Εφημερίδα Υπηρεσίας (Διακηρύξεις/Διαγωνισμοί ΕΑΠ)

1η Δεκεμβρίου 2020 – : Έγκριση πρακτικού επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 70400/2η διαδικασία/2020/1 θέση

1η Δεκεμβρίου 2020 – : Έγκριση πρακτικού επιλογής για ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου 80052/1η διαδικασία/2020/2 θέσεις

24 Νοεμβρίου 2020 – Ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης στα πλαίσια επιλογής μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αισθητικές –Λειτουργικές Παρεμβάσεις και Εργασίες Συντήρησης – Λειτουργίας των Εγκαταστάσεων και Υποδομών του Ε.Α.Π. στην Πάτρα

24 Νοεμβρίου 2020 – Ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης στα πλαίσια επιλογής μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή τμήματος βόρειας περίφραξης οικοπέδου Ε.Α.Π.

24 Νοεμβρίου 2020 – Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορία έργων/μελετών/παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών έτους 2021

20 Νοεμβρίου 2020 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου στο Έργο με κωδικό 80027 «Upskilling school teachers for education-work transition (INSTRUCTION)»/2η διαδικασία/2020/ 1 θέση/1 άτομο

18 Νοεμβρίου 2020 – Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης Μελών Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης

10 Νοεμβρίου 2020 – Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης Μελών Επιτροπών για το έτος 2021

10 Νοεμβρίου 2020 – Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης Μελών Επιτροπής Ενστάσεων για το έτος 2021

10 Νοεμβρίου 2020 – Ανακοίνωση Διενέργειας Κλήρωσης Μελών Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης (ΕΛΚΕ)

06 Νοεμβρίου 2020 – Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (άνω των ορίων) για «Παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (εγγράφων και δεμάτων εσωτερικού και εξωτερικού) για την εξυπηρέτηση των διοικητικών και εκπαιδευτικών αναγκών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου».

21 Οκτωβρίου 2020 – Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Συντήρηση και τη διενέργεια περιοδικών ελέγχων στους ανελκυστήρες του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου».

25 Σεπτεμβρίου 2020 – Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (άνω των ορίων) για «Συνδρομές και προμήθεια Εντύπων και Ηλεκτρονικών Περιοδικών, Ηλεκτρονικών Βιβλίων και Βάσεων Δεδομένων για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου»

21 Σεπτεμβρίου 2020 – Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (άνω των ορίων) για «Α) την Καθαριότητα, Β) τη Μυοκτονία / Απεντόμωση και Γ) τις υπηρεσίες υγιεινής των κτιριακών εγκαταστάσεων (ιδιόκτητων και μισθωμένων) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου»

16 Σεπτεμβρίου 2020 – Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (κάτω των ορίων) για την «Προμήθεια αναλώσιμου υλικού (γραφική ύλη, χαρτί, κ.τ.λ.) και αναλωσίμων τυπογράφου (φάκελοι αλληλογραφίας, περγαμηνές) για την κάλυψη των διοικητικών και εκπαιδευτικών αναγκών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου»