Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Εξαμηνιαία > Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης Διεθνούς Γλώσσας (ΑΓΓ)
Σκοπός - Περιγραφή
Μαθησιακά αποτελέσματα
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Διάρθρωση
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Οικονομική Συμμετοχή
Επικοινωνία

Ο κύριος σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στους πτυχιούχους στο γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας», σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιστήμης και τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα και διεθνώς. Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η Αγγλική.

Στόχος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Η Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας» (ΑΓΓ) αφορά στη μεταπτυχιακή ειδίκευση όσων διδάσκουν ή πρόκειται να διδάξουν την Αγγλική ως ξένη γλώσσα και, επιπρόσθετα, αναφέρεται στην αναδυόμενη διάσταση της Αγγλικής ως διεθνούς γλώσσας επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, το ΠΜΣ ΑΓΓ καλύπτει όλες τις διαστάσεις της διδασκαλίας της Αγγλικής, από τη διδακτική της κατανόησης και της παραγωγής του προφορικού και του γραπτού λόγου, τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και αξιολόγηση προγραμμάτων σπουδών και διδακτικών εγχειριδίων, την αξιολόγηση της γλωσσομάθειας, την ενσωμάτωση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, την ενσωμάτωση διαπολιτισμικών προσεγγίσεων στη διδασκαλία, τη διδασκαλία της Αγγλικής σε παιδιά και ενήλικες, την επιμόρφωση των εκπαιδευτών, έως την αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών. Η εξ αποστάσεως μεθοδολογία που υιοθετεί το ΠΜΣ ΑΓΓ, σε συνάρτηση με την υποστήριξη που παρέχεται από τους συμβούλους-καθηγητές, οι οποίοι λειτουργούν ως μέντορες, παρέχουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να παρακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών χωρίς να εγκαταλείπουν τις τάξεις και τους μαθητές τους, μέσα από καινοτόμες δραστηριότητες που ωθούν τον εκπαιδευτικό να εφαρμόσει όσα διαβάζει στην πράξη, να σχεδιάσει, να διδάξει και αξιολογήσει μαθήματα, να πειραματιστεί και να κατανοήσει σε βάθος την εκπαίδευση σε όλη την πολυπλοκότητά της.

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση:

 • Να ερμηνεύουν, να διεξάγουν και να παρουσιάζουν ερευνητικές μελέτες, συναφείς με το αντικείμενο.
 • Να κατανοούν και να επιδεικνύουν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες ως προς τη διδακτική της αγγλικής γλώσσας και των στοιχείων της. Όσον αφορά στη διδακτική της γλώσσας, να εξετάζουν, να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν κατάλληλες μεθόδους για την αποτελεσματική εκμάθηση του συνόλου των γλωσσικών δεξιοτήτων (παραγωγή και κατανόηση του γραπτού και προφορικού λόγου) ενώ για τη διδασκαλία των στοιχείων της αγγλικής γλώσσας (πολιτισμός/κουλτούρα, γραμματική, λεξιλόγιο, προφορά), να εξετάζουν, να αξιολογούν και να παράγουν κατάλληλο υλικό.
 • Να εξετάζουν με κριτική διάθεση έρευνες σχετικές με την κατάκτηση και διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας, με απώτερο σκοπό να τις προσαρμόζουν και να τις εφαρμόζουν στην τάξη τους.
 • Να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να αξιολογούν Προγράμματα Σπουδών και διδακτικό υλικό για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας.
 • Να παράγουν, να αναλύουν και να ερμηνεύουν εργαλεία μέτρησης για τη γλωσσική ικανότητα των μαθητών τους στην αγγλική γλώσσα.
 • Να εντοπίζουν και να επιλέγουν κατάλληλο διδακτικό υλικό με σκοπό την ενδελεχή ενσωμάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη διδακτική τους πρακτική προς όφελος των μαθητών τους.
 • Να κατανοούν και να εφαρμόζουν στην πράξη τις αρχές της διδακτικής της Αγγλικής γλώσσας για ειδικούς σκοπούς
 • Να αναγνωρίζουν και να εφαρμόζουν διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας.
 • Να αναγνωρίζουν, να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν πάνω σε βασικές αρχές προγράμματα για την επαγγελματική ανάπτυξη των δασκάλων/καθηγητών της αγγλικής γλώσσας.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco

 • Mε βάση τον τομέαε κπαίδευσης: 0114-Teacher training with subject specialization
 • Mε βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Χαρακτηρισμός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Master of Education, M.Ed.

Πιστωτικές μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 120 ECTS.

Διάρκεια φοίτησης

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι δύο (2) έτη, ήτοι τέσσερα (4) εξάμηνα.

Γλώσσα διδασκαλίας

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η Αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης των γραπτών εργασιών και της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η Αγγλική.

Γίνονται δεκτοί : απόφοιτοι όλων των ΑΕΙ* της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με πιστοποιημένη επάρκεια (α) της Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Γ2, και (β) οποιασδήποτε ευρωπαϊκής, ασιατικής ή αφρικανικής γλώσσας, επιπέδου Β2.

* πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα 

Σημείωση:

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε: 

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων: ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή οι έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχαή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ως άνω τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*. 

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχαή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.  

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. 

*Επισήμανση:Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α΄80)».

Πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Γ2

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α΄), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α΄), ως εξής:

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

ή

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN

ή

γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική.

Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:

Άριστη γνώση (Γ2/C2):

 • Certificate of Proficiency in English (CPE) του Πανεπιστημίου Cambridge ή του Cambridge Assessment English ή Certificate of Proficiency in English Cambridge Assessment English overall score 200-230.
 • Bulats English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου του Cambridge ή του Cambridge Assessment English.
 • Business English Certificate Higher του Cambridge Assessment English overall score 200-210.
 • Certificate in Advanced English του Cambridge Assessment English overall score 200-210.
 • International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το Cambridge Assessment English– The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 8,5 και άνω.
 • ECPE – Examination for the Certificate of Proficiency in English του Πανεπιστημίου Michigan (Cambridge Michigan Language Assessments – CaMLA) ή του Michigan Language Assessment.
 • London Tests of English level 5 – Proficient Communication του Edexcel, ή Pearson Test of English general level 5 – Proficient Communication – του Edexcel ή Edexcel level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2).
 • ISE IV Integrated Skills in English level 3 Certificate in ESOL International του Trinity College London.
 • City & Guilds level 3 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) – Mastery – και City & Guilds level 3 Certificate in ESOL International (Spoken) – Mastery – (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης), ή City & Guilds Certificate in International ESOL – Mastery – και City & Guilds Certificate in International Spoken ESOL – Mastery – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).
 • EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2), ή Pearson EDI level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) ή Pearson LCCI level 3 Certificate in ESOL International (CEFR C2).
 • Pearson LCCI EFB level 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό “Distinction” ή “Credit”).
 • OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2) (μέχρι 31/8/2009).
 • Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2).
 • ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).
 • Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP): CEF C2.
 • Test of Interactive English, C2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C2 Level (Gatehouse Awards).
 • NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2).
 • AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
 • LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2).
 • GA Level 3 Certificate in ESOL International – (CEFR: C2) ή GA Level 3 Certificate in ESOL International (Classic C2).
 • C2 – LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (listening, reading, writing) (MasteryC2) και C2- LanguageCert  Level 3 Certificate in ESOL International  (Speaking)  (Mastery C2) (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).

 Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από τα παρακάτω:

 1. i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή

ή

 1. ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

 Επίσης:

Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:

(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,

(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,

(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2,

(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.

Σημείωση:

α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.

β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.

 Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας, προκειμένου να αποδείξουν τη γνώση της ξένης γλώσσας, πρέπει να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, στο παρόν Παράρτημα, πιστοποιητικά ξένης γλώσσας.

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι δυνατή η παρακάτω διάρθρωση: (Α) η επιτυχής παρακολούθηση έξι Θεματικών Ενοτήτων καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, ή (Β) η επιτυχής παρακολούθηση οκτώ Θεματικών Ενοτήτων, χωρίς την ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών θα πρέπει να κατοχυρωθούν 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η κάθε πιστωτική μονάδα ισούται με 25 ώρες μελέτης και εργασίας. Η ολοκλήρωση κάθε Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) συνεπάγεται την κατοχύρωση 15 πιστωτικών μονάδων (ECTS). Αυτές αντιστοιχούν σε 375 ώρες εργασίας, οι οποίες κατανέμονται στη μελέτη του διδακτικού υλικού, την επεξεργασία των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, τη συμμετοχή στις Ο.Σ.Σ. και στη συγγραφή δύο γραπτών εργασιών διαφορετικής έκτασης η καθεμία. Στη Διάρθρωση όπου απαιτείται η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας οι απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες είναι 30, οι οποίες αντιστοιχούν σε 750 ώρες εργασίας.
Πιο αναλυτικά, οι δύο δυνατές διαρθρώσεις του Προγράμματος έχουν ως εξής:

Α’ Διάρθρωση (με εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας)
A’ Εξάμηνο: 30 ECTS

Β’ Εξάμηνο: 30 ECTS

Γ’ Εξάμηνο: 30 ECTS

Δ΄ Εξάμηνο: 30 ECTS

Στο Β΄ και στο Γ’ Εξάμηνο (ΘΕ Επιλογής)

Β’ Διάρθρωση (χωρίς την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας)
A’ Εξάμηνο: 30 ECTS

Β’ Εξάμηνο: 30 ECTS

Στο Β΄ στο Γ’ και στο Δ΄Εξάμηνο (ΘΕ Επιλογής)

Σημειώσεις:
Υ¹: Υποχρεωτική
Ε²: Επιλογής

Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε. (Α΄Διάρθρωση)
Μπορείτε να επιλέγετε από μία (1) έως δύο (2) Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) ανά εξάμηνο σπουδών.
Στο πρώτο εξάμηνο, εάν επιθυμείτε να επιλέξετε μία Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) για να εξοικειωθείτε με το σύστημα της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και τον φόρτο εργασίας που αυτό συνεπάγεται, θα πρέπει να δηλώσετε υποχρεωτικά τη Θ.Ε. ΑΓΓ11. Εάν επιθυμείτε να επιλέξετε δύο Θ.Ε. θα πρέπει να δηλώσετε υποχρεωτικά τις Θ.Ε. ΑΓΓ11 και ΑΓΓ12.
Στο δεύτερο εξάμηνο, εάν επιθυμείτε να επιλέξετε μία Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.), θα πρέπει να δηλώσετε υποχρεωτικά τη Θ.Ε. ΑΓΓ21. Εάν επιθυμείτε να επιλέξετε δύο Θ.Ε. θα πρέπει να δηλώσετε υποχρεωτικά τις Θ.Ε. ΑΓΓ21 και οποιαδήποτε άλλη Θ.Ε. από τις Θ.Ε. επιλογής.
Στο τρίτο εξάμηνο, θα πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξετε τη Θ.Ε. ΑΓΓ41, που στόχος της είναι να σας δώσει τις απαιτούμενες γνώσεις και τα ερευνητικά εργαλεία που θα χρειαστείτε για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Εάν επιθυμείτε να επιλέξετε δύο Θ.Ε. θα πρέπει να δηλώσετε υποχρεωτικά τις Θ.Ε. ΑΓΓ41 και οποιαδήποτε άλλη Θ.Ε. από τις Θ.Ε. επιλογής.
Τέλος, στο τέταρτο εξάμηνο, θα πρέπει να εκπονήσετε τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας ορίζεται η επιτυχής ολοκλήρωση των έξι (6) Θ.Ε. του 1ου, 2ου και 3ου εξαμήνου.

Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε. (Β΄Διάρθρωση)
Μπορείτε να επιλέγετε από μία (1) έως δύο (2) Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) ανά εξάμηνο σπουδών.
Στο πρώτο εξάμηνο, εάν επιθυμείτε να επιλέξετε μία Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) για να εξοικειωθείτε με το σύστημα της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και τον φόρτο εργασίας που αυτό συνεπάγεται, θα πρέπει να δηλώσετε υποχρεωτικά τη Θ.Ε. ΑΓΓ11. Εάν επιθυμείτε να επιλέξετε δύο Θ.Ε. θα πρέπει να δηλώσετε υποχρεωτικά τις Θ.Ε. ΑΓΓ11 και ΑΓΓ12.
Στο δεύτερο εξάμηνο, εάν επιθυμείτε να επιλέξετε μία Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.), θα πρέπει να δηλώσετε υποχρεωτικά τη Θ.Ε. ΑΓΓ21. Εάν επιθυμείτε να επιλέξετε δύο Θ.Ε. θα πρέπει να δηλώσετε υποχρεωτικά τις Θ.Ε. ΑΓΓ21 και οποιαδήποτε άλλη Θ.Ε. από τις Θ.Ε. επιλογής.
Στα επόμενα εξάμηνα μπορείτε να επιλέξετε όποια Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) επιθυμείτε από τις Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) του εξαμήνου, επιλέγοντας ταυτόχρονα όσες σας έχουν απομείνει από προηγούμενα εξάμηνα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, δεν μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από δύο Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) σε ένα εξάμηνο.

Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (έως το 2016-17)
Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας (έτος εισαγωγής 2017-18)

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤOΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Νικόλαος Σηφάκης, Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας για Ειδικούς Σκοπούς

e-mail: sifakis.nikos@ac.eap.gr

Το κόστος του Προγράμματος Σπουδών υπολογίζεται σε σχέση με τις πιστωτικές μονάδες του, καθώς μια (1) Πιστωτική Μονάδα (ECTS) ανέρχεται σε 30€. Επομένως, η εκάστοτε Θεματική Ενότητα κοστολογείται στα 450€ και το συνολικό κόστος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ανέρχεται στις 3.600€. 

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610 367318
Ε-mail: aggx@eap.gr

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση