elen

Περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Φοιτητικές
Erasmus
Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
Εκπροσώπηση Φοιτητών/τριων
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων ΕΑΠ
Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ και μελών ΣΕΠ
Τρέχουσες
Ανακοινώσεις
Ακαδημαϊκές
Ανακοινώσεις προς τα μέλη ΔΕΠ
Τμήμα Προσωπικού
elen

Περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Φοιτητικές
Erasmus
Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
Εκπροσώπηση Φοιτητών/τριων
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων ΕΑΠ
Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ και μελών ΣΕΠ
Τρέχουσες
Ανακοινώσεις
Ακαδημαϊκές
Ανακοινώσεις προς τα μέλη ΔΕΠ
Τμήμα Προσωπικού

Πολιτική Ποιότητας

Από την ίδρυσή του, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο βασίζεται σε μία φιλοσοφία ευρύτερης ποιότητας που θα μπορούσε να περιγραφεί ως προσήλωση στις θεμελιώδεις αξίες:

 • Της δια βίου μάθησης και παροχής Ανώτατης Εκπαίδευσης και της προσφοράς σπουδών, σε επίπεδο Ανώτατης Εκπαίδευσης, αποκλειστικά, με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.
 • Της αφοσίωσης στην πρόοδο της επιστήμης και στη μετάδοση της γνώσης.
 • Της βέλτιστης ικανοποίησης των απαιτήσεων των φοιτητών του αλλά και ευρύτερα, των αναγκών όσων χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του ή και οποιουδήποτε άλλου επηρεάζεται, άμεσα ή έμμεσα, από τη δραστηριότητά του.
 • Της ακαδημαϊκής ελευθερίας στη διδασκαλία και στην έρευνα καθώς και της ελεύθερης έκφρασης και διακίνησης ιδεών, στο πλαίσιο που ορίζουν το Σύνταγμα, οι Νόμοι του Κράτους ή οι ρυθμιστικές υποχρεώσεις και τα πρότυπα που το αφορούν.
 • Του σεβασμού της αξιοκρατίας, του σεβασμού του κώδικα δεοντολογίας και της οντότητας του Πανεπιστημίου.
 • Της τεχνικής και επιστημονικής ακεραιότητας και της προώθησης της καινοτομίας.
 • Της κοινωνικής ευθύνης, όσον αφορά στο έργο του και στα αποτελέσματά του.

Η συμβολή στην εφαρμογή αυτών των αξιών, στην πράξη, συνιστά αντικείμενο αυτής της Πολιτικής Ποιότητας και αποστολή των Συστημάτων Ποιότητας που ανέπτυξε και εφαρμόζει το Ίδρυμα, τα οποία και διέπουν τη δομή, την οργάνωση και τη λειτουργία του.

Η Διοίκηση του Ε.Α.Π. δεσμεύεται έναντι των φοιτητών, του εκπαιδευτικού προσωπικού, των συνεργατών και του διοικητικού προσωπικού του, να διαθέσει τους οικονομικούς, τεχνικούς και ανθρώπινους πόρους που απαιτούνται για:

 • Τη δημιουργία επίκαιρων καθώς και αναμόρφωση υφιστάμενων Προγραμμάτων Σπουδών.
 • Την εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των Συστημάτων Ποιότητας.
 • Την επιμόρφωση του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού.
 • Την άριστη συνεργασία μεταξύ όλων των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.
 • Την αξιολόγηση και αξιοποίηση τεκμηριωμένων προτάσεων, προερχόμενων από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
 • Τη διαρκή ενίσχυση της ανάπτυξης του Ιδρύματος.

Μέτρο της επιτυχίας της πολιτικής αυτής και της αποτελεσματικότητας των Συστημάτων Ποιότητας του Ιδρύματος, είναι η ικανοποίηση των φοιτητών και των στελεχών (ακαδημαϊκών και διοικητικών) του Ε.Α.Π., η οποία επιτυγχάνεται μέσα από τη στενή και αποδοτική συνεργασία, με βασικό γνώμονα:

 • Τη δημιουργία ενός πρότυπου Ιδρύματος για τη διδασκαλία και την έρευνα.
 • Τη συνεχή διερεύνηση, καταγραφή, ανάλυση και αναθεώρηση των αναγκών τους, με στόχο τη βέλτιστη, μαθησιακή εμπειρία και ικανοποίησή τους.
 • Την αξιοποίηση της εμπειρίας του Ιδρύματος και των στελεχών του, σε νέες τεχνολογίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 • Τη θέσπιση, παρακολούθηση, και επικαιροποίηση των στόχων διασφάλισης ποιότητας, οι οποίοι συμβαδίζουν με τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Ιδρύματος.
 • Τον συνεχή έλεγχο κάλυψης των συμφωνηθέντων απαιτήσεων των στελεχών του Ιδρύματος, καθ’ όλη τη διάρκεια συνεργασίας και τη συνεχή αξιολόγηση του βαθμού ικανοποίησής τους.
 • Τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων για τη διασφάλιση οικονομικής βιωσιμότητας.
 • Την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων.

Αυτή η προσέγγιση, βρίσκεται στη βάση κάθε Συστήματος Ποιότητας του Ε.Α.Π. και υπαγορεύει τόσο την εσωτερική δομή και την οργάνωση του Ιδρύματος όσο και τη διαχείριση και τον έλεγχο της λειτουργίας του. Τα ανωτέρω εξειδικεύονται για κάθε μία από τις βασικές Διεργασίες του Ιδρύματος, οι οποίες επικαιροποιούνται, τακτικά, ώστε να ανταποκρίνονται στο συνεχώς μεταβαλλόμενο, κοινωνικό και ακαδημαϊκό περιβάλλον. Η επίτευξή τους αξιολογείται στις εσωτερικές-εξωτερικές επιθεωρήσεις/αξιολογήσεις, με τη χρήση δεικτών, την καταμέτρηση των παραπόνων και τη μέτρηση των αποκλίσεων από τα τηρούμενα Συστήματα Ποιότητας ενώ τα αποτελέσματα αναφέρονται στην Ανασκόπηση της Διοίκησης.

539η Δ.Ε. (20/01/2022)

Μετάβαση στο περιεχόμενο