Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.)

Αναπλ. Προϊσταμένη Γραμματείας ΜΟ.ΔΙ.Π.: 

Ελένη Πανίτσα    
Τηλ. 2610 367922 

Διοικητικό Προσωπικό: 

Βασιλική Κατσίνα  
Τηλ. 2610 367921 

Ταχυδρομική Διεύθυνση  
Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Ε.Α.Π 
Πατρών Κλάους 278,  
Πάτρα, 26 335 

Πληροφορίες σχετικά με τη ΜΟ.ΔΙ.Π. θα βρείτε στην ιστοσελίδα http://modip.eap.gr