Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.)

Αναπλ. Προϊσταμένη Γραμματείας ΜΟ.ΔΙ.Π.: 

Ελένη Πανίτσα    
Τηλ. 2610 367922 

Διοικητικό Προσωπικό: 

Βασιλική Κατσίνα  
Τηλ. 2610 367921 

Eυαγγελία Καλδάνη
Τηλ. 2109097214

Ταχυδρομική Διεύθυνση  
Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Ε.Α.Π 
Πατρών Κλάους 278,  
Πάτρα, 26 335 

Πληροφορίες σχετικά με τη ΜΟ.ΔΙ.Π. θα βρείτε στην ιστοσελίδα http://modip.eap.gr