Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Δάσκαλος M.Ed.

Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Ηλίας Γκοτσόπουλος

Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ασκεί τη διοικητική εποπτεία, τον έλεγχο και το συντονισμό των διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών του Ιδρύματος και έχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας τους στο πλαίσιο των σχετικών αποφάσεων και οδηγιών της Διοικούσας Επιτροπής (ΔΕ) και του Προέδρου αυτής.

Γραμματεία – Γενικό Πρωτόκολλο

Μαρία Καλαντζή  
e-mail: mkalantzi@eap.gr 
fax: 2610 367370
τηλ.: 2610 367621