Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.)

Διοικητικό Προσωπικό ΜΟ.ΔΙ.Π.:
Ευαγγελία Καλδάνη
Τηλ: 2109097214

Ελένη Πανίτσα
Τηλ: 2610367922

Βασιλική Κατσίνα
Τηλ: 2610367921

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π) του ΕΑΠ
Πατρών Κλάους 278,
Πάτρα, 26335

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
modip@eap.gr

Πληροφορίες σχετικά με τη ΜΟ.ΔΙ.Π. θα βρείτε στην ιστοσελίδα http://modip.eap.gr/