ΠΠΣ

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) που αφορούσε Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (ΠΠΣ), υπέβαλε αίτηση για την Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΠΣ) του Ιδρύματος. Η διαδικασία πιστοποίησης ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το προσεχές διάστημα. Μέχρι σήμερα η διαδικασία πιστοποίησης ολοκληρώθηκε για τα ακόλουθα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του ΕΑΠ:

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ)  Διενέργεια Πιστοποίησης  Αποτέλεσμα και Διάρκεια Πιστοποίησης  Απόφαση και Έκθεση  Πιστοποίησης


Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ)  

1-6 Φεβρουαρίου 2021
Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), κατά την 11η/24-03-2021 συνεδρίασή του, πιστοποίησε ότι το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ) του ΕΑΠ συμμορφώνεται πλήρως (Fully Compliant) με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπεδο σπουδών 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης ορίζεται σε τέσσερα έτη, από 24-03-21 έως 23-03-25.Απόφαση Πιστοποίησης και Έκθεση Πιστοποίησης*
Φυσικές Επιστήμες (ΦΥΕ)8-13 Μαρτίου 2021ΑναμένεταιΑναμένεται
Πληροφορική (ΠΛΗ)12-17 Απριλίου 2021ΑναμένεταιΑναμένεται
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (ΕΛΠ)10-15 Μαΐου 2021ΑναμένεταιΑναμένεται
Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (ΕΠΟ)17-22 Μαΐου 2021ΑναμένεταιΑναμένεται
Ισπανική Γλώσσας και Πολιτισμός (ΙΣΠ)Αναμένεται  ΑναμένεταιΑναμένεται

 *Οι εκθέσεις πιστοποίησης είναι στα Αγγλικά.

Τελευταία ενημέρωση: 26/05/2021