Ομάδα Προστασίας Δεδομένων

Το Ε.Α.Π. συλλέγει, επεξεργάζεται και διατηρεί τα απαραίτητα δεδομένα για τους σκοπούς του, μεταξύ των οποίων και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, για όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, φοιτητές, διδακτικό, ερευνητικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, καθώς και για άλλους χρήστες των υπηρεσιών του. Το Ε.Α.Π. διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται και προβλέπεται από τη φύση της επεξεργασίας των δεδομένων και σε κάθε περίπτωση, από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Το Ε.Α.Π. εφαρμόζει πολιτικές σύμφωνες με τον ισχύον ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικότερα με τον υπ’ αριθμ. 2016/679 Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με τον Ν.4624/2019 (ΦΕΚ Α΄ 137/29.08.2019). Επιπλέον το Ε.Α.Π. συμμορφώνεται με κάθε γνωμοδότηση/απόφαση που εκδίδει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Το Ε.Α.Π. όρισε από το Μάιο 2018 Ομάδα Προστασίας Δεδομένων με σκοπό την λήψη κατάλληλων μέτρων και αποφάσεων, ώστε να προστατεύεται η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα, η διαθεσιμότητα και η σύννομη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ο Γενικός Κανονισμός και η εθνική νομοθεσία ορίζουν.

1.Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Στοιχεία επικοινωνίας: 

Βάσει του ΓΚΠΔ, το Ε.Α.Π. αποτελεί Υπεύθυνο Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Πάροδος Αριστοτέλους 18, Τ.Κ. 26 335, Πάτρα

Τηλέφωνα: 2610-367383, 2610-367371, 210-9097244

E-mail : dpo@eap.gr

 

2.  Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων– Ομάδα Προστασίας Δεδομένων 

Τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας καθώς και οι χρήστες των υπηρεσιών του Ε.Α.Π., μπορούν να επικοινωνήσουν και να υποβάλλουν τα ερωτήματά τους  σχετικά με την επεξεργασία, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τα δικαιώματα τους στην Ομάδα Προστασίας Δεδομένων:

Νεκτάριος Κωσταράς, Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων 

Τηλ.: 2610 367383 – e-mail: dpo@eap.gr

Σεραφείμ Καραϊσκάκης, Αναπληρωτής Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων 

Τηλ.: 2610 367371 – e-mail: dpo@eap.gr

Πιερρίνα Κοριατοπούλου, Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων – Σύμβουλος Νομοθεσίας 

e-mail: dpo{at}eap.gr 

Μαρία Πετροπούλου, Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων – Σύμβουλος Επικοινωνίας 

Τηλ.: 210 9097244 – e-mail: dpo@eap.gr

Η Ομάδα συνεπικουρείται /συνεργάζεται και με την Νομική Υπηρεσία του Ιδρύματος. 

 

3. Περιστατικό Παραβίασης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 12 του ΓΚΠΔ ως «παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» ορίζεται «η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία»

 

Αναφορά Περιστατικού Παραβίασης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην περίπτωση που έχετε να δηλώσετε κάποιο Περιστατικό Παραβίασης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Π.Π.Δ.Π.Χ.), συμπληρώνοντας τα πεδία στην ακόλουθη φόρμα

 

4.  Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

Τα υποκείμενα δεδομένων εφόσον θεωρούν ότι τα δικαιώματά τους προσβάλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, έχουν δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων.

Σας παροτρύνουμε για οποιοδήποτε θέμα αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται το Ίδρυμα να επικοινωνήστε μαζί μας στο dpo@eap.gr

 

5. Πολιτική για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Το Ε.Α.Π. δύναται να τροποποιήσει την υπάρχουσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Η επικαιροποιημένη έκδοση της ως άνω Πολιτικής είναι αναρτημένη και διαθέσιμη στον κεντρικό δικτυακό τόπο του Ε.Α.Π.

Η έκδοση της παρούσας Πολιτικής πραγματοποιήθηκε από την 381η Απόφαση της Δ.Ε., 29-05-2018.

Για να ενημερωθείτε για τις βασικές έννοιες του GDPR καθώς και για τα δικαιώματά σας, πατήστε εδώ