ΑΓΓ12: Μέθοδος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων για την Κατανόηση και Παραγωγή του Γραπτού Λόγου στην Αγγλική Γλώσσα

 

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΓΓ12

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Στόχος της ΘΕ είναι να παράσχει επαρκείς γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τη διδασκαλία της κατανόησης και παραγωγής του γραπτού λόγου.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

-        Διδασκαλία των δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής του γραπτού λόγου στην Αγγλική ως δεύτερη/ξένη/διεθνή γλώσσα – θεωρία και πράξη.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. η φοιτήτρια/ο φοιτητής αναμένεται να:

  • να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις διεργασίες που εμπεριέχονται στην παραγωγή και την κατανόηση του γραπτού λόγου.
  • να έχουν επίγνωση των εξελισσόμενων μεθοδολογικών προσεγγίσεων στη διδακτική του γραπτού λόγου.
  • να έχουν κατανοήσει την έννοια της επικοινωνιακής προσέγγισης στη διδασκαλία της κατανόησης και της παραγωγής του γραπτού λόγου στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Αγγλικής ως δεύτερης, ξένης και διεθνούς γλώσσας.
  • να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν πρωτότυπα μαθήματα που ενσωματώνουν την επικοινωνιακή διδακτική της κατανόησης και της παραγωγής του γραπτού λόγου με την κατάλληλη θεωρητική υποστήριξη.
  • να προσαρμόζουν και να αξιολογούν διδακτικό υλικό για τη διδασκαλία της κατανόησης και της παραγωγής του γραπτού λόγου με βάση το επίπεδο και τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών τους.
  • να έχουν αναπτύξει την ικανότητα του αναστοχασμού σε σχέση με τις διδακτικές πρακτικές και τη διδακτική μεθοδολογία τους γενικότερα.
  • να έχουν μία καταρχήν επίγνωση των διαφορετικών λειτουργιών της διδακτικής, της εκμάθησης, της αξιολόγησης και της εξέτασης της ξένης γλώσσας.
  • να έχουν κατανοήσει, μέσα από τη μελέτη της βιβλιογραφίας και την προετοιμασία και εκπόνηση των γραπτών εργασιών τους, τις βασικές αρχές της ακαδημαϊκής έρευνας και μελέτης και του ακαδημαϊκού γραπτού λόγου.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι΄αυτή τη Θ.Ε.

Main Menu