Πτυχιακα Προγραμματα Σπουδων


Πίσω


Σκοπός


Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων στην επιστήμη της Πληροφορική. Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με ιδιαίτερους κλάδους εφαρμογών στο πεδίο της πληροφορικής, όπως τα υπολογιστικά συστήματα, τα συστήματα αποφάσεων, η επεξεργασία σήματος, τα υπολογιστικά μαθηματικά και η τηλεματική.

Ο φοιτητής μπορεί με κατάλληλη επιλογή από τις προσφερόμενες ΘΕ επιλογής του 4ου έτους να αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με ιδιαίτερους κλάδους εφαρμογών στο πεδίο της πληροφορικής.

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές θα μπορούν να:

- Κατανοούν τις ανάγκες μια επιχείρησης σε υποδομές και υπηρεσίες σε ΤΠΕ
- Κατανοούν τις τεχνικές και μεθόδους οργάνωσης και διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων
- Κατανοούν τις θεμελιώδεις έννοιες και τεχνικές σχεδίασης και ανάπτυξης λογισμικού
- Κατανοούν τις τεχνολογίες διαχείρισης πληροφοριών
- Αξιολογούν κριτικά τις θεωρητικές έννοιες και συστήματα των ΤΠΕ
- Αξιολογούν τις λειτουργίες και τις δυνατότητες των πληροφοριακών συστημάτων
- Σχεδιάζουν και υλοποιούν συστήματα λογισμικού που ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες απαιτήσεις σχεδιασμού και απόδοσης
- Εφαρμόζουν γνώσεις και αξιοποιούν τεχνογνωσία για την επίλυση προβλημάτων σε συστήματα ΤΠΕ.
- Εφαρμόζουν τις αρχές σύνθεσης και ανάλυσης συστημάτων πληροφορικής
- Εφαρμόζουν τεχνολογίες δικτύωσης και επικοινωνίας πληροφοριακών συστημάτων.
- Εφαρμόζουν κριτική σκέψη στον τομέα της διαχείρισης γνώσης


Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 240

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco:
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 48 Computing
- με βάση το επίπεδο σπουδών: 6

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco:

- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0610 Information and Communication Technologies (ICTs)


Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

Προσφερόμενες θέσεις: 1200

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.

Σημείωση:

Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της Αγγλικής, καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.
Η διάρθρωση του προγράμματος για τους φοιτητές με έτη εισαγωγής έως το 2017-2018 

Η διάρθρωση του προγράμματος για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής 2018-2019


Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών: ΚΑΛΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

 

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών: Διονύσιος Στυλιανέσης, Δήμητρα Αγγελοπούλου

τηλ: 2610 367338, 2610 367320 - fax: 2610 367110- e-mail: plh@eap.gr

 

Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες:

Τηλ: 2610 367300 - Fax: 2610 367110 - E-Mail: info@eap.gr