπειρία «δημιουργικής γραφής» στα εργαστήρια της ΔΓΡ55. Εάν δεν έχετε κατοχυρώσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για τη Θ.Ε. ΔΓΡ50 θα πρέπει να την δηλώσετε υποχρεωτικά στο Β’ εξάμηνο.

Στο τρίτο εξάμηνο εάν έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς τη ΔΓΡ 50 μπορείτε να επιλέξετε όποια ΘΕ επιθυμείτε από το σύνολο των παρεχόμενων Θ.Ε. των τριών (3) πρώτων εξαμήνων. Δεδομένου ότι οι  ΘΕ που προσφέρονται στο 3ο εξάμηνο είναι Θ.Ε. επιλογής μπορείτε να επιλέξετε 3 από τις 4. Εάν δεν έχετε κατοχυρώσει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για τη ΔΓΡ 50 θα πρέπει υποχρεωτικά να τη δηλώσετε στο 3ο εξάμηνο.

Στο τέταρτο εξάμηνο εάν έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς τη ΔΓΡ 50 μπορείτε να δηλώσετε όποια Θ.Ε. επιθυμείτε από τα προηγούμενα εξάμηνα και τη Θ.Ε. ΔΓΡ 64 του 4ου εξαμήνου. Όμως, για να δηλώσετε τη ΔΓΡ 64 πρέπει να έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς τη ΔΓΡ 55.

Για την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας, απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση των εννέα (9) Θ.Ε. που προσφέρονται στα τρία πρώτα εξάμηνα.

Προσοχή: στο όριο επιλογής των τριών (3) Θ.Ε. ανά εξάμηνο που δηλώνονται, δεν προσμετρούνται οι Θ.Ε. στις οποίες οι φοιτητές επανεγγράφονται έχοντας κατοχυρώσει δικαίωμα συμμετοχής για εξετάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των δηλωθέντων Θ.Ε. ετησίως δεν υπερβαίνει τα 60 ECTS.

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η απόκτηση 120 Πιστωτικών μονάδων (ECTS), η οποία προκύπτει από την επιτυχή εξέταση δέκα (10) Θ.Ε., την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας ή/και την Πρακτική Άσκηση. 


Επιτροπή ακαδημαϊκής εποπτείας

Βλαβιανού Αντιγόνη, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Κωτόπουλος Τριαντάφυλλος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Πατερίδου Γεωργία, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Τσακιρίδου Ελένη, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Φωτόπουλος Νίκος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας


Επικοινωνία

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε:

Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών: Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών:

Τηλ: 2610 367316 - fax: 2610 367110 - e-mail: dgr@eap.gr

 

Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες

Τηλ: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail: info@eap.gr