ΕΣΔΠ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΣΔΠ)

   

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΔΠ ΕΑΠ

Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), κατά την 10η/11-02-2021 συνεδρίασή του, πιστοποίησε ότι το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου συμμορφώνεται πλήρως (Fully Compliant) με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΕΣΔΠ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG, 2015). Η διάρκεια ισχύος της Πιστοποίησης ορίζεται για τέσσερα έτη, από 11-02-2021 έως 10-02-2025.
Η Έκθεση Πιστοποίησης του ΕΣΔΠ του ΕΑΠ*  

*Η έκθεση πιστοποίησης είναι στα Αγγλικά.

Περισσότερες πληροφορίες για το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του ΕΑΠ, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ.