Εξαμηνιαία Προγραμματα

Γενικός Κανονισμός Εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών σε ΠΜΣ με Θ.Ε. εξαμηνιαίας διάρκειας 

Ο κανονισμός προδιαγράφει το ρυθμιστικό πλαίσιο που αφορά στην εκπόνηση των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών (ΜΔΕ) των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με Θ.Ε. εξαμηνιαίας διάρκειας, ως εξής:

1.  Ο Γενικός Κανονισμός εφαρμόζεται ως έχει από τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ειδίκευσης (ΜΠΣ) του ΕΑΠ με Θ.Ε. εξαμηνιαίας διάρκειας.


 2.  Αλλαγές ή και βελτιώσεις του Γενικού Κανονισμού Μ.Δ.Ε. θα εφαρμόζονται ένα Ακαδημαϊκό Έτος μετά την έγκρισή τους από τη Σύγκλητο, προκειμένου να λαμβάνουν γνώση εγκαίρως οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές.

3.  Σκοπός και προσδοκώμενα αποτελέσματα επιτυχούς ολοκλήρωσης. Η εκπόνηση της Μ.Δ.Ε. παρέχει την ευκαιρία για σύνθεση και αξιοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν σε συγκεκριμένες εφαρμογές.

4.  Θέματα Μ.Δ.Ε.. Οι γενικές κατηγορίες των θεμάτων για τις Μ.Δ.Ε. καθορίζονται από το Διευθυντή  του ΠΜΣ έπειτα από συνεννόηση με τους Συντονιστές των Θ.Ε. και αναρτώνται στον δικτυακό τόπο του Ε.Α.Π., μέχρι τις 31.10.

5.  Μορφή και έκταση εργασίας. Η εργασία – θεωρητική, εφαρμοσμένη ή πειραματική – μπορεί να παρουσιάζεται σε μορφή γραπτής έκθεσης, με τα αναγκαία σχήματα, διαγράμματα, φωτογραφίες και εικόνες. Η έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή του θέματος της εργασίας, περιγραφή των πορισμάτων-αποτελεσμάτων της εργασίας, τη μεθοδολογία, παραδοχές, βιβλιογραφία και άλλα τυχόν αναγκαία υποστηρικτικά ή επεξηγηματικά στοιχεία ως Παραρτήματα. Κάθε Μ.Δ.Ε. θα συνοδεύεται από μια σύντομη περίληψη 300 λέξεων στην Ελληνική  και σε μια από τις κύριες γλώσσες της Ε.Ε. Σε ορισμένα ΜΠΣ η εργασία μπορεί να είναι άλλης μορφής, όπως σχέδια (φυσικά ή σε ψηφιακή μορφή) ή σε μορφή πολυμέσων που να συνδυάζουν κείμενο, σχέδια, ήχο και κινούμενες εικόνες. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να συνοδεύονται από σύντομη αλλά εμπεριστατωμένη έκθεση. 


 6.  Υποβολή προτάσεων.Οι φοιτητές, σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις των Σχολών για τη διάρθρωση του Προγράμματος που παρακολουθούν, υποβάλλουν πρόταση του θέματος που τους ενδιαφέρει (τίτλο, σκοπό και προσδοκώμενα αποτελέσματα) ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Μπορεί να προβλέπεται η εκπόνηση ομαδικών διπλωματικών εργασιών και να προδιαγράφονται οι ιδιαίτερες απαιτήσεις που σχετίζονται με αυτές και ειδικότερα οι διακριτές υποχρεώσεις κάθε μέλους της ομάδας.

7.  Χρόνος υποβολής προτάσεων. Η περίοδος υποβολής προτάσεων για τους φοιτητές που εκπονούν τη ΜΔΕ στο εαρινό εξάμηνο γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του μηνός Ιανουαρίου, ενώ αντίστοιχα για τους φοιτητές που εκπονούν τη ΜΔΕ στο χειμερινό εξάμηνο, η περίοδος υποβολής προτάσεων γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του μηνός Ιουνίου.

8.  Αντιστοιχία Μ.Δ.Ε. και Θ.Ε.. Η βαθμολογική βαρύτητα της Μ.Δ.Ε. καθορίζεται με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μονάδων Κατοχύρωσης Μαθημάτων (ECTS) και λαμβάνεται υπόψη η βαρύτητα της Μ.Δ.Ε. ανάλογα με τα ECTS  που της αντιστοιχούν.


9.  Έναρξη ΜΔΕ.Ο Διευθυντής συνθέτει ομάδες συγγενών θεμάτων και προτείνει τον Επιβλέποντα ΣΕΠ για καθεμία από αυτές. Ο Διευθυντής και ο επιβλέπων ΣΕΠ προτείνουν το μέλος της Επιτροπής Κρίσης. Στη συνέχεια ο Επιβλέπων ΣΕΠ, σε συνεργασία με τους υποψήφιους, οριστικοποιεί το θέμα της Μ.Δ.Ε. και δίνει την τελική έγκριση. Ο φοιτητής υποβάλλει (βλ. άρθρο 15) στο Τμήμα Μητρώου Φοιτητών την τελική δήλωση θέματος ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας μέχρι 10/2 και 10/7 αντίστοιχα. Οι υποψήφιοι, έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς τις Θ.Ε. που απαιτούνται με βάση τη διάρθρωση του Προγράμματος, προβαίνουν στην εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεών τους προς το ΕΑΠ σε ό,τι αφορά στη Μ.Δ.Ε. και αρχίζουν την εκπόνηση της Μ.Δ.Ε..

10. Χρόνος υποβολής Μ.Δ.Ε. Η διάρκεια της διπλωματικής εργασίας είναι ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο.

11. Διαδικασία κρίσης και ολοκλήρωσης ΜΔΕ. Η τυπική έναρξη εκπόνησης της Μ.Δ.Ε. είναι η 1η Οκτωβρίου για τους φοιτητές που εκπονούν τη ΔΕ τους στο χειμερινό εξάμηνο του έτους , ενώ αντίστοιχα για τους φοιτητές που εκπονούν τη ΔΕ τους στο εαρινό εξάμηνο του έτους είναι η 1η Μαρτίου.

Η διάρκεια εκπόνησης της ΜΔΕ μαζί με την προφορική εξέταση/παρουσίαση είναι ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο. Ο φοιτητής υποβάλει την εργασία στην επιτροπή κρίσης μέχρι την 20η Ιανουαρίου -εκπόνηση στο χειμερινό εξάμηνο- και την 20η Ιουνίου -εκπόνηση στο εαρινό εξάμηνο- αντιστοίχως. Μετά και τις απαραίτητες διορθώσεις/βελτιώσεις, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της επιτροπής, καταθέτει το τελικό κείμενο στην εκπαιδευτική πλατφόρμα μέχρι την 31η Ιανουαρίου (εκπόνηση στο χειμερινό εξάμηνο) ή την 30η Ιουνίου (εκπόνηση στο εαρινό εξάμηνο) και εφόσον λάβει θετική κρίση, η εξέταση-παρουσίαση της Μ.Δ.Ε. γίνεται την περίοδο Φεβρουαρίου ή την περίοδο Ιουλίου, με τη λήξη των επαναληπτικών εξετάσεων. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης (ή αποτυχίας στην προφορική εξέταση) επαναλαμβάνει τη διαδικασία το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο (εφόσον δεν κάνει χρήση του δικαιώματος για αναβολή) δηλώνοντας το ίδιο ή  νέο θέμα μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου/ τέλος Ιουλίου και καταβάλλει εκ  νέου το ποσό της οικονομικής συμμετοχής για τη ΜΔΕ.

Σε περίπτωση απόρριψης μιας διπλωματικής εργασίας κατά την υποστήριξή της (προφορική εξέταση) το Δελτίο Αξιολόγησης αυτής, θα πρέπει να συνοδεύεται από μία σύντομη αναφορά της εξεταστικής επιτροπής, η οποία θα εξηγεί τεκμηριωμένα τους λόγους απόρριψης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.


Στην περίπτωση δεύτερης αποτυχίας δεν παίρνει πτυχίο.

Για να μπορέσει μια Μ.Δ.Ε. να υποστηριχθεί προφορικά στην εξεταστική περίοδο, θα πρέπει να έχει λάβει θετική κρίση από την Επιτροπή Κρίσης και απαραίτητα να έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς η/οι Θεματική/κες Ενότητα/τες που απαιτούνται από το πρόγραμμα σπουδών.

Σε περίπτωση θετικής κρίσης της Μ.Δ.Ε., από την επιτροπή κρίσης, αλλά μη επιτυχούς ολοκλήρωσης των Θεματικών Ενοτήτων, οι φοιτητές δεν θα μπορούν να υποστηρίξουν προφορικά την διπλωματική τους εργασία, η  οποία θα πρέπει να μετατεθεί την επόμενη εξεταστική περίοδο, υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτύχουν στις γραπτές εξετάσεις των θεματικών ενοτήτων. Σε αυτή την περίπτωση η υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας δεν συνεπάγεται επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης, από την επιτροπή κρίσης, (ή αποτυχίας στην προφορική εξέταση) και επιτυχίας στις γραπτές εξετάσεις των Θεματικών Ενοτήτων, επαναλαμβάνεται η διαδικασία εκπόνησης της Μ.Δ.Ε. το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο (εφόσον ο φοιτητής δεν κάνει χρήση του δικαιώματος για αναβολή), με το ίδιο ή με νέο θέμα και καταβάλλεται  εκ νέου το ποσό της συμμετοχής που αντιστοιχεί σε μια ΘΕ.

Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης και αποτυχίας στις γραπτές εξετάσεις των Θεματικών Ενοτήτων, επαναλαμβάνεται η διαδικασία εκπόνησης της Μ.Δ.Ε. το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο (εφόσον ο φοιτητής δεν κάνει χρήση του δικαιώματος για αναβολή) με το ίδιο ή με νέο θέμα και καταβάλλεται  εκ νέου το ποσό της οικονομικής συμμετοχής που αντιστοιχεί στη Μ.Δ.Ε.. Η παρουσίαση – εξέταση της Μ.Δ.Ε. πραγματοποιείται υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης των θεματικών ενοτήτων.

Στην περίπτωση δεύτερης αποτυχίας, οι φοιτητές δεν παίρνουν πτυχίο.


 12. Επιτροπές Κρίσης. Οι Επιτροπές Κρίσης αποτελούνται τουλάχιστον από α) τον Επιβλέποντα ΣΕΠ, β) ένα επιπλέον μέλος ΣΕΠ (ο οποίος θα πρέπει να είναι ΔΕΠ του ΕΑΠ ή άλλου Πανεπιστημίου, όμως σε ειδικές περιπτώσεις θα μπορεί να είναι μόνο ΣΕΠ) συγγενούς ειδικότητας προς τα θέματα της υπό κρίσης ομάδας εργασιών (ο ορισμός του οποίου γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 10) και γ) το Διευθυντή  ή Συντονιστή οριζόμενο από το Διευθυντή  μόνο στην προφορική εξέταση ο οποίος θα συμμετέχει μόνο κατά την προφορική εξέταση στη διαδικασία κρίσης και τη διαμόρφωση του τελικού βαθμού εάν και όπου το κρίνει απαραίτητο. Η Επιτροπή μπορεί να περιλαμβάνει στην προφορική παρουσίαση και άλλους ΣΕΠ του ΜΠΣ ή και ειδικούς επιστήμονες ως εξωτερικούς κριτές με έκφραση γνώμης μόνο.

13. Εξέταση – Παρουσίαση της Εργασίας. Εφόσον υπάρχει θετική κρίση από την επιτροπή, ορίζεται η ημερομηνία της προφορικής εξέτασης. Για τη διαδικασία παρουσίασης της Μ.Δ.Ε. ο εξεταζόμενος οφείλει να προσκομίσει αντίγραφα αυτής όσα και τα μέλη της επιτροπής κρίσης.

Η έκταση και το βάθος της προφορικής εξέτασης είναι ανάλογα της μορφής παρουσίασης της εργασίας.

Η εξέταση-παρουσίαση της Μ.Δ.Ε. γίνεται  σε δύο περιόδους.

Για τους φοιτητές που εκπονούν τη ΜΔΕ στο χειμερινό εξάμηνο η εξέταση γίνεται την περίοδο του Φεβρουαρίου.

Για τους φοιτητές που εκπονούν την ΜΔΕ στο εαρινό εξάμηνο, η εξέταση γίνεται την περίοδο Ιουλίου.

14. Αντίγραφα Μ.Δ.Ε..  Η Μ.Δ.Ε. υποβάλλεται εις διπλούν για την κρίση. Στο τέλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας θα πρέπει να αναφέρεται ενυπόγραφα το ακόλουθο κείμενο:  «Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής μου εργασίας, δεν προσβάλλει κάθε μορφής δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, προσωπικότητας και προσωπικών δεδομένων τρίτων, δεν περιέχει έργα/εισφορές τρίτων για τα οποία απαιτείται άδεια των δημιουργών/δικαιούχων και δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον και πληρούν τους κανόνες της επιστημονικής παράθεσης».  

Οι φοιτητές οφείλουν – κατόπιν της επιτυχούς παρουσίασης/εξέτασης της μεταπτυχιακής διπλωματικής τους εργασίας -μαζί με τυχόν διορθώσεις ή συμπληρώσεις, ακόμα και παραρτήματα, σημειώσεις, άρθρα, συνοδευτικό υλικό, κτλ.- να την αναρτήσουν στο αποθετήριο του ΕΑΠ (apothesis.eap.gr). 

Οι εργασίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των φοιτητών, αλλά στο πλαίσιο της πολιτικήςανοικτής πρόσβασης εκχωρούν στο ΕΑΠ, μη αποκλειστική άδεια χρήσης του δικαιώματος αναπαραγωγής, προσαρμογής, δημόσιου δανεισμού, παρουσίασης στο κοινό και ψηφιακής διάχυσής τους διεθνώς, σε ηλεκτρονική μορφή και σε οποιοδήποτε μέσο, για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, άνευ ανταλλάγματος και για όλο το χρόνο διάρκειας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η ανοικτή πρόσβαση στο πλήρες κείμενο για μελέτη και ανάγνωση δεν σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του συγγραφέα/δημιουργού ούτε επιτρέπει την αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, εμπορική χρήση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «μεταφόρτωση» (downloading), «ανάρτηση» (uploading), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά της εργασίας, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του συγγραφέα/δημιουργού. Οι δημιουργοί διατηρούν το σύνολο των ηθικών και περιουσιακών τους δικαιωμάτων.

Το ΕΑΠ στο πλαίσιο της πολιτικής ανοικτής πρόσβασης των Πτυχιακών/ Διπλωματικών Εργασιών προτείνει προαιρετικά τη διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των εργασιών με άδειες Creative Commons (https://creativecommons.org/licenses). Εάν οι φοιτητές  επιλέξουν αυτή τη μέθοδο, θα πρέπει να αναφέρουν σε ευδιάκριτο σημείο της εργασίας τους με ποιά συγκεκριμένη άδεια την παρέχουν. Η εφαρμογή των αδειών Creative Commons δεν επηρεάζει την ανοικτή πρόσβαση του πλήρους κειμένου των εργασιών, αλλά ορίζει τις σχέσεις μεταξύ της εργασίας των καταθετών και του αναγνωστικού κοινού.

Οι φοιτητές, κατόπιν αιτήματός τους στο Τμήμα Βιβλιοθήκης, έχουν  το δικαίωμα αναβολής δημοσίευσης της Διπλωματικής τους Εργασίας στο Αποθετήριο μέχρι και 3 χρόνια όταν:

 • Θέλουν να υποβάλλουν μέρος της εργασίας προς δημοσίευση σε επιστημονικά δημοσιεύματα (π.χ. περιοδικά) ή σε κάποιο συνέδριο.
 • Έχουν  υποβάλει μέρος του έργου σε διαδικασία κατοχύρωσης, π.χ. σε περιπτώσεις πατέντας.
 • Διαπραγματεύονται  την εμπορική εκμετάλλευση μέρους του έργου.
 • Έχουν κάποιον άλλο σοβαρό λόγο, τον οποίο αναγράφουν στο αίτημά τους.

Μέχρι τη λήξη του χρονικού αυτού διαστήματος, στο Αποθετήριο θα είναι αναρτημένα μόνο τα στοιχεία περιγραφής της εργασίας, ενώ μετά το πέρας των 3 ετών θα αναρτάται το πλήρες κείμενο της διπλωματικής.

15. Διοικητικά θέματα

 • Υποβολή προτάσεων φοιτητών από 1η έως 31η Ιανουαρίου (εκπόνηση ΜΔΕ στο εαρινό εξάμηνο) και από 1η έως 30η Ιουνίου (εκπόνηση ΜΔΕ στο χειμερινό εξάμηνο) κάθε έτους.
 • Διαβίβαση προτάσεων  στους Διευθυντές
 • Τελική δήλωση θέματος Μ.Δ.Ε. έως 10/2 (εκπόνηση ΜΔΕ στο εαρινό εξάμηνο) και αντίστοιχα έως 10/7  (εκπόνηση ΜΔΕ στο χειμερινό εξάμηνο).
 • Για όσους επαναλαμβάνουν τη διαδικασία η τελική δήλωση θέματος λαμβάνει χώρα έως 28/2 (εκπόνηση ΜΔΕ στο εαρινό εξάμηνο) και έως 31/7 (εκπόνηση ΜΔΕ στο χειμερινό εξάμηνο).
 • Έλεγχος δικαιώματος εκπόνησης Μ.Δ.Ε.:
 • 11/2 έως 16/2 (εκπόνηση ΜΔΕ στο εαρινό εξάμηνο)
 • 11/7 έως 16/7 (εκπόνηση ΜΔΕ στο χειμερινό εξάμηνο)
 • Γνωστοποίηση τελικής βαθμολογίας και αντίγραφο δελτίων αξιολόγησης.

H δυνατότητα της επιλογής στο φοιτητή/τρια για επανάληψη της διαδικασίας το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο είτε με το ίδιο θέμα, είτε με τροποποιημένο θέμα, είτε με νέο θέμα θα δίνεται κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του/της επιβλέποντα/ουσας της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και του Διευθυντή.

16. Αντιγραφή/Λογοκλοπή Η αντιγραφή και η λογοκλοπή αποτελούν μη ορθές ακαδημαϊκές πρακτικές και ως εκ τούτου επισύρουν ποινές. Ο έλεγχος για κειμενική ομοιότητα πραγματοποιείται σε όλες τις φάσεις υποβολής της Μ.Δ.Ε.. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνεται κειμενική ομοιότητα/ταύτιση ο/η φοιτητής/τρια οφείλει άμεσα να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του επιβλέποντα για αποκατάσταση της ορθής ακαδημαϊκής πρακτικής επί του θέματος αυτού. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και εφόσον το θέμα παραπεμφθεί σε αυτή, η Κοσμητεία της Σχολής δύναται, κατόπιν εισήγησης του επιβλέποντα καθηγητή ή της επιτροπής κρίσης της ΜΔΕ, να εισηγηθεί στη Διοικούσα Επιτροπή του Ε.Α.Π. τη διαγραφή του/της φοιτητή/ήτριας από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.