Στρατηγικός Σχεδιασμός

Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης  

Το Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης (πρώην Γραφείο Αποδοτικότητας και Ποιότητας) λειτουργεί στο Ε.Α.Π. από τον Οκτώβριο του 2010.  Το Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης διενεργεί μια ανεξάρτητη, αντικειμενική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Ε.Α.Π..  

Οι αρμοδιότητες του Γραφείου, μεταξύ άλλων, είναι: εισηγήσεις προς τη Διοίκηση για προδιαγραφές ποιότητας, εσωτερικής οργάνωσης και βελτιστοποίησης εργασιών, για τις υπηρεσίες του Ιδρύματος, που εντάσσονται σε Σύστημα Ποιότητας., η μελέτη και ανάλυση της πορείας υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδιασμού και η επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για την επίτευξη των οριοθετημένων στόχων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος., η προώθηση και παρακολούθηση της υλοποίησης της ετήσιας Στοχοθεσίας – Προγραμματισμού του Ε.Α.Π. και των αποτελεσμάτων των επιμέρους δεικτών μέτρησης των υπηρεσιών του Ιδρύματος., η παρακολούθηση, τήρηση και ανάπτυξη Συστημάτων Ποιότητας στο Ίδρυμα, σύμφωνα με σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές απαιτήσεις και Διεθνή Πρότυπα ISO., ο σχεδιασμός, εφαρμογή και παρακολούθηση διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου (internal audits)., η τήρηση και πιστοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Ε.Α.Π. σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ, τη ΜΕΑΕ, τις Σχολές του Ιδρύματος και τις αρμόδιες υπηρεσίες, κατά περίπτωση. 

Στρατηγικός Σχεδιασμός ΕΑΠ 2020-2024 

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός 2020-2024 εκπονήθηκε στη συνέχεια πρότερων στρατηγικών σχεδίων Στοχοθεσίας-Προγραμματισμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), λαμβάνοντας υπ’ όψιν το διεθνές, το εθνικό, το οικονομικό το κοινωνικό πλαίσιο και τις νέες προκλήσεις.  

Επιπρόσθετα, ο συγκεκριμένος Στρατηγικός Σχεδιασμός έρχεται σήμερα να ενισχύσει τη συνοχή και την οργάνωση της ακαδημαϊκής κοινότητας (Διδακτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό, Φοιτητές) και περιλαμβάνει τις αποφάσεις για το όραμα, την ανάπτυξη και τους Στρατηγικούς Στόχους του Ιδρύματος, για την περίοδο 2020-2024. Οι εν λόγω στόχοι διαχωρίζονται σε επιμέρους τομείς, που αναλύονται αντίστοιχα σε ειδικά σχέδια του Ιδρύματος. Το Στρατηγικό Σχέδιο 2020-2024 έχει ως στόχο τη διαρκή ποιοτική περαιτέρω αναβάθμιση της θέσης του Ε.Α.Π. τόσο στον εθνικό όσο και στον διεθνή πανεπιστημιακό χάρτη. 

Για πρόσβαση στο κείμενο του Στρατηγικού Σχεδιασμού πατήστε ΕΔΩ