ΑΓΓ11: Εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. και Μέθοδος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων για την Κατανόηση και Παραγωγή του Προφορικού Λόγου στην Αγγλική Γλώσσα

 

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΓΓ11

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Στόχος της ΘΕ είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες και προβληματισμούς της διδακτικής της αγγλικής ως δεύτερης, ξένης και διεθνούς γλώσσας και, στη συνέχεια, να τους παράσχει επαρκείς γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τη διδασκαλία της κατανόησης και παραγωγής του προφορικού λόγου.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

-        Εισαγωγή στις βασικές παραμέτρους της διδασκαλίας της Αγγλικής ως δεύτερης/ξένης/διεθνούς γλώσσας.

-        Διδασκαλία των δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής του προφορικού λόγου στην Αγγλική ως δεύτερη/ξένη/διεθνή γλώσσα – θεωρία και πράξη.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες/φοιτητές αναμένεται να:

  • κατέχουν μια πρακτική γνώση των βασικών στοιχείων της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας, με έμφαση στην Αγγλική ως δεύτερη, ξένη και διεθνή γλώσσα
  • να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις διεργασίες που εμπεριέχονται στην παραγωγή και την κατανόηση του προφορικού λόγου
  • να έχουν επίγνωση των εξελισσόμενων μεθοδολογικών προσεγγίσεων στη διδακτική του προφορικού λόγου
  • να έχουν κατανοήσει την έννοια της επικοινωνιακής προσέγγισης στη διδασκαλία της κατανόησης και της παραγωγής του προφορικού λόγου στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Αγγλικής ως δεύτερης, ξένης και διεθνούς γλώσσας
  • να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν πρωτότυπα μαθήματα που ενσωματώνουν την επικοινωνιακή διδακτική της κατανόησης και της παραγωγής του προφορικού λόγου με την κατάλληλη θεωρητική υποστήριξη
  • να προσαρμόζουν και να αξιολογούν διδακτικό υλικό για τη διδασκαλία της κατανόησης και της παραγωγής του προφορικού λόγου με βάση το επίπεδο και τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών τους
  • να έχουν αναπτύξει την ικανότητα του αναστοχασμού σε σχέση με τις διδακτικές πρακτικές και τη διδακτική μεθοδολογία τους γενικότερα
  • να έχουν μία καταρχήν επίγνωση των διαφορετικών λειτουργιών της διδακτικής, της εκμάθησης, της αξιολόγησης και της εξέτασης της ξένης γλώσσας
  • να έχουν κατανοήσει, μέσα από τη μελέτη της βιβλιογραφίας και την προετοιμασία και εκπόνηση των γραπτών εργασιών τους, τις βασικές αρχές της ακαδημαϊκής έρευνας και μελέτης, καθώς και του ακαδημαϊκού γραπτού λόγου.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι΄αυτή τη Θ.Ε.

Main Menu